FOOdIVERSE

FOOdIVERSE: Diversifying sustainable and organic food systems

Hva er et bærekraftig matsystem, og er et mer mangfoldig matsystem også mer bærekraftig?

Det er en økende interesse for økologisk, selvdyrket og lokal mat, samt mat fra andre distributører enn de store dagligvarekjedene. SIFO deltar i et europeisk samarbeidsprosjekt som skal kartlegge dette mangfoldet i forbruk og forsyning av mat.

Foruten Norge deltar forskere fra Polen, Italia, Tyskland og Storbritannia. Prosjektet koordineres av professor Stefan Wahlen ved Universitetet i Giessen i Tyskland.

Forskerne skal undersøke hva som karakteriserer de ulike landene, og hva som er forskjellig mellom dem. Vi ser på matkultur samt de sosiale og økonomiske betingelsene for forbruk av lokal og økologisk mat. Prosjektet involverer forskjellige aktører og inkluderer et mangfold av synspunkter på bærekraftige matsystemer, som for eksempel:

  • Hva er med å påvirke om forbrukere kjøper lokalmat og/eller økologisk mat?
  • Hvordan opplever bønder å markedsføre og selge sine lokale produkter gjennom dagligvaremarkedet og alternative salgskanaler, som REKO-ring og Bondens Marked?
  • Hva tenker dagligvarekjedene om å selge lokalmat fra småskala produsenter?
  • Hvordan står det til med økologisk mat og lokalmat innen offentlige innkjøp?
Forskere fra Foodiverse på besøk på Hadeland andelslandbruk

I prosjektet har vi en living lab på Hadeland andelslandbruk. Med en living lab sikres brukermedvirkning og et partnerskap som gjør det mulig for brukere å delta aktivt i forskningen. Vi bruker denne metoden for å løse utfordringer og utvikle nye løsninger.

SIFO skal ha spesielt ansvar for å analysere data fra en europeisk undersøkelse om anskaffelse og forbruk av mat i de fem deltakende landene. Gjennom fokusgrupper skal forskerne kartlegge hvor og hvordan forbrukere, både i byer og områder utenfor byene, skaffer seg ulike typer matvarer.

FOOdIVERSE er finansiert gjennom et ERA-NET samarbeid (SUSFOOD2 and CORE Organic Cofunds) og det er Norges Forskningsråd som er bevilgende myndighet i Norge. Prosjektet har en total budsjettramme på 980 000 EURO der SIFO mottar 200 000 EURO og arbeidet utgjør ca. 20 månedsverk.

Feltarbeid på Hadeland

Filmen viser arbeid på Hadeland Andelslandbruk, som er en living lab i prosjektet. Living labs sikrer medvirkning, altså at de som står i senter for det vi forsker på involveres aktivt i forskningen. Forskerne deltar aktivt i arbeidet på gården når de gjør feltarbeid. Samarbeidet gjør at vi kan identifisere nye utfordringer og finne nye løsninger for lokalprodusert mat og et mer mangfoldig matsystem.

Prosjektdeltakere ved SIFO

  • Arne Dulsrud
  • Gunnar Vittersø
  • Hanne Torjusen
  • Sabina Kuraj
  • Svein Ole Borgen
  • Maria Uldahl