SEGURA

SEGURA – Food for Security: Evidence from Cauca, Colombia

Hva er sammenhengen mellom konflikt og matsikkerhet? Dette har blitt et høyaktuelt tema de siste årene, hvor covid-19 pandemien og en ny krig i Europa har fremhevet viktigheten av matsikkerhet også her i Norge.

Kort sagt, så betyr matsikkerhet at man har tilgang på nok, trygg og akseptabel mat:

Matsikkerhet er når alle mennesker til enhver tid har fysisk, sosial og økonomisk tilgang til tilstrekkelig trygg og næringsrik mat. Det vil si at de har et fullgodt kosthold som tilfredsstiller deres ernæringsmessige behov og matvarepreferanser som grunnlag for et aktivt liv med god helse.

fra Store Norske Leksikon 26.06.2023
Bildet viser bønder i en åker i Colombia

Prosjektet SEGURA – Food for Security: Evidence from Cauca, Colombia skal utforske sammenhengen mellom konflikter og matsikkerhet. Forskerne skal spesielt se på tilgangen på mat i sårbare husholdninger i konfliktområder i Colombia, et land som har opplevd fem tiår med borgerkrig. Prosjektet baseres på feltarbeid i Caucaregionen og utføres i samarbeid med lokale aktører.

Bildet viser en illustrasjon av FNs bærekraftsmål

Å oppnå matsikkerhet og forbedret ernæring, det andre av FNs mål for bærekraftig utvikling, er en av de mest presserende utfordringene i verden i dag. Mange mennesker som er utsatt for matusikkerhet er bosatt i områder preget av konflikt. SEGURA-prosjektet er en tverrfaglig studie av hvordan konflikt former og formes av matsikkerhet.

Studien vår vil zoome inn på regionen Cauca som eksemplifiserer det intrikate nettet av aktører og voldsnivåer som kjennetegner de voldelige konfliktene i Colombia. Det overordnede målet med prosjektet er å utforske sammenhengen mellom konflikt og matsikkerhet, og hvordan man kan forbedre mattilgangen blant utsatte husholdninger i konfliktområder. Dermed prøver dette prosjektet å oppnå følgende tre mål:

  1. Identifisere mekanismene bak vold og konflikt som påvirker tilgang til mat blant Colombianske husholdninger, med fokus på hvordan formelle rettigheter så vel som uformelle nettverk og kultur gjør seg gjeldende.
  2. Utvikle en nyansert forståelse av sammenhengen mellom matsikkerhet og konflikt i lys av økologi, kultur, kjønn, sosiale og økonomiske forhold.
  3. Bidra til en politikkutvikling for økt matsikkerhet, med mulige tiltak for forbedring, og foreslå implementering av effektive matsikkerhets- og ernæringsprogrammer i konfliktfylte områder.

Prosjektdeltakere ved SIFO

  • Arne Dulsrud
  • Sabina Kuraj
  • Maria Uldahl

Prosjektdeltakere fra OsloMet forøvrig

  • Fenella Carpena

Samarbeidspartnere