Fjellheim, Skjalg: Jeg er same!

Nordnorskdebatt.no, 06.02.2017: http://nordnorskdebatt.no/article/en-nordnorsk-same 

For akkurat som norske nasjonsbyggere på Østlandet definerte det autentiske norske, har de samiske identitetsbyggerne definert det ekte samiske, eller selve kjernen i det samiske. Heller ikke i dette bildet har kysten hatt noen plass, for der gikk det samiske språket  tapt for flere generasjoner siden.

I noen samiske miljøer deles det ikke ut medaljer til de som ikke sto imot fornorskningen på kysten. Det blir tvert imot sett på som et uttrykk for svakhet, ja nesten et svik.

 

Framtid i Nord: Samerådet må snu

Framtidinord.no, 04.02.2017: http://www.framtidinord.no/meninger/leder/2017/02/04/Samer%C3%A5det-m%C3%A5-snu-14167368.ece

Begrunnelsen er nokså lik den de som for en måned siden kritiserte sametingspresident Vibeke Larsens nyttårstale. Ikke for innholdet, men for framførelsen. Larsen holdt talen på norsk, noe som falt mange tungt for brystet.

(…)

Det samiske miljøet må vokte seg vel for den elitetenkingen som synes å råde i enkelte deler. Faren er stor for at man skaper større skiller i en tid der man heller må bygge samhold. Utspill som dette kan heller gjøre at personer med samisk bakgrunn lar være å engasjere seg i samisk kultur, eller samisk politikk fordi man føler seg uekte.

Sveriges Radio: Kjell Holmberg kan bli struken från sameröstlängden efter 20 år

Sverigesradio.se, 02.02.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6621429

– …Min fru och mina barn, dom räknas som samer, dom har rösträtt, men jag som är ingift, jag ska stå helt utanför familjens angelägenheter, vad är det för rättvisa i det? säger Kjell Holmberg.

(…)

Men tycker du att det är rimligt att du som inte själv har samisk härkomst ändå ska stå med i röstlängden?

– Då ställer jag en motfråga till dig: tycker du att en invandrare som kommer till Sverige ska få rättigheter och välja till Sveriges riksdag, att de ska bli svenska medborgare? Det är precis samma sak.

Sameradion & SVT Sápmi: Kan bli struken från röstlängden efter 20 år

Sverigesradio.se, 01.02.2017: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2327&grupp=23626&artikel=6620214

 

Men tycker du att det är rimligt att du som inte själv har samisk härkomst ändå ska stå med i röstlängden?

– Då ställer jag en motfråga till dig: tycker du att en invandrare som kommer till Sverige ska få rättigheter och välja till Sveriges riksdag, att de ska bli svenska medborgare? Det är precis samma sak.

Sameradion & SVT Sápmi: Valnämnden vill sparka personer från röstlängden

Sverigesradio.se, 31.01.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6619891

I tre fall har de som överklagat fått gehör från valnämnden, som ändrat sitt beslut och valt att inte ta med dessa i röstlängden.

En av dem upptogs i röstlängden inför valet 1997, efter att ha angett sig vara gift med en same och att deras barn finns med i röstlängden. Personen kompletterade det här med att denne haft samiska som språk i hemmet.

Denne menar att kriterierna gäller fortfarande idag, eftersom det talas samiska i familjen, men efter överklagan har nu valnämnden ändrat sig och menar att personen inte gjort sannolikt att denne själv har eller haft samiska som språk i hemmet.

De andra personerna som har överklagats av andra och strukits från röstlängden uppfyller enligt valnämnden inte heller språkkriteriet. En av dem hade överklagats av två personer.

NRK Sápmi: – Språk-kritikken var sårende

Nrk.no, 22.01.2017: https://www.nrk.no/sapmi/_-sprak-kritikken-var-sarende-1.13333126

– Det var dager jeg ikke hadde lyst å åpne Facebook, men jeg gjorde det. Jeg har lest mye av det som har blitt skrevet, ikke alt. Jeg skjønner til en viss grad kritikken, jeg skjønner at noen reagerer på det at sametingspresidenten ikke snakker samisk. Det er første gang det skjer i Norge. I Sverige har vi sametingspresident som ikke snakker samisk, men svensk, sier Larsen.

Odd Mathis Hætta: – Forsøkt ribbet for enhver anstendighet

Altaposten.no, 20.01.2017: http://www.altaposten.no/meninger/2017/01/20/%E2%80%93-Fors%C3%B8kt-ribbet-for-enhver-anstendighet-14091747.ece

For samisktalende er det to sider, det å kommunisere utad i et norsk miljø, og å ha samisk språk som det identitetsbærende. Men i noen samiske miljøer er det fortsatt enkelte identitetsbærende elementer, som skikk og bruk, ortodoks kristen tro, slekt og minner. Derfor behøver ikke alle samer språket for å bære samisk identitet, selv om noen elementer er svekket og delvis borte.

Sameradion & SVT Sápmi: Samekonventionen offentliggjord – preliminärt godkänd

Sverigesradio.se, 13.01.2017: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6607723

Art. 13 Sametingens röstlängd

En person som anser sig vara same och

a) har samiska som hemspråk, eller

b) har en förälder, en far- eller morförälder eller en förälder till en far- eller morförälder som har haft samiska som hemspråk, eller

c) har en förälder som är eller har varit upptagen i Sametingets röstlängd,

ska ha rätt att, om övriga krav såsom ålder, medborgarskap och folkbokföring är uppfyllda, bli införda i Sametingets röstlängd i Finland, Norge eller Sverige.

Sametingen kan samarbeta om implementeringen av ovannämnda bestämmelse i enlighet med nationell lagstiftning.