Sommerens publikasjoner fra prosjektet

I løpet av sommeren har prosjektet hatt to publikasjoner. Den første er av Karen Marie Eid Kaarby og Inger Marie Lindboe og tematiserer praksisperioder som læringsfellesskap. I introduksjonene til artikkelen skriver de:

Innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager (NFR 2016–2019) utgjør rammen omkring studien som presenteres her. Studien omhandler arbeid med å styrke læringsutbyttet i studentenes praksisperioder gjennom oppgaver som utvikles i fellesskap mellom en praksislærer og studenter. Studien indikerer at det finnes et stort potensial for felles læring ved å ta i bruk studenter og ansattes kompetanser og kunnskaper som grunnlag for oppgaver i praksisperioder. Praksis er en arena med uante muligheter for å utvikle læringsfellesskap mellom studenter, praksislærere og øvrige ansatte. Funnene peker tydelig i retning av at det å utvikle sin egen oppgave selv i samarbeid med en praksislærer, for deretter å gjennomføre den sammen med personalet ved praksisstedet, gir svært gode muligheter for at studenters arbeid kan ha betydning for arbeidsplassen og være til nytte.

Artikkelen er utgitt i artikkelsamlingen Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering – sammenhenger og spenninger. Oslo: Universitetsforlaget.

Den andre artikkelen er skrevet av Anne Furu og Tove Lafton og tematiserer studenters erfaringslæring. Tittelen på artikkelen er Studenters læringsutbytte i barnehagelærerutdanningen – en problematisering av erfaringslæringens plass. I introduksjonen til artikkelen skriver de:

Artikkelen retter fokus mot begrepet erfaringslæring, for å undersøke studenters læringsutbytte i spenningsfeltet mellom teoretisk undervisning og praksis. Utdrag fra fokusgruppesamtaler, valgt ut gjennom tematisk analyse, danner utgangspunkt for å diskutere hvordan ulike innganger til begrepet erfaringslæring kan skape mulighetsrom i møter med studenter som har rik praksiserfaring fra barnehagefeltet. I artikkelens teoretiske landskap beveger forfatterne seg fra Dewey, via Biesta og til Latour, for å utdype begrepet erfaringslæring. Lærerutdannere og studenters ideer om erfaringslæring og barnehagen som læringsarena problematiseres i lys av hva og hvordan kunnskapsressurser aktiveres i ulike praksiser. Avslutningsvis løftes noen dilemmaer som kan være fruktbare å problematisere for lærerutdanningene selv, i deres arbeid med læringsutbytte.

Artikkelen er publisert i Nordisk Barnehageforskning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *