Delprosjekt 3 – Innovative læringsarenaer mellom studenter og ansatte i barnehagen

Denne delen av prosjektet «Utdanningsbarnehager» fokuserer særlig på læringsprosesser og læringsmiljø i utdanning og i barnehage. Studentene og de ansatte i barnehagen spiller en hovedrolle. Målet er å skape nye, felles læringsarenaer for studenter og ansatte forankret i barnehagen gjennom iverksettelse av læringsprosesser i feltet mellom individuell og kollektiv læring. Med dette ønsker vi å utvikle praksisperioder som kan åpne opp for økt læring.  Vi forsøker å utvikle nye strukturer som kan ivareta barnehagen som en arena for likeverdig læring både for studenter og ansatte. I arbeidet vektlegger vi anerkjennelse av kunnskap og kompetanse, erfaringsutveksling, individuelt tilpasset praksis samt vekslingen mellom individuelle læringsprosesser og læring i fellesskap. Dette legges til grunn for utvikling av nye former for oppgaver i praksis samt nye fellesskap som kan bidra til å styrke kvalitet og læringsutbytte i praksis.

Aktiviteten startet opp høsten 2016 med en kartlegging av tilrettelegging av praksisperioder i barnehagene, basert på samtaler med ulike grupper av ansatte i barnehagene. Den innovasjonen som skapes i prosjektet skal kunne implementeres for alle programmer. Dermed er det viktig å ha med studenter fra alle programmene ved Institutt for barnehagelærerutdanning. Gjennom studieåret 2016-17 følger vi derfor studenter fra ABLU, heltid og deltid som har sin praksis i de aktuelle barnehagene. Vi har utviklet nye oppgaver og er sammen med studentene i gang med å utforske muligheter for økt læringsutbytte gjennom nye fellesskap og individuelt tilpassede oppgaver. Samarbeidet med studenter skjer blant annet i form av informasjonsmøter i forkant av praksisperioder, besøk på arbeidsplassen i praksisperiodene, samtaler, refleksjonsnotater og studentseminar i etterkant av praksis. Samarbeidet med ansatte i barnehagene skjer særlig i dialogseminarer og samtaler.

Våren 2017 arbeider vi særlig med å legge til rette for utvikling av mer profesjonsrettede og tilpassede oppgaver i praksisperiodene med utgangspunkt i studentenes kunnskaper og hva den enkelte har behov for å lære mer om, samt den enkelte barnehagens behov.

Delprosjektet ledes av førstelektor Karen Marie Eid Kaarby og førsteamanuensis Inger Marie Lindboe