Bydel Bjerke

Innovasjon og faglig utvikling i bydel Bjerke

Bydel Bjerke er en mangfoldig bydel helt vest i Groruddalen. Bydelen har 22 kommunale og 14 private barnehager.

Barnehagene i bydelen har alltid vært opptatt av innovasjon og faglig utvikling, og både eksterne og interne krefter har vært tatt i bruk i kompetanseutvikling og endringsarbeid. Faglig fellesforum for kommunale og private styrer og ledere på fagsenteret, faglig forum for pedagogiske ledere og forum for barnehagemedarbeidere har vært viktige arenaer for kompetanseutvikling i en årrekke. 10 av bydelens barnehagestyrere har tatt styrerutdanning på henholdsvis BI og HIOA. Dette har også vært med på å løfte det faglige arbeidet.

allsang i bjerke, hentet fra http://groruddalen.no/kultur/300-barn-sang-for-sommeren/19.22997

Bydelen har i mange år hatt et nært samarbeid med HIOA, i  innovasjonsprosjekter som har bidratt til verdiskaping og innovasjon både på HIOA og i barnehagene.

Lær meg norsk før skolestart

Det første samarbeidsprosjektet var «Lær meg norsk før skolestart», også kalt Bjerkeprosjektet som pågikk i perioden 2001-2006. Med bakgrunn i at bydel Bjerke har svært mange minoritetsspråklige barn i barnehagene, så bydelen behovet for å finne en god og effektiv måte å utvikle barnas norskferdigheter på. Det ble utviklet en metode for språkstimulering med bruk av litteratur, samt et kartleggingsverktøy for språkutvikling på norsk og morsmål. Prosjektet er beskrevet i boks form med tittelen «Lær meg norsk før skolestart»

Samarbeid med HiOA om Kompass, Ablu og Y-vei

Videre har bydel Bjerke samarbeidet med HIOA i utvikling av Kompass, kompetanseutvikling for assistenter, og ABF, arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Bydelen var av de første som hadde studenter på ABF-utdanningen og har siden hatt studenter i alle de senere årene på ABF og ABLU.

I 2013 ble bydelen med i pilotprosjektet» «Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseutvikling for ansatte og studenter». Dette prosjektet varte i to år. Det besto av tre deler, en kartlegging av kompetanse hos assistentene, utvikling av to modeller for barnehagefaglig grunnkurs og utredning av en mulig Y vei til barnehagelærerprofesjonen. Bydel Bjerke deltok sammen med Bærum kommune og barnehagestiftelsen Kanvas.

Prosjekt Utdanningsbarnehager

Sammen med disse aktørene deltar tre av bydelens barnehager, Brobekk, Bjerkedalen og Sletta barnehage nå i prosjekt «Utdanningsbarnehager», en videreføring av pilotprosjektet som handler om å utvikle utdanningsbarnehager for studenter og ansatte.

Dette er et meget spennende og utfordrende prosjekt som vi har store forventninger til. Samarbeidet med alle aktører oppleves som positivt og godt. Her er det mye å lære av hverandre på ulike måter og på ulike nivåer. Vi ser frem til det videre samarbeidet.