Avtaler og samarbeid

Av førstelektor Anne Furu og førsteamanuensis Tove Lafton

Ordningen Utdanningsbarnehage

Utdanningsbarnehager har vært et innovasjonsprosjekt ved OsloMet i perioden 2016-2019. I perioden har utdanningen i tett samarbeid med 9 barnehager og deres eiere jobbet med å utvikle kvalitet. Prosjektets overordnede mål er å forbedre utdanningskvaliteten for studentene og styrke kompetanseutvikling i barnehagene gjennom et likeverdig samarbeid mellom partene. Flere av de gjennomførte innovasjonene er i ferd med å bli implementert i utdanningsinstitusjonens og praksisbarnehagenes praksis.

Teksten som her følger er en oppsummering av erfaringene vi har gjort oss med å etablere avtaler og samarbeid mellom to kunnskapsorganisasjoner som har ulik struktur og rytme. Teksten er ment å være en inspirasjon til andre som skal i gang med et forpliktende samarbeid. Ideen om «utdanningsbarnehager» bygger på Universitetssykehusordningen og ordningen med Universitetsskoler, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Partnerskapet skal utgjøre et kunnskapsproduserende fellesskap basert på gjensidighet og likeverdighet. Fagpolitisk kan Utdanningsbarnehager-ordningen, ses i lys av flere styringsdokumenter som OsloMet sin strategiplan fram mot 2024, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (KD 2017) og Rammeplan for barnehagelærerutdanningen (KD 2012). Visjonen for Utdanningsordningen ved OsloMet er Bevegelige praksiser – likeverdige partnerskap med mål om å utforske ny barnehagerelatert kunnskap og skape best mulig betingelser for studenters læring av profesjonskunnskap.

Hva inneholder ordningen Utdanningsbarnehager

Prosjektets erfaringer viser at det å inngå formelle samarbeidsavtaler mellom utdanningsinstitusjonen og barnehageeierne er av stor betydning. Avtalen:

 • Formulerer visjon, mål, innhold for et partnerskap basert på et likeverdig samarbeid om studenters og barnehagenes profesjonsfaglige læring
 • Presiserer gjensidige ansvarsforhold og forpliktelser for de involverte partene
 • Skisserer økonomiske rammer, Incentiver og forventninger
 • Formulerer visse kvalitetskrav til utdanningsbarnehagen
 • Fastsetter varighet og muligheter for å bryte samarbeidet innenfor den inngåtte avtaleperioden
 • Utdyper obligatoriske møteplasser mellom OsloMet og barnehagene, hyppighet og hvem som skal delta

Ordningen består av noen sentrale komponenter som må utdypes og konkretiseres av partene i etterkant av kontraktsinngåelse. Komponentene utdyper hva slags kommunikasjon og strukturer som ivaretar likeverdig medvirkning for involverte parter, og hvilke møteplasser for refleksjon og læring ordningen har behov for. Målet er at vi sammen kan utvikle og systematisere kunnskap og identifisere utfordrende områder i utdanning og barnehager som kan videreutvikles. Viktige arenaer for samarbeid er strukturer for barnehagen som praksisarena, forsknings- og utviklingssamarbeid og kunnskapsdeling.

En part som er svært viktig å inkludere i avtalen er barnehagens styrer/daglige leder. Prosjektet må forankres hos en som er tett på den daglige barnehagepraksisen. En ide kan være å tegne avtale både med eier og styrer, for på den måten å forankre prosjektet på begge nivåer.

Realisering av ordningen

Å realisere ordningens visjon og målsetting vil innebære forpliktelser og kontinuerlig deltakelse fra de ulike partene:

Krav til Utdanningsbarnehagen

 • Kan visualisere og tydeliggjøre barnehagens visjoner, mål og arbeidsmåter.
 • Angir retningslinjer for dokumentasjon og evaluering av barnehagens faglig-pedagogiske praksis
 • Bidrar til systematisk dialog og kultur for opplæring og utvikling av personalets og studenters praksis.
 • Bidrar til at barnehagelærerne begrunner praksis og leder arbeidet med å se sammenhengen mellom teori og praksis i personalgruppen og overfor studenter (gjennom et felles fagspråk).
 • Bidrar til systematikk og kultur for at alle ansatte er involvert i å ta imot og involvere studenter.
 • Bidrar til at barnehagelærerne har kunnskap om et variert utvalg av veiledningsverktøy og anvender disse i utvikling av personalets og studenters kompetanse.
 • Bidrar til at barnehagen er beredt på deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid i samarbeid med utdanningsinstitusjonen.

Krav til utdanningsinstitusjonen

 • Kan visualisere og tydeliggjøre utdanningsinstitusjonen visjoner, mål og arbeidsmåter.
 • Bidrar til at Utdanningsinstitusjonen og Utdanningsbarnehagene utvikler barnehagekunnskap sammen gjennom kontinuerlig forskningsfellesskap, felles fagspråklige begreper og refleksjon over teori og praksis
 • Tilrettelegger for og deltar i kommunikasjon og innovasjonsprosjekter knyttet til studentenes praksisopplæring
 • Arbeider kontinuerlig med vurdering og organisering av hensiktsmessige faglige møte-plasser innad og i det inngåtte partnerskapet
 • Bidrar til at ansatte i utdanningsinstitusjonen er oppdatert om gjeldende lovverk og forskrifter for barnehagene
 • Tilrettelegger for at faglærere ved BLU bidrar med sin faglige kompetanse i Utdanningsbarnehagene
 • Implementerer ordningen med hospiteringsstipend i samarbeid med Utdanningsbarnehagene

Krav til samarbeid om studentene

Utdanningsinstitusjonen og Utdanningsbarnehagene samarbeider om studentenes profesjonslæring rettet mot:

 • Å Utvikle oppgaver som ivaretar program- og emneplaner, Rammeplan for barnehagen, barnehagens innhold og studentens erfaringer
 • Arbeidsformer som involverer hele personalgruppen
 • Å utvikle veiledningskompetanse og kreativ bruk av digitale hjelpemidler
 • Vurdering og vurderingskriterier
 • Skikkethetsvurdering
 • Kompetansedeling mellom praksislærer og faglærere