Likeverdig partnerskap

Utvikling av likeverdig partnerskap og kompetanse i profesjonsfelt og utdanning gjennom endring av samarbeid, roller og ansvarsdeling.

I delprosjekt 2 skal det arbeides fram mot en kontrakt mellom barnehagelærerutdanningen og de barnehagene som fyller kriterier for å kunne kalles en Utdanningsbarnehage. Kontrakten skal omhandle strukturer og innhold for et likeverdig samarbeid om studentenes praksis i studietiden og for et framtidig forsknings- og kunnskapssamarbeid.

I innovasjonsprosjektets første år har tiden hovedsakelig vært brukt til relasjonsbygging og informasjonsutveksling samt til å kartlegge dagens praksis ut fra de involverte partenes synspunkt. I november ble det arrangert en dialogkonferanse med representanter fra de ulike involverte institusjonene der det ble spilt inn mange kreative og konkrete forslag til innovasjonsarbeidet framover. Det betyr at vi nå har et godt grunnlag og utgangspunkt for igangsetting av delprosjektet.

Arbeid gjennomført i 2016

Etter kartleggingsrunder i form av fokusgruppeintervjuer med representanter for ulike involverte parter, dialogseminar med deltakelse av representanter fra alle involverte parter og samtaler med praksislærere, styrere og delprosjektleder i hver enkelt barnehage har vi et datamateriale som gir et begynnende bilde av hva en Utdanningsbarnehage kan være.

Videre har vi tematisert barnehagen som lærende organisasjon og hva hver enkelt barnehage vil videreutvikle av kompetanse i den hensikt å kvalifisere seg som en Utdanningsbarnehage. Det arbeides nå med lokale utviklingstiltak i de involverte barnehagene. På samme vis som i barnehagene skal barnehagelærerutdanningen i samarbeid med praksisadministrasjonen arbeide med videreutvikling av organisasjonen for kvalifisering til et gjensidig og likeverdig samarbeid om studentenes praksis med Utdanningsbarnehagene.

Å utvikle en samarbeidsavtale

Det gjennomførte kartleggingsarbeidet og de igangsatte lokale utviklingsprosjektene innebærer at vi er kommet dit i delprosjektet at vi parallelt med de pågående lokale prosjektene kan starte arbeidet med å utvikle en gjensidig samarbeidsavtale som skal gjelde for spesielt kvalifiserte «Utdanningsbarnehager» og barnehagelærerutdanningen ved HiOA. Et aller første utkast til en slik avtale er skrevet og diskutert med partnerne. I løpet av mars måned vil det bli opprettet tre grupper; en fra hver av de tre partnerne, Bærum kommune, Bydel Bjerke og Stiftelsen Kanvas. Gruppene skal bestå av praksislærere, styrere, eier-representant og studenter.

Gruppenes mandat vil være å videreutvikle utkast til en samarbeidsavtale. Utkastet skal diskuteres på et felles dialogseminar like før sommeren 2017.

Når utkastet begynner å ta form, vil det kunne gi et grunnlag for igangsetting av et overordnet aksjonsforskningsprosjekt der alle involverte parter er ment å delta. Hensikten er å skape nye innovasjoner rundt dagens samarbeidspraksis og utvikle ny kunnskap om betingelser for et konstruktivt samarbeid mellom de mangfoldige læringsmiljøene som til sammen skal bidra til videre kvalifisering av barnehagelærerutdanningen inkludert Utdanningsbarnehagene. Et slikt aksjonsforskningsprosjekt er ment å foregå i studieåret 2017/2018. Dette prosjektet vil ganske sikkert bringe nye momenter inn i det pågående arbeidet med en samarbeidsavtale.

Delprosjekt 2 ledes av førstelektor Anne Furu