Delprosjekt 4 – veiledning i praksis, teknologiske muligheter

Delprosjekt 4

Delprosjekt 4 ledes av førsteamanuensis Tove Lafton og har hovedfokus på veilederrollen i praksisperiodene. Prosjektet fokuserer på

  1. Selve veieldningssamtalen. Hva skjer i veiledning når studenter opplever læring? Kan teknologi i form av IPad og filmopptak bidra til økt refleksjon over handling?
  2. Strukturer for samarbeid mellom praksisveiledere internt i barnehagen. Hvordan deles kunnskap mellom praksisveiledere, både i forhold til veiledning og vurdering av studenter?
  3. Yammer som plattform for å utveksle tanker og ideer knyttet til rollen som praksisveileder i barnehagelærerutdanningen, i større og mindre grupper.

Prosjektet skjer i samarbeid med praksislærer i tre av partnerbarnehagen, en fra hver samarbeidspartner. Visuelt sett kan prosjektet framstilles slik:

Visuell framstilling av delprosjekt 4

 

Arbeidsmåter og metoder

Som illustrasjonen viser er et viktig premiss for prosjektet likeverd, noe som også er sentralt i prosjektet totalt sett. I samarbeid med praksislærere i utvalgte barnehager skal vi utforske rollens innhold og muligheter. Utforskingen vil skje i hver enkelt barnehage og på tvers av barnehagene. Både digitale og analoge kanaler vil tas i bruk i samarbeidet.

Veiledning og veiledningskompetanse blir sett som sentralt i utøvelsen av praksislærer-rollen. Et av spørsmålene vi skal utforske sammen er sammenhengen mellom formell veiledning, som skjer i egne samtaler innenfor et avgrenset tidsrom, og den løpende veiledningen, som skjer i løpet av dagen. Hvilke biter bidrar til refleksjon over praksis hos studentene? Hva slags form skal/må/bør det være på samtalen eller kommentarene for å sette i gang studentenes tankearbeid?

Året 2016 har blitt brukt til å etablere fokus i prosjektet og til å opprette kontakt med praksislærerne som skal være med og kartlegge dagens situasjon. Kartleggingen har skjedd gjennom samtaler. 2017 vil brukes til å utforske ulike elementer ved rollen som praksislærer. I denne utforskingen er det praksislærerne som er i førersetet for hva de går i gang med å utforske i egen praksis. Lafton vil delta inn i deler av utforskingen, gjennomføre og lede refleksjons-samtaler og workshops underveis, stå ansvarlig for å drifte den digitale samhandlingsplattformen og systematisere dokumentasjoner og resultater underveis.