Delprosjekt 1 – Utvikling av profesjonsstandarder

Delprosjekt 1 ledes av professor Anton Havnes ved senter for profesjonsstudier og gjennomføres i samarbeid med KANVAS.

Mål

Delprosjektet har som mål å formulere krav og forventninger til barnehagelærerne, sett innenfra. Det vil si at det er barnehagelærernes egne faglige perspektiver som skal legges til grunn. Oppmerksomheten skal være på arbeidet med barn, barnehagelærernes rolle som ledere for det pedagogiske arbeidet i barnehagene og barnehagelærerne som deltaker i utviklingen av barnehagen som faglig arena både i den enkelte barnehagen og i barnehagesektoren.

Delmål

  • Utvikle et forslag til profesjonelle standarder for barnehagelærer.
  • Publisering av artikler i norske og internasjonale tidsskrifter.
  • Publisere de profesjonelle standardene på nettsted med mulighet for kommentarer og diskusjon.

Profesjonelle standarder

Vi har Rammeplan for barnehagen, arbeidsinstrukser, pålegg om å skrive detaljerte årsplaner, og krav om dokumentasjon av virksomheten. Alle dokumentene med krav og forventninger til barnehagelærerne er formulert ”ovenfra”, fra myndighetene, arbeidsgiverne og universitet og høgskole. I dette prosjektet utarbeidet forslag til profesjonelle standarder utarbeides av barnehagelærere for barnehagelærere. Det kommer ”innenfra” barnehagemiljøet og handler om hvordan vi som fagpersoner vil og forventer at barnehagelærere forholder seg til arbeidet i barnehage.

Forslaget til profesjonelle standarder er innspill til en faglig, kunnskapsbasert plattform for i hele tatt å kunne kalle oss en profesjon som barnehagelærere trenger for å kunne kalle seg profesjon. Det kan skape debatt om innholdet i fagmiljøet – i de enkelte barnehagene, i kommuner og organisasjoner. Likevel, hensikten er å utvikle profesjonelle standarder som er felles for barnehagelærerne som faggruppe og som kan gjelde generelt, i ulike barnehager, personalgrupper og lokalmiljø.

Bakgrunn

Barnehagelærere er i en tidlig fase av profesjonaliseringsprosessen. Det er fremdeles uklart hva fagkunnskapen egentlig består i, og hvilke implikasjoner kunnskapsbasen har for organisering av arbeidet i barnehagen. Yrkesutøvelsen er blitt omtalt som ”lekmannspreget” (Steinnes 2014, Smeby 2014), og sektoren har mange ansatte uten relevant utdanning. Pedagogisk ledelse er utydelig distribuert i barnehagen (Mordal 2014). Summen av dette innebærer at det er utfordrende å tydeliggjøre og begrepsfeste barnehagelæreres kompetanse, å sette denne i sammenheng med barnehagens organisering av pedagogisk arbeid og å definere en barnehagelærerens rolle og oppgave som leder for det pedagogiske arbeidet. Det er behov for å undersøke hvordan distribusjon av fagkunnskap i barnehagene kan endres med tanke på å tydeliggjøre barnehagelærernes kompetanse som fagperson og pedagogisk leder.

Metode

Prosjektgruppen består av ni barnehagelærere fra tre ulike barnehager, to pedagogiske konsulenter og en forsker. Det er organisert en serie med møter (foreløpig 9 møter), og arbeidet har strukket seg om å ca 18 måneder.

Prosjekter er organisert som et deltakende forsknings- og utviklingsprosjekt (Bergold og Thomas 2012). Det er først og fremst barnehagelærerne som har kommet med innspill, mens forskeren har hatt hovedansvaret for å oppsummere og spille sammenfatningene tilbake til neste møte i gruppen. De pedagogiske konsulentene har hatt hovedansvaret for å koordinere arbeidet.

 

Resultat

  • Gruppen har gradvis, og steg for steg, utarbeidet, diskutert og videreutviklet et sett av Profesjonell standarder.
  • Artikkel om profesjonelle standarder (på norsk) publiseres samtidig med de profesjonelle standardene høsten 2017.
  • Artikkel (på engelsk) er publisert i European Early Childhood Education Research:

Anton Havnes (2018): ECEC Professionalization – challenges of developing professional standards, European Early Childhood Education Research Journal, DOI: 10.1080/1350293X.2018.1522734,

 

Referanser

Bergold, J. & Thomas, S. (2012). Participatory research methods: a methodological approach in motion. Forum: Qualitative Social Research, 13(1), 191-222.

Mordal, S. (2014) Ledelse i barnehage og skole, en kunnskapsoversikt. Trondheim: SINTEF.

Smeby, J.-C. (2014) Førskolelæreryrket vil neppe utvikle seg til en profesjon. Første steg, 1/2014, s. 12-19.

Steinnes, G. S. (2014). Common sense or professional qualifications? Division of labour in kindergartens. European Early Childhood Education Research Journal, 22(4), 478–495.