Profesjonelle standarder

Av Professor Anton Havenes

Delprosjektet om Profesjonelle standarder for barnehagelærere gikk i den tidlige fasen av innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager. Hensikten var å sette på dagorden en diskusjon om hva utdanningen sikter mot. Prosjektet var å formulere de kravene som innen profesjonen anses å være sentrale premisser for god profesjonell yrkesutøvelse i barnehage, sett fra barnehagelærernes perspektiv. Da er det barnehagelærerne som gruppe vi snakker om, de som har en treårig utdanning og har ansvar for den pedagogiske virksomheten, der det også er andre yrkesgrupper involvert. Poenget har altså vært å få fram og tydeliggjøre den særegne kompetansen som barnehagelærerne har – og formulert av barnehagelærere. Det reiser mange spørsmål. Hva krever arbeidssituasjonen? Hvordan kreves spesielt av barnehagelærerne? Hva er barnehagelærernes særegne yrkesstatus – eller profesjonelle status – i barnehagene?   

Vi ville formulere hva barnehagelærere selv ser som særlig vesentlige aspekter ved sin faglige rolle og arbeid i barnehage, og vi kalte det profesjonelle standarder. Med det mener vi de generelle kravene som gjelder spesielt for barnehagelærerne, som barnehagelærere stiller til seg selv og hverandre. Samtidig gir de retning for hva som kjennetegner god praksis i barnehage, og som har relevans for alle tilsatte.   

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Stiftelsen Kanvasbarnehagene. Barnehagelærere fra tre Kanvas-barnehager og prosjektleder hadde jevnlige prosjektmøter over et år. Barnehagelærerne spilte inn forslag til hva de legger vekt på. Innspillene ble diskutert i felles møter, oppsummert av prosjektleder og sendt ut igjen til alle deltakerne. Disse bearbeidede utkastene ble så arbeidet videre med i barnehagene, og nye innspill fra deltakerne dannet grunnlag for neste møte. På den måten arbeidet barnehagelærere og forsker sammen i utviklingen av de profesjonelle standardene.  

De profesjonelle standardene er først og fremst ment som innspill til faglig diskusjon om hva som kjennetegner barnehagelærernes faglige orientering, prioriteringer og profesjonelle verdier. De er utkast, ikke ferdig utviklet. Håpet er at de sporer til diskusjon om barnehagelærerkompetansen og faglig utvikling i barnehagene. I tillegg kan de gi retning for barnehagelærerutdanningen både i tilrettelegging av praksisperioder og teoriundervisning. 

 Det er tre publikasjoner fra prosjektet: 

Havnes, A., Frydenlund, E. B., Flaten, I. C., Hornslien, Ø., Kjeldsaas , L., Larsen , M., Myre, K.,  Marberg , P.G. Nesvaag , J., Sakshaug, H. , Santelmann, S. , Velle, E. , Kolnes Williams, H.C. (2017) Profesjonelle standarder for barnehagelærere – en oversikt. I Første Steg nr 4. (Detaljert oversikt over standardene) 

Havnes, A., Frydenlund, E. B., Flaten, I. C., Hornslien, Ø., Kjeldsaas , L., Larsen , M., Myre, K.,  Marberg , P.G. Nesvaag , J., Sakshaug, H. , Santelmann, S. , Velle, E. , Kolnes Williams, H.C. (2017) Profesjonelle standarder for barnehagelærere. I Første Steg nr 4.  

Havnes, A. (2018): ECEC Professionalization – challenges of developing professional standards, European Early Childhood Education Research Journal, DOI: 10.1080/1350293X.2018.1522734, 

 

Prosjektet er formidlet i møter, seminarer og konferanser.