Statusrapport pr 15.06.2017

Statusrapport fra delprosjekt 2 pr 15.06.2017

De siste månedene har det vært stor aktivitet i innovasjonsprosjektet vårt, og vi har samarbeidet på kryss og tvers av de ulike delprosjektene. Dette fordi alle delprosjektene henger sammen, men også i den hensikt å drive fram innovasjonsarbeidet og bidra til en felles forankring. Nettopp med bakgrunn i de mange overlappingene kan det være på sin plass å stoppe opp og gjøre opp status både for det helhetlige prosjektet og for delprosjektene.

Samarbeidskontrakten – målet for delprosjekt 2

I delprosjekt 2 er målet å ende opp med en samarbeidskontrakt mellom utdanningsbarnehagene og utdanningsinstitusjonen, en kontrakt basert på et gjensidig og likeverdig samarbeid.

Tidlig i inneværende semester ble det lagd et aller første råutkast til en samarbeidsavtale. Det ble sendt ut til de 9 involverte barnehagene, partnerne og prosjektgruppen. Hensikten med råutkastet var å gi et eksempel på hva en slik samarbeidsavtale kan omhandle av strukturer og innhold. Dette fordi vi hadde fått en oppfatning av at det var flere som syntes at målet med delprosjektet var noe vagt. Innholdskomponentene som ble foreslått i råutkastet bygde på oppsummeringer og analyser av innspill fra de ulike prosessene som pågikk i det første årets kartleggingsarbeid. Disse ble skrevet inn i den eksisterende samarbeidsavtalen som gjelder for samarbeidet mellom praksisbarnehagene og utdanningsinstitusjonen i barnehagelærerutdanningen ved HiOA.

Innhold og funksjon for råutkastet ble kritisk vurdert og diskutert i prosjektgruppen og i partnermøte. Etter konstruktive innspill i disse møtene bestemte delprosjektleder seg for å møte eiere, styrere, praksislærere, pedagogiske ledere og de studentene som måtte være i de ulike barnehagene på møtetidspunktene til en gjennomgang av det tilsendte råutkastet og diskusjon om videre framdrift for lokale og felles tiltak i tilknytning til delprosjekt 2. Det ble gjennomført tre slike møter. Min vurdering som delprosjektleder er at møtene var meget konstruktive.  Inntrykket var at de fleste syntes det var meningsfylt å få tilsendt et aller første råutkast slik at de kunne ane noe om hva vi på sikt ønsker å skape sammen. Vi ble enige om at råutkastet ikke skulle formidles videre ut i personalgruppene. Dette for å bidra til mest mulig åpne prosesser og rom for kreative innspill i det videre samarbeidet om å skape strukturer og innhold i en gjensidig samarbeidsavtale.

Samarbeidsseminar

De tre samarbeidsmøtene ble avsluttet med en invitasjon til et samarbeidsseminar den 23. mai. Det ble åpnet for inntil 5 deltakere fra hver barnehage pluss eierrepresentantene. Vi ønsket en bredest mulig representasjon av personalet, og det var hyggelig å registrere at det deltok personer med ulik posisjon i barnehagene.

Til seminaret ble hver deltakende institusjon bedt om å gjennomføre noen oppgaver i hver sin respektive organisasjon på forhånd og ta med seg en plakat til seminaret som inneholdt følgende punkter:

  1. Barnehagens/utdanningsinstitusjonens visjon som Utdanningsbarnehage/likeverdig part med Utdanningsbarnehagen
  2. Kjennetegn på fremtidsbildet av Utdanningsbarnehagen/utdanningsinstitusjonen som likeverdig part med Utdanningsbarnehagen
  3. Forslag til aksjoner/tiltak barnehage-/studieåret 2017/2018.

Oppdraget ble gjennomført og plakatene hengt opp på veggen i møterommet på Holmenkollen Park hotell der vi arrangerte seminaret for ca 50 deltakere den 23. mai 2017.

Mye av hensikten med seminaret var å synliggjøre for hverandre hva og hvordan det blir jobbet i de ulike involverte institusjonene i Innovasjonsprosjektet. Samtidig ønsket vi at deltakerne fikk diskutert hvordan vi kan fortsette å dele informasjon og inspirere hverandre på tvers i fortsettelsen av Innovasjonsprosjektet.  Deltakerne deltok med stor entusiasme og med konstruktive innspill hvilket er inspirerende for videre framdrift i prosjektet. Plakatene er presentert i Yammer/Utdanningsbarnehagen, og de viser at både barnehagene og utdanningsinstitusjonen er i gang med å videreutvikle strukturer og innhold for å kunne innfri framtidige kvalitetskriterier for et likeverdig samarbeid om praksis i barnehagelærerutdanningen.

Noen av plakatene som ble presentert fra barnehagene

I det følgende vil jeg presentere noen av innspillene fra gruppearbeidene i kortform. Oppsummeringen i sin helhet er publisert i Innovasjonsprosjektrommet i Yammer.

Følgende oppsummering vil bli løftet fram og diskutert i første omgang med styrerne og eierrepresentantene i møte på HiOA den 21. juni 2017 slik at vi kan utvikle nye strategier i innovasjonsprosjektet kommende barnehage-/studieår.

Profesjonalisering, innovasjon og samarbeid

Jeg vil starte presentasjonen med et lite sitat fra en av gruppene som synliggjør grunnlaget for hele Innovasjonsprosjektet:

Profesjonalisering innenfra og ut – krevende og nødvendig. Gjennom prosjekter vet vi at vi kan være med å påvirke

Samt en viktig påminning som stod på en av plakatene:

Samarbeid mellom HiOA og barnehagene med barna i fokus

Samarbeid på tvers

Samtlige deltakere mener mye av kommunikasjonen på tvers kan foregå via Yammer og Bloggen. Da gjenstår å utfordre hverandre på å bruke de to og være jevnlig innom. Det blir opp til hver enkelt barnehage å lage interne rutiner for bruken og videreføring av kommunikasjon i personalgruppen, men det bør også lages systemer på tvers. Kanskje kan det legges opp til noen forpliktelser knyttet til bruk av blogg og Yammer? Det bør vurderes legge ut informasjon til praksislærer/praksisbarnehagen på bloggen

«Utdanningsbarnehagen» må holdes varmt og foreslås å bli lagt inn som fast post på ett av de faste møtene i barnehagen og i studielederteamet i utdanningsinstitusjonen? Kan det etableres et refleksjonsforum i hver barnehage? (kan vurderes å settes i system)

Et styrernettverk på tvers av de deltakende institusjonene foreslås etablert. Allerede nå har styrere innad hos hver av partnerne etablert styrernettverk. Delprosjekt 2 ønsker å etablere et styrernettverk på tvers for å kunne utvikle innovasjoner som handler om nettverksbygging og likeverdige relasjonsbygging i barnehage-/studieåret 2017/2018. (kan vurderes å settes i system)

Delprosjekt 3 ønsker å etablere et felles praksislærerforum. (kan vurderes å settes i system)

En gruppe foreslo at det arrangeres felles planleggingsdager for UBLU-barnehagene. Kanskje kan det være forløperen til en felles fagdag fastsatt for de involverte institusjonene i samarbeidsavtalen i fremtiden? (kan vurderes å settes i system)

Møtene for praksislærere og styrere i Utdanningsbarnehagene legges til samme dag som etterutdanningsdager på HiOA – kan for eksempel innføre systemer for at praksislærere/styrere melder inn tema til samlingene ved at man sender inn forslag 2 ganger i året innen en avtalt frist? Må i så fall bestemmes hvem slike forslag sendes til. ? (kan vurderes å settes i system)

Det ble diskutert muligheten for at utdanningsinstitusjonen tar et hovedansvar for å kommunisere Utdanningsbarnehagen på tvers og utad og trekke i trådene? (kan vurderes å settes i system)

Kan praksisadministrasjon og lærere/nå prosjektlederne, legge aktuell informasjon til praksislærer ut på bloggen? Det vil sannsynligvis kunne forplikte mer kontinuerlig bruk av bloggen  i utdanningsbarnehagene og i praksisadministrasjonen (kan vurderes å settes i system)

Alle involverte barnehager i Innovasjonsprosjektet bør få mulighet til å diskutere igangsatte tiltak som nå for eksempel med endring av studentoppgavene. (kan vurderes å settes i system)

UBLU-prosjektet må pushe på slik at det utvikles mer effektive praksismøter på HiOA! De må være tydelig målrettet og faglig spisset. Informasjonen kan legges ut på nettet. (kan vurderes å settes i system)

Det bør samarbeides om fordeling av studenter på barnehager. Alle studenter bør ha praksis i ulike barnehager/ulike områder, baser, m.m. gjennom sin praksisperiode. (kan vurderes å settes i system)

Lærerne på HiOA bør ut i barnehagene -kvalitetssikring-faglighet-større nærhet til praksisfeltet. Kanskje kan lærerne hospiterer en uke pr.år? (kan vurderes å settes i system)

Deltakelse i Innovasjonsprosjektet bør bidra til bedre kjennskap til hverandres hverdager ved HiOA og i barnehagene. Foreslår at praksislærerne i UBLU deltar på HiOA i praksisforberedelsene? Forventningsavklaring – følge opp og dele med resten av personalet (kan vurderes å settes i system)

Lage et system for kartlegging av kompetanse på tvers av de som til enhver tid er involverte utdanningsinstitusjoner:

–        Hva kan utdanningsbarnehagene bidra med mot studentene?

–        Hva kan lærere fra utdanningsinstitusjonen bidra med?

Studenter og praksislærer bør være med å utarbeide oppgaver i samspill med faglærere i Utdanningsinstitusjonen (kan vurderes å settes i system)

Studentene bør ha ansvar for egenvurdering av seg selv etter endt praksis. Studentens egenvurdering av seg selv bør tas med og gjennomgås i tilknytning til en forventningssamtale ved oppstart i ny praksisbarnehage (kan vurderes å settes i system)

Studentene bør få mulighet til å prøve ut ting i barnehagen. Brobygger – se for eksempel forskjell eks. på basebarnehager og avdelingsbarnehager. Det bør kunne skje underveis og utenom den obligatoriske praksisen. (kan vurderes å settes i system)

Målet med praksis må være en best mulig realitetsorientering til den profesjonen studenten skal utøve som sertifisert barnehagelærer.

Utdanningsinstitusjonen anbefales å invitere barnehagebarn til å prøve ut ting eks. realfag på HiOA ( i for eksempel verkstedsundervisning)?; Hva virker, hva virker ikke? Kan åpne for konstruktiv læringsrefleksjon (kan vurderes å settes i system)

Det anbefales at lærere som har studenter i Utdanningsbarnehager kan bidra med faglige innspill i personalmøter, fagmøter, planleggingsdager i Utdanningsbarnehagene – eventuelt en bytting mellom praksislærer og faglærer (kan vurderes å settes i system)

Det anbefales tidlig treffpunkt i august eventuelt sent i juni), mellom utdanningsinstitusjonen og den enkelte barnehage. Her utveksles info om hva i grove trekk kullene som kommer til barnehagene skal gjennom i henhold til enmneplaner og satsninger i barnehagene kommende år. (kan vurderes å settes i system)

Det bør etableres systemer som sikrer tydelige forventninger til eierne. Viktig for å avklare rammer. (kan vurderes å settes i system)

Vi bør bli bedre på informasjonsflyt mellom samarbeidspartnerne – barnehagene, praksisadministrasjonen, eiere, og prosjektgruppen i Innovasjonsprosjektet: Kalenderen må være tydelig (enda mer) på hvem som skal møte når og hensikten med møtene. (kan vurderes å settes i system)

Det bør settes i system informasjon tilbake til barnehagen rundt hva studentene syns om barnehagen i praksisperioden. Utdanningsinstitusjonen har et forbedringspotensial på å gi barnehagene tilbakemelding både konkret og generelt. (kan vurderes å settes i system)