Søk midler fra Den gode studentopplevelsen

Neste søknadsfrist til Den gode studentopplevelsen er 1. september 2022.

Søknadsskjema og mer informasjon kommer innen utgangen av mai.

Er du er nysgjerrig, har spørsmål eller ønsker veiledning?
Ta kontakt på studentopplevelsen@oslomet.no, eller ta kontakt med en av våre områdeledere:

Siste nyheter

Lansering av utvekslingsavtaler på nett

2. februar lanseres løsningen Avtaler på Nett, som gjør det enklere for studenter som ønsker å reise på utveksling og ansatte som jobber med internasjonalisering.   OsloMet har avtaler med nesten 400 studiesteder rundt om i verden. Med så mange muligheter for utveksling, har det ikke alltid vært enkelt for studentene å finne relevante muligheter innenfor det enkelte studieprogram.   Den gode studentopplevelsen ga støtte til prosjektet Avtaler på Nett – ApN i 2021. DGS er stolte av å ha bidratt til utviklingen av den nye nettløsningen som vil gjøre det enklere for studentene å finne oppdatert informasjon om utvekslingsmuligheterKari Hjerpaasen, programleder DGS Enklere tilgang for studentene  Internasjonal utveksling kan for mange være en viktig ingrediens i en god studentopplevelse. Det kan gi nye perspektiver, nyttige erfaringer og venner for livet. For OsloMet er det derfor viktig å gjøre det enklere for studentene å finne informasjon om muligheter.   -Studentene…

Les mer Lansering av utvekslingsavtaler på nett

Introduksjon av vår nye studentassistent!

Jeg heter Ingerid Bernhoft og studerer medier og kommunikasjon på OsloMet. I dette halvåret skal jeg jobbe som studentassistent for «Den gode studentopplevelsen». Tidligere har jeg jobbet som studentassistent med å produsere innhold for COIL- Collaborative Online International Learning.   Sammen med Asta Øvsthus Kristiansen skal jeg jobbe med å synliggjøre prosjektene og studentenes bidrag for DGS. Jeg vil hjelpe med markedsføring, være i dialog med studenter og publisere på sosiale medier. Ta gjerne kontakt for samarbeid. Mail: s344162@oslomet.no

Les mer Introduksjon av vår nye studentassistent!

Kristi Agerup går av som programleder

1. januar 2022 går Kristi Agerup av som programleder for DGS, etter å ha ledet programmet siden oppstarten i 2020. I dette innlegget deler Kristi sine erfaringer og status så langt i programmet. Siden oppstarten og frem til nå, har vi 41 ulike prosjekter og tiltak i porteføljen, 5 er fullført, 24 er pågående, hvorav 9 avsluttes til nyttår og 13 nye prosjekt og tiltak ble godkjent av styringsgruppen i oktober og november og igangsettes i disse dagerKristi Agerup, Programleder DGS (mer…)

Les mer Kristi Agerup går av som programleder

13 nye tiltak og prosjekter igangsettes til våren

Tidligere i høst godkjente Styringsgruppen for Den gode studentopplevelsen å gi finansiering til ti nye prosjekter og tiltak. En beskrivelse av disse er tidligere publisert i bloggen og kan leses her.   På styringsgruppemøte 1. desember ble ytterligere tre søknader godkjent:   Emneevaluering/ EvaluationKIT   Det systematiske kvalitetsarbeidet ved OsloMet har vist at det er behov for et verktøy for gjennomføring av elektroniske emneevalueringer. De studenttillitsvalgte har i lang tid ønsket et bedre verktøy for gjennomføring av emneevalueringer med mer enhetlig og anonym evalueringsform og bedre tilgang til resultater. Prosjektet har som mål å innføre en standardisert emneevaluering i Canvas ved bruk av verktøyet EvaluationKIT.    Prosjektet ledes av Merete Helle, i Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling, UTD.  Curipod  Curipod er verktøy, som skal styrke samhandlingen mellom studentene, studenter og undervisere/studentassistent(er) i et sosialt læringsmiljø. Verktøyet er utviklet med fellestrekk fra sosiale medier, men satt inn i en læringskontekst og med en pedagogisk tilnærming. I Curipod kan studentene spørre, stemme, svare, diskutere og lære. Dette gjør terskelen for å bidra lavere, og…

Les mer 13 nye tiltak og prosjekter igangsettes til våren

Ta studentperspektivet! Intervju med Anders, prosjektleder for Avtaler på nett

Prosjektet Avtaler på nett fullfører i disse dager sine leveranser, og driften av løsningen overføres til linjen. En suksesshistorie i Den gode studentopplevelsen! Vi har tatt en prat med prosjektleder Anders Codan. «Ta student-perspektivet! Tenk på hvilken opplevelse og verdi prosjektet skal skape for studentene» sier Anders Kan du kort og enkelt forklare oss hva Avtaler på nett handler om?  APN har to viktige mål: Først av alt ønsker prosjektet å gi studentene bedre og mer riktig informasjon om mulighetene for internasjonal utveksling. Vi ønsker at våre studenter skal ha mulighet å oppleve studier på utdanningsinstitusjoner i utlandet. Da er det viktig at veien dit er enkel og at informasjonen vi gir dem er riktig. Prosjektet har som et andre mål å forenkle håndteringen av avtalene som OsloMet har med internasjonale utdanningsinstitusjoner. Det skall bli enklere og mer effektivt for de ansatte som jobber med dette å gi riktig og…

Les mer Ta studentperspektivet! Intervju med Anders, prosjektleder for Avtaler på nett

Søk midler fra Den gode studentopplevelsen

Har du ideer til hvordan studentenes læringsmiljø kan bli bedre? Neste søknadsfrist til «Den gode studentopplevelsen» er 24. september. OsloMet er avhengige av akkurat dine innspill til å skape den gode studentopplevelsen, til å svare ut OsloMet strategier og de føringene som kommer både fra sektoren og fra våre eiere. I forrige søknadsrunde mottok vi mange gode søknader, og flere prosjekter og tiltak har allerede levert resultater for studentene våre. Denne høsten vil vi gjennomføre en ny søknadsrunde for å få nye initiativer under programmet. Har du en god idé kan tidspunktet for å realisere den være nå. Mer informasjon om utlysningen og hvordan du søker finner du her. Er du nysgjerrig? Ta kontakt på studentopplevelsen@oslomet.no dersom du har spørsmål eller ønsker veiledning. Eller ta direkte kontakt med en av våre områdeledere: Område 1: Informasjon og samhandling – Inger SetnesOmråde 2: Faglig kvalitet, læringsmiljø og trivsel – Vibeke Seland RammOmråde 3: Etter-…

Les mer Søk midler fra Den gode studentopplevelsen

Visjon og oppdaterte mål for Den gode studentopplevelsen

Studentenes perspektiv skal være styrende for Den gode studentopplevelsen. Her kan du se hvilke mål programmet har satt seg. Den gode studentopplevelsen er en høyt prioritert satsning for OsloMet. Siden oppstarten i 2020 har det skjedd mye både i programmet, på OsloMet og i samfunnet for øvrig. Det har derfor vært et behov for å oppdatere målsetninger og visjon for programmet. I løpet av våren har studenter og ansatte deltatt aktivt i dette arbeidet, og 3. juni besluttet styringsgruppen ny visjon og oppdaterte effektmål. Visjon: «Sammen skaper vi den gode studentopplevelsen» Visjonen og målene for programmet skal bidra til å skape en tydelig retning for dagens og fremtidige tiltak og prosjekter. Den gode studentopplevelsen tar studentenes perspektiv, med utgangspunkt i deres behov og opplevelser. Visjonen ble foreslått av en av studentene som deltok i arbeidsmøtene. Effektmål per område i Den gode studentopplevelsen Her er de nye målene for hvert av…

Les mer Visjon og oppdaterte mål for Den gode studentopplevelsen

Mentorordning for læring og trivsel

Det handler om å se hver og en student! Nå har 770 førsteårsstudenter ved sykepleie en mentor.Kari Hjerpaasen, prosjektleder Prosjektet startet september 2020 og skal vare i to år. Her er andre- og tredjeårsstudenter mentorer og tar kontakt med førsteårsstudentene og spør hvordan de har det og om det er noe de kan hjelpe med. Prosjektet har involvert ansatte på tvers ved OsloMet og studenter ved sykepleie.Utgangspunkt for dette prosjektet var at studentene fra de store kullene ved sykepleieutdanningen evaluerte at det var vanskelig å få tilhørighet og trygghet i kullene. Gjennom mentorordningen har vi lagt til rette for at hver og en student blir sett, at de har opplevd tilhørighet og trygghet, noe som er grunnleggende for læring og trivsel. Vi ønsket også at prosjektet skulle hjelpe studentene i overgangen mellom videregående skole og universitet. I tillegg skal prosjektet utarbeide malverk for mentorordning, sier Kari Hjerpaasen Prosjektet har gjennomført…

Les mer Mentorordning for læring og trivsel

DGS og Prosjektkontoret – synergiene går begge veier!

Prosjektkontoret bidrar inn i DGS med ressurser og kompetanse. DGS på sin side bidrar med erfaring fra programarbeid. – Sammen bidrar vi til en forbedringssirkel for program- og prosjektarbeid ved OsloMet, sier prosjektleder Anders Codan som har en fot i begge leirer. Den gode studentopplevelsen har mange underliggende prosjekter og tiltak som krever en struktur for å holde oversikt over hvordan det går i de ulike prosjektene, hva er hindringene og blir man ferdig til planlagt tid? Sammen med prosjektkontoret har DGS utarbeidet en tilpasset metodikk for små prosjekter og tiltak, og en opplæringspakke som består av 5 workshops.Denne metodikken bygger på Prosjektveiviseren til Digitaliseringsdirektoratet og inneholder blant en beskrivelse av ulike faser, maler for styringsdokumenter og rapportering, samt opplæringspakke. Dels har DGS brukt en del av det prosjektkontoret har gjennomført som opplæring tidligere, men har gjort forbedringer og spisset innholdet – og nå bruker prosjektkontoret dette til å lage…

Les mer DGS og Prosjektkontoret – synergiene går begge veier!

Internasjonalisering løftes ut av Den gode studentopplevelsen

OsloMet har internasjonalisering som strategisk satsningsområde. Internasjonalisering og mobilitet er et område under Den gode studentopplevelsen. Området ble opprinnelig tatt inn i Den gode studentopplevelsen fordi man så at det var et viktig og nødvendig løft. Etter hvert har det imidlertid blitt tydeligere at man også trenger å se dette i en større helhet, og løfte det frem som et eget satsningsområde med en strategisk tilnærming. Det er behov for å tydeliggjøre den strategiske tilnærmingen til hva universitetet ønsker å oppnå med internasjonaliseringsarbeidet, på tvers av FoU, UTD og HR. – Det er viktig å koordinere arbeidet tettere mot HR og FoU. Det å ta området ut av programmet betyr ikke lavere prioritet, men heller at det gir større rom for å utvide og bredde perspektivet, herunder også å se på både student- og ansattmobilitetProgrameier Nina Waaler, prorektor for utdanning. Internasjonalisering og mobilitet løftes dermed ut av Den gode studentopplevelsen,…

Les mer Internasjonalisering løftes ut av Den gode studentopplevelsen

Mer enn 30 prosjekter og tiltak igang!

Her følger en liten statusrapport fra aktivitetene i Den gode studentopplevelsen. Flere av prosjektene er pilotert og lansert, andre i startgropa og flere settes igang i løpet av året. Her er det mange engasjerte som ønsker at studentene skal ha en bedre opplevelse av studietiden ved OsloMet. Har du spørsmål om de ulike prosjektene, er det fint om du tar direkte kontakt med prosjektlederne – som alle er ansatt ved OsloMet! Område 1 Informasjon og samhandling Arbeidslivsportalen (ALP) – innføring ved OsloMet. Prosjektleder Nadine Kaiser (UTD). I oppstart. Løsningen ALP ligger hos Unit og driftes som alle de andre verktøyene dem eierAvtaler på nett “ApN”. Prosjektleder Anders Codan (IKT). I rute – avsluttes V21.Heldigital løsning for politiattester. Prosjektleder Inger Setnes (UTD). Gjennomført fase 1. Vurdert RPA-løsning ved OsloMet, avventer sektorløsning utviklet av Unit. Dagens løsning overføres i linja.Sjekkliste Min Side. Prosjektleder Ingrid Stensland (SK).Tilrettelegging i studieløpet. Prosjektleder Eva Ballo (UTD).…

Les mer Mer enn 30 prosjekter og tiltak igang!

4.4 mill til en bedre studentopplevelse!

Spillmodul for kritisk tenkning, introduksjon til nye studenter, formidling av kreative prosesser i estetiske fag, mikroemner i Makerspace, COIL, PAL og digital læringsstøtte – dette er noen av prosjektene som settes i gang rett over nyttår – alt for å bedre studentopplevelsen! Den gode studentopplevelsen fikk inn hele 37 søknader til søknadsfristen 1.november. Disse har nå blitt behandlet i styringsgruppen 2.desember.  Til sammen støtter Den gode studentopplevelsen gjennom denne tildelingen 15 prosjekter med 4,4 mill kroner for å bedre studentopplevelsen ved OsloMet. Søknadene som får støtte 2021 er: Nettbasert norskkurs for sykepleierstudenter, søker: Akademisk språkpraksis, UB, tildelt 140 000,- for 2021Utvikle studiegruppeledere – del av studieverkstedet, søker: Studieverkstedet, Universitetsbiblioteket og Facility Management, Handelshøyskolen ved OsloMet, tildelt 282 000,- for 2021Språklig kvalitetssikring av minoritetsspråklige studenter – barnehageutdanningen, søker: Institutt for barnehagelærerutdanning, tildelt 240 000,- for 2021En spillmodul for å øve studentene i kritisk tenkning, søker: Fakultet for helsevitenskap, tildelt 254 400,- for 2021Digitalt lese…

Les mer 4.4 mill til en bedre studentopplevelse!

Med fokus på EVU

Prosjektet EVU under Den gode studentopplevelsen har i 2020 jobbet med å opprette en støttefunksjon for fagmiljøene i utviklingen og organisering av EVU-tilbud. Dette inkluderer en felles prosessmodell som skal gjøre veien enklere fra ide, via utvikling til gjennomføring og salg av tilbud ut i markedet. 15.desember skal i tillegg nettsiden som samler tilbudene på EVU på OsloMet lanseres. Les mer i denne nyhetssaken på ansatt.oslomet.no.

Les mer Med fokus på EVU

37 søknader!

Det er mange som ønsker en bedre studentopplevelse ved OsloMet! Vi fikk inn hele 37 søknader til Den gode studentopplevelsen ved søknadsfristen 1.november. To eksterne evaluatorer skal nå gjennomgå alle søknadene og komme med en anbefaling til styringsgruppen som skal behandle dette i møtet 2.desember. Søknadene Søknadene kommer fra hele OsloMet og dekker områdene «Faglig kvalitet, helse og trivsel» og «Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning». 9 av søknadene er prosjekter tilknyttet EVU. 4 søknader fra HV8 søknader fra LUI5 søknader fra SAM10 søknader fra TKD1 søknad fra SVA5 søknader fra Universitetsbiblioteket2 søknader fra Utdanningsavdelingen1 søknad fra SK1 søknad fra HR Vi kommer tilbake til en presentasjon av søknadene som blir innvilget i etterkant av styringsgruppemøtet 2.desember!

Les mer 37 søknader!

Lurer du på noe i søknadsprosessen?

Når er søknadsfristen? Søknadsfristen er 1.november 2020. Det vil komme en ny søknadsfrist i løpet av våren (mars/april)Hvordan søker jeg? Bruk nettskjema Kan jeg se hele søknadsskjema? Her kan du laste ned en pdf av søknadsskjema Hvor mye kan jeg søke om? Det ligger om lag 2.5 mill i potten for søknadsfristen 1.november som skal fordeles i denne runden. Søknadene som fikk støtte i forrige runde ble tildelt mellom 50 000 og 500 000 kroner. Det er ikke satt en øvre grense for hva man kan søke om. Kommer det flere søknadsfrister? Ja, vi legger opp til 2 søknadsfrister i året, en på våren og en på høsten. Tidspunkter vil kommuniseres ut til alle ansatte. Potten vil variere, men vil trolig være på rundt 2.5 mill per søknadsrunde. Hva kan man søke midler til? DGS har gitt midler både til frikjøp av stilling, lisenskostnader, lønn til studentassistenter og i det…

Les mer Lurer du på noe i søknadsprosessen?

Søk midler – utsatt frist til 1.november!

Den gode studentopplevelsen er avhengige av akkurat dine innspill til å løse de utfordringene studentene har, til å svare ut OsloMet strategier og de føringene som kommer både fra sektoren og fra våre eiere.  Programmet åpner for å søke økonomisk støtte til prosjekter som understøtter målene i satsningen Den gode studentopplevelse. I potten for denne utlysningen ligger det 2.5 millioner kroner. Hovedfokus for utlysningen i denne runden er knyttet til Prosjekt 2 Faglig kvalitet, helse og trivselProsjekt 4 Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning. Søknadene vil bli vurdert av 2 eksterne som vil legge fram en anbefaling for styringsgruppen 2. desember.Frist for søknad i denne runden er utsatt til 1. november 2020 og du søker i dette skjema! Har du spørsmål til programmet, er usikker på om du kan eller skal søke eller trenger en prat? Ta kontakt med en av våre prosjektledere! Inger Setnes leder Prosjekt 1 Informasjon og…

Les mer Søk midler – utsatt frist til 1.november!

Ny prosjektleder – Faglig kvalitet, helse og trivsel!

Ny prosjektleder i Den gode studentopplevelsen fra 1.august er Åsmund Hermansen. Han skal lede arbeidet i Prosjekt 2 Faglig kvalitet, helse og trivsel. Hvem er du, Åsmund?  – Jeg er en menig førsteamanuensis som har mitt daglige virke ved Institutt for sosialfag. Der underviser jeg i statistisk analyse på vårt masterprogram, veileder masterstudenter og PhD stipendiater og forsker på arbeidsliv og velferdsstatens ytelser. Jeg synes det er utrolig gøy å jobbe med undervisning og formidling, og har de beste dagene på jobben når de faglige diskusjonene i klasserommet har gitt både studentene og meg ny innsikt og økt vår nysgjerrighet. Jeg har ansvaret for to metodeemner i statistisk analyse og hvert år prøver jeg å gjøre endringer for å få til enda mer studentaktivitet og bedre læringsutbytte. Så langt har det gått veldig bra og det er virkelig gøy – det å se studenter vokse faglig, oppleve mestring og få faglig selvtillit er det beste jeg…

Les mer Ny prosjektleder – Faglig kvalitet, helse og trivsel!

Programplan underskrevet!

23.juni underskrev programeier Nina Waaler og programansvarlig Kristi Agerup under avtalen som danner grunnlaget for gjennomføringsfasen i programmet. Programplanen bygger på mandatet for programmet. Programplanen er blitt til gjennom en prosess med forankring og workshop av mandatet i rektors ledermøte (RLM). Vi har fått innspill fra fakultetene, styringsgruppen og i møter med ledelsen ved universitetet. Programkontoret har jobbet for å innlemme disse i versjon 1.0 som ble godkjent av styringsgruppen 11.juni. Programmet er satsning over 4 år og det er naturlig å justere programplanen etter ett år. Versjon 2.0 vil dermed bli behandlet i styringsgruppen i mai 2021. Programplanen versjon 1.0 kan du lese her.

Les mer Programplan underskrevet!

Har du forslag til et godt delprosjekt?

Den gode studentopplevelsen er en strategisk satsning som går fram til 2023 hvor vi skal jobbe for å fjerne snublesteiner og grus, løse felles utfordringer og ha et OsloMet perspektiv. Det er studentens trivsel, læringsutbytte og faglige prestasjoner som avgjør hvorvidt OsloMet lykkes med å skape den gode studentopplevelsen. Derfor er det avgjørende å ta studentenes brukeropplevelser og perspektiv. Det er en stor digitale komponent i programmet, og man skal i stor grad utforske og velge digitale løsninger. Programmet skal hvert år åpne opp for innspill og søknader fra ulike fagmiljø til hvordan vi kan møte utfordringer vi står overfor. Til høsten åpner vi igjen for nye søknader om tilskudd til å igangsette delprosjekter og tiltak. Vi vil i tillegg invitere til workshop for de som er nysgjerrige og interessert i å søke støtte gjennom programmet. Søknadsfrist blir 1.oktober og nettskjema blir tilgjengelig etter sommeren.

Les mer Har du forslag til et godt delprosjekt?

Ny prosjektleder EVU!

Vi har snakket kort med Frode Andersen, nyansatt prosjektleder i Avdeling for Utdanning og for Prosjekt 4 EVU i Programmet «Den gode studentopplevelsen»  Først Frode, velkommen til OsloMet! Du er nyansatt fra 16. mars, det betyr at du har hatt hele din ansettelsestid på hjemmekontor. Hvordan fungerer det?  – Overraskende bra. Jeg er blitt godt mottatt av Avdeling for Utdanning hvor jeg er ansatt, og prosjektgruppen og programleder Kristi. Vi har regelmessige teams-møter. I tillegg bruker jeg tiden til å bli kjent med egen avdeling og miljøene rundt på OsloMet som arbeider med EVU både faglig og administrativt.  Hva er førsteinntrykket ditt av EVU ved OsloMet?  – Jeg møter en enorm vilje i fagmiljøene til å utvikle og levere deltidsutdanninger for voksne studenter. Digitalisering ligger implisitt i alle samtaler jeg har, og CANVAS står sentralt. Samtidig opplever jeg at systematikken og tiden det tar fra ide foreligger til en utdanning…

Les mer Ny prosjektleder EVU!

Den gode studentopplevelsen – vi er igang!

Studentene vil ha endringer – nå svarer vi! OsloMet igangsatte januar 2020 en strategisk satsning på Den gode studentopplevelsen, som skal legge til rette for og utvikle tiltak som bidrar til et vesentlig løft i studentenes trivsel, læringsutbytte og faglige prestasjoner. Digitalisering og bærekraft vil være viktige føringer for programmet. Satsningen går over 4 år og dekker områdene: 1. samhandling og informasjon 2. kvalitet og trivsel 3. mobilitet og internasjonalisering 4. fleksibelt utdanningstilbud Programmet skal fjerne snublesteiner og grus, og løse felles utfordringer. Studentperspektivet skal være førende for alle prosjekter og tiltak som settes i gang under programmet. Studentene har i undersøkelser blant annet uttrykt ønske om å være mer selvhjulpne. Programmet vil allerede i 2020 rulle ut en rekke brukerorienterte digitale løsninger, som både gir studentene en bedre brukeropplevelse og som vil frigi ressurser til å være i direkte kontakt med de studentene som trenger det. Prorektor for utdanning…

Les mer Den gode studentopplevelsen – vi er igang!