Oppdatert programdirektiv for DGS

Styringsgruppen for Den gode studentopplevelsen vedtok i september oppdatert programdirektiv. Direktivet beskriver blant annet programmets mandat og rolle, og oppdateringen er et resultat av en grundig prosess gjennom våren.

Programeier Nina Waaler og programleder Kristi Agerup har signert programdirektivet v2.0

Programdirektivet kan leses i sin helhet her.

Ta studentperspektivet! Intervju med Anders, prosjektleder for Avtaler på nett

Prosjektet Avtaler på nett fullfører i disse dager sine leveranser, og driften av løsningen overføres til linjen. En suksesshistorie i Den gode studentopplevelsen! Vi har tatt en prat med prosjektleder Anders Codan.

«Ta student-perspektivet! Tenk på hvilken opplevelse og verdi prosjektet skal skape for studentene» sier Anders

Kan du kort og enkelt forklare oss hva Avtaler på nett handler om? 

APN har to viktige mål: Først av alt ønsker prosjektet å gi studentene bedre og mer riktig informasjon om mulighetene for internasjonal utveksling. Vi ønsker at våre studenter skal ha mulighet å oppleve studier på utdanningsinstitusjoner i utlandet. Da er det viktig at veien dit er enkel og at informasjonen vi gir dem er riktig. Prosjektet har som et andre mål å forenkle håndteringen av avtalene som OsloMet har med internasjonale utdanningsinstitusjoner. Det skall bli enklere og mer effektivt for de ansatte som jobber med dette å gi riktig og oppdatert informasjon til studentene.

Hvordan vil denne løsningen gjøre livet enklere for studentene på OsloMet?

For studentene blir livet enklere ved at utvekslingsmulighetene som beskrives på våre nettsider er riktige, detaljerte og oppdaterte. Hvis du som student leser om en utdanningsmulighet ved et universitet utenlands så skal du være sikker på at informasjonen er oppdatert og riktig.

I prosjektet har dere jobbet etter smidig arbeidsmetodikk. Hva betyr egentlig det?

Det betyr at vi designer, utvikler og tester løsninger i korte iterasjoner istedenfor å bruke lang tid i starten på spesifikasjon og design. Vi starter vi å utvikle løsningen tidlig og jobber i parallel med design og testing. Vi gjør litt av alt etterhvert istedenfor å jobbe i tradisjonelle faser der man for eksempel først gjør ferdig all design innen man starter å utvikle. Gjennom å gjøre det på denne måten så kommer vi i gang tidlig, vi kan gjøre endringer av funksjonalitet gjennom store deler av prosjektet, vi reduserer risiko, og vi involverer de som skal bruke løsningen i hele arbeidsprosessen.

DGS søker nå nye prosjekter og tiltak. Har du noen tips til dem som går med en gode idé og vurderer å søke?

 Ja, ta studentperspektivet! Tenk på hvilken opplevelse og verdi prosjektet skal skape for studentene. Involver studentene i prosjektet. En annen ting som er viktig for meg er hvordan resultatet av prosjektet skal leve videre etter at prosjektet er avsluttet. Tenk gjennom hvem som tar eierskapet til at de endringer som prosjektet har skapt opprettholdes og dyrkes videre.

Vil du også få realisert din idé gjennom Den gode studentopplevelsen? Vi minner om søknadsfristen for nye tiltak og prosjekter 24. september. Mer informasjon om utlysningen finner du her.

Søk midler fra Den gode studentopplevelsen

Har du ideer til hvordan studentenes læringsmiljø kan bli bedre? Neste søknadsfrist til «Den gode studentopplevelsen» er 24. september.

OsloMet er avhengige av akkurat dine innspill til å skape den gode studentopplevelsen, til å svare ut OsloMet strategier og de føringene som kommer både fra sektoren og fra våre eiere.

I forrige søknadsrunde mottok vi mange gode søknader, og flere prosjekter og tiltak har allerede levert resultater for studentene våre. Denne høsten vil vi gjennomføre en ny søknadsrunde for å få nye initiativer under programmet. Har du en god idé kan tidspunktet for å realisere den være nå.

Mer informasjon om utlysningen og hvordan du søker finner du her.

Er du nysgjerrig? Ta kontakt på studentopplevelsen@oslomet.no dersom du har spørsmål eller ønsker veiledning. Eller ta direkte kontakt med en av våre områdeledere:

Alle som vurderer å søke midler inviteres til å delta på informasjonsmøte, som omhandler utlysning og søknad, tidlig i september. Møtet gjennomføres 9. september kl. 14.30-15.15 på teams og du kobler deg opp via denne lenken. Du kan også melde deg på informasjonsmøtet ved å sende en epost til studentopplevelsen@oslomet.no.

Visjon og oppdaterte mål for Den gode studentopplevelsen

Studentenes perspektiv skal være styrende for Den gode studentopplevelsen. Her kan du se hvilke mål programmet har satt seg.

Den gode studentopplevelsen er en høyt prioritert satsning for OsloMet. Siden oppstarten i 2020 har det skjedd mye både i programmet, på OsloMet og i samfunnet for øvrig. Det har derfor vært et behov for å oppdatere målsetninger og visjon for programmet. I løpet av våren har studenter og ansatte deltatt aktivt i dette arbeidet, og 3. juni besluttet styringsgruppen ny visjon og oppdaterte effektmål.

Visjon: «Sammen skaper vi den gode studentopplevelsen»

Visjonen og målene for programmet skal bidra til å skape en tydelig retning for dagens og fremtidige tiltak og prosjekter. Den gode studentopplevelsen tar studentenes perspektiv, med utgangspunkt i deres behov og opplevelser. Visjonen ble foreslått av en av studentene som deltok i arbeidsmøtene.

Effektmål per område i Den gode studentopplevelsen

Her er de nye målene for hvert av det tre områdene som Den gode studentopplevelsen består av:

Mål for område 1: Informasjon og samhandling
• «Studenter opplever at informasjon er lett tilgjengelig, pålitelig og tilpasset deres behov»
• «Studenter opplever sømløse prosesser før, under og etter studieløpet»

Mål for område 2: Faglig kvalitet, læringsmiljø og trivsel
• «Studenter opplever høy kvalitet i undervisning og vurdering»
• «Studenter opplever høy mestring»
• «Studenter opplever innflytelse og et godt læringsmiljø»

Mål for område 3: Etter- og videreutdanning
• «EVU-tilbud er attraktive i arbeidslivet og hos studenter»

Målene vil også ligge til grunn for arbeidet med å følge opp og evaluere programmet de neste årene. Det er etablert et følgeforskningsprosjekt på tvers av OsloMets forskningsmiljøer som skal følge opp og bidra til at vi når disse målene.

Den gode studentopplevelsen er en viktig satsning for OsloMet. Den nye visjonen og målene viser tydelig hva vi skal fokusere på for å skape en best mulig studieopplevelse for studentene. Jeg er også veldig glad for at vi har fått med oss et erfarent forskningsteam på tvers av universitetets forskningsmiljøer, som vil følge opp målene vi har satt oss

Kristi Agerup, Programleder Den gode studentopplevelsen

Mentorordning for læring og trivsel

Det handler om å se hver og en student! Nå har 770 førsteårsstudenter ved sykepleie en mentor.

Kari Hjerpaasen, prosjektleder

Prosjektet startet september 2020 og skal vare i to år. Her er andre- og tredjeårsstudenter mentorer og tar kontakt med førsteårsstudentene og spør hvordan de har det og om det er noe de kan hjelpe med. Prosjektet har involvert ansatte på tvers ved OsloMet og studenter ved sykepleie.
Utgangspunkt for dette prosjektet var at studentene fra de store kullene ved sykepleieutdanningen evaluerte at det var vanskelig å få tilhørighet og trygghet i kullene.

Gjennom mentorordningen har vi lagt til rette for at hver og en student blir sett, at de har opplevd tilhørighet og trygghet, noe som er grunnleggende for læring og trivsel. Vi ønsket også at prosjektet skulle hjelpe studentene i overgangen mellom videregående skole og universitet. I tillegg skal prosjektet utarbeide malverk for mentorordning, sier Kari Hjerpaasen

Prosjektet har gjennomført kurs for mentorer ved oppstart av studieåret, og det er månedlig kontakt mellom mentorene og prosjektgruppen.

Erfaringer så langt

Førsteårsstudentene gir gode tilbakemeldinger på mentorordningen. De ønsker hjelp til for eksempel å finne frem i de digitale plattformene/systemene, hjelp til studieteknikk, forberedelse til eksamener, forberedelse til praksis eller hjelp til å danne nye sosiale nettverk.

Det mest lærerike for meg har vært å samarbeide på tvers av fakultet og avdelinger ved OsloMet er lærerikt og inspirerende. Det er nyttig og lærerikt at vi med ulike innfallsvinkler inn mot studentene kan møtes og samarbeide om et felles studentprosjekt.

Kari Hjerpaasen

«Henrik Asheim (Forsknings- og høyere utdanningsminister) ville snakke med mentorene og førsteårsstudentene i vårt prosjekt. Vi fikk med to førsteårsstudenter som ga overraskende og gode tilbakemeldinger i det møtet. «Jeg forstod ikke hvor viktig det var at noen kunne navnet mitt før jeg ble kjent med mentoren» er et av flere inspirerende sitater fra det møtet», fortsetter Kari

Sikrer studentperspektivet

To av studentmentorene som er rekruttert inn er Sandra Rathe Knutsen som går 2.året på Kjeller og Solveig Frantzen Fosse 3. års student på sykepleie i Pilestredet. I tillegg til å være mentorer, er de også supermentorer som bidrar inn i prosjektgruppen for å sikre studentperspektivet.

Sandra Rathe Knutsen
Sandra Rathe Knutsen

– Det er et veldig positivt trekk at de involverer studenter i arbeidsgruppen. Det gjør at man kan bruke våre meninger og erfaringer fra studiestart eller hvordan studenter får informasjon, og kan forbedre det som kunne vært bedre. Det er litt annerledes å være student og ansatt. Ved å ha studenter inn i prosjektgruppen får man de ulike synene representert på en god måte, sier Sandra

Solveig Fosse
Solveig Fosse

– Eg synes det er utrolig fint å få være med på dette. Eg opplever at tilbakemeldingene våre blir tatt seriøst og at vi får et bedre produkt enn om det ikke hadde studentperspektivet med. Eg e kjempefan! Go team! Bryter Solveig inn.

Malverk for hele OsloMet

Vi ønsker at denne piloten kan brettes ut og bli en modell som kan benyttes i flere utdanninger ved OsloMet og gjerne også utenfor institusjonen, fortsetter Kari Hjerpaasen.

I tillegg til mentorordningen ved sykepleie, skal prosjektet derfor også utarbeidet et malverk for mentorordning ved OsloMet. Dette skal inspirere og bidra til effektiv og målrettet gjennomføring av mentorprogram, samt gi konkrete råd og tips til gjennomføring og drift av mentorprogram i de ulike fasene. Prosjektet bygger også opp en ressursbank for nyttige rapporter og nettsteder. Målgruppen for malverket vil være faglige og administrativt ansatte som ønsker å opprette et mentorprogram for studenter.

Er du interessert i å starte mentorordning?

Da har prosjektet noen tips til deg:

 • Tilbudet bør være forankret i studiet og administrert av instituttet
 • Viktig å sjekke ut personvernregler
 • Nyttig med tverrfaglig samarbeid
 • Viktig med studentenes stemme tett på arbeidet
 • Mentorene bør rekrutteres i juni og være på plass ved studiestart

Ta kontakt med lederne i Den gode studentopplevelsen eller noen av oss som er i gang med prosjekter – vi deler gjerne erfaringer!

Kari Hjerpaasen

Veien videre

Sykepleie har nå fått midler ut 2021 og malverk ferdigstilles august 2021. Det er samarbeid mellom prosjektene «Mentorordning for læring og trivsel» og «Introduksjon for nye studenter», som også ligger under Den gode studentopplevelsen.

DGS og Prosjektkontoret – synergiene går begge veier!

Prosjektkontoret bidrar inn i DGS med ressurser og kompetanse. DGS på sin side bidrar med erfaring fra programarbeid. – Sammen bidrar vi til en forbedringssirkel for program- og prosjektarbeid ved OsloMet, sier prosjektleder Anders Codan som har en fot i begge leirer.

Den gode studentopplevelsen har mange underliggende prosjekter og tiltak som krever en struktur for å holde oversikt over hvordan det går i de ulike prosjektene, hva er hindringene og blir man ferdig til planlagt tid? Sammen med prosjektkontoret har DGS utarbeidet en tilpasset metodikk for små prosjekter og tiltak, og en opplæringspakke som består av 5 workshops.
Denne metodikken bygger på Prosjektveiviseren til Digitaliseringsdirektoratet og inneholder blant en beskrivelse av ulike faser, maler for styringsdokumenter og rapportering, samt opplæringspakke.

Dels har DGS brukt en del av det prosjektkontoret har gjennomført som opplæring tidligere, men har gjort forbedringer og spisset innholdet – og nå bruker prosjektkontoret dette til å lage ytterligere kurs.

Anders Codan, Prosjektkontoret og DGS

OsloMet er umoden på programorganisering, dvs. der man har et overordnet program med underliggende prosjekter. Den gode studentopplevelsen har gjennom 2020-2021 gjort seg en del erfaringer som programmet bidrar inn med til Prosjektkontoret. Flere program står på trappene ved OsloMet, deri Campusprogrammet.

DGS har derfor bidratt med innspill til Prosjektet Prosjektportalen som ledes av Prosjektkontoret. Dette er et portefølje- og prosjektstyringsverktøy der DGS har deltatt for å sikre tilpasninger som ivaretar en programstruktur hvor man får mulighet til å se akkumulert flere prosjekter sammen i et program gjennom Prosjektportalen.

Internasjonalisering løftes ut av Den gode studentopplevelsen

En samling av studenter ved studiestart 2019, St.Hanshaugen

OsloMet har internasjonalisering som strategisk satsningsområde. Internasjonalisering og mobilitet er et område under Den gode studentopplevelsen. Området ble opprinnelig tatt inn i Den gode studentopplevelsen fordi man så at det var et viktig og nødvendig løft. Etter hvert har det imidlertid blitt tydeligere at man også trenger å se dette i en større helhet, og løfte det frem som et eget satsningsområde med en strategisk tilnærming. Det er behov for å tydeliggjøre den strategiske tilnærmingen til hva universitetet ønsker å oppnå med internasjonaliseringsarbeidet, på tvers av FoU, UTD og HR.

– Det er viktig å koordinere arbeidet tettere mot HR og FoU. Det å ta området ut av programmet betyr ikke lavere prioritet, men heller at det gir større rom for å utvide og bredde perspektivet, herunder også å se på både student- og ansattmobilitet

Programeier Nina Waaler, prorektor for utdanning.

Internasjonalisering og mobilitet løftes dermed ut av Den gode studentopplevelsen, mens pågående prosjekt og tiltak innenfor internasjonalisering i Den gode studentopplevelsen, ApN og COIL, fortsetter å være en del av DGS innenfor område 1 og 2.

Mer enn 30 prosjekter og tiltak igang!

Her følger en liten statusrapport fra aktivitetene i Den gode studentopplevelsen. Flere av prosjektene er pilotert og lansert, andre i startgropa og flere settes igang i løpet av året. Her er det mange engasjerte som ønsker at studentene skal ha en bedre opplevelse av studietiden ved OsloMet.

Har du spørsmål om de ulike prosjektene, er det fint om du tar direkte kontakt med prosjektlederne – som alle er ansatt ved OsloMet!

3 studenter bøyd over to iPads.
Foto: Benjamin A. Ward

Område 1 Informasjon og samhandling

 • Arbeidslivsportalen (ALP) – innføring ved OsloMet. Prosjektleder Nadine Kaiser (UTD). I oppstart. Løsningen ALP ligger hos Unit og driftes som alle de andre verktøyene dem eier
 • Avtaler på nett “ApN”. Prosjektleder Anders Codan (IKT). I rute – avsluttes V21.
 • Heldigital løsning for politiattester. Prosjektleder Inger Setnes (UTD). Gjennomført fase 1. Vurdert RPA-løsning ved OsloMet, avventer sektorløsning utviklet av Unit. Dagens løsning overføres i linja.
 • Sjekkliste Min Side. Prosjektleder Ingrid Stensland (SK).
 • Tilrettelegging i studieløpet. Prosjektleder Eva Ballo (UTD). I rute – avsluttes V21
 • Digital oppmøteregistrering. Prosjektleder Inger Setnes (UTD). Pilotert oppmøteregistrering studiestart H20. Vurdere prosjekt for oppmøteregistrering studiestart og undervisning. Dagens løsning med NOA for studiestart overføres i linja.

Prosjekter vedtatt i programplanen, ikke startet:

 • Ny betalingsløsning
 • «Superportal»
 • Chat
 • Kommunikasjon

Disse prosjektene må sees i sammenheng med anskaffelse av ny tjenesteplattform (V21/H21).

Område 2 Faglig kvalitet, helse og trivsel

 • Digitalt lese og skrivekurs. Studentene skal støtte hverandre i akademisk lesing og skriving. Prosjektleder Nina Gram Garmann (UB). Oppstart vår 2021
 • Peer Assisted Learning (PAL).  Studenter leder studiegrupper for 1.årsstudenter i samme fag. Prosjektleder Grethe Moen Johansen (Studieverkstedet UB). Oppstart vår 2021
 • Introduksjon for nye studenter. Prosjektet skal hjelpe nye studenter med overgangen fra søker og elev til student. Prosjektleder Tone Gjerding (SK). Oppstart vår 2021
 • En bedre studentopplevelse. Etablere seminargrupper for 1.årsstudenter med faste veiledere. Prosjektleder Karen Engeland (HV, Vernepleie). Oppstart høst 2020, avsluttes sommer 2021
 • Klar for arbeidslivet. Karrierelæring på timeplanen. Prosjektleder Bodil Innset (UTD). Oppstart høst 2020
 • Nettbasert norskkurs for sykepleiestudenter. Bidra til bedre norskkunnskaper. Prosjektleder Kari Mari Jonsmoen (UB). Oppstart vår 2021
 • Mentorordning for læring og trivsel. Utvikle rammeverk for mentorordninger. Pilot på sykepleie 1.året. Prosjektledere Kari Hjerpaasen (HV), Asta Kriatiansen (SK), Beate Dessingthon (UTD). Oppstart høst 2020
 • COIL- “online utveksling”. En pedagogisk metode for nettbasert utveksling. Prosjektleder Anne Møgster (UTD). Oppstart vår 2021
 • Spillmodul for kritisk tenkning. Utvikle spillmodulen “Trygg student” som en del av nettsiden sikresiden.no. Prosjektleder Marianne Molin (HV). Oppstart vår 2021
 • Språklig kvalitetssikring av minoritetsspråklige. Mestring av studiet gjennom å utvikle sitt faglige språk. Prosjektleder Eivind Karlsson (LUI/BLU). Oppstart høst 2021
 • The measure-participatory design. Nye måter å undervise på ved bruk av digitale verktøy. Prosjektleder Astrid Maria Heimerer (TKD). Oppstart vår 2021
 • Utvikling av tilbakemeldingskompetanse for økt læring. Øke bruk av egen- og medstudentvurdering. Prosjektleder Irene Lona (UTD/Digin). Oppstart høst 2020

Prosjekter vedtatt i programplanen, ikke startet:

 • Kompetanseutvikling og undervisning for fremtiden
 • Emneevaluering
 • Studentundersøkelse

Område 4 Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning 

 • Prosjekt «Teknisk/Pedagogisk infrastruktur». Prosjektleder Frode Andersen (UTD).  Canvas instans for etterutdanning «Catalog» er tatt i bruk. Malverk for digitaliserte emner er utviklet og brukes allerede på enkelte emner. Betalingsløsning ikke startet 
 • Prosjekt «Markedsføring og salg av EVU». Prosjektleder Torill Schia (SAM).  Hjemmesider og nyhetsbrev lasert. Arbeidslivssider utarbeides og strategi for SoMe implementeres. Overføres linja 15.12.2021 
 • Prosjekt «Støttefunksjon for fakultetene». Prosjektleder Vibeke Seland Ramm (UTD).  Budsjettmodell for oppdragsaktivitet utarbeidet. I planleggingsfasen for «emnereisen» hvor vi kartlegger alle arbeidsoppgaver og fordelingen mellom fakultet og FA. 

Utvikling av EVU emner

 • Makerspace TKD: microemner.Utvikle to microemner. Emne A: prototype og fabrikkere fysiske gjenstander med moderne verktøy. Emne B: I emne B skal modulene bestå av temaer som programmering, kunstig intelligens, datavisualisering, datavitenskap, og entreprenørskap. Tiltaksleder Evin Güler (TKD).  Under utvikling, lanseres høst 2021 
 • «Facility Management med Peer Assisted Learning (PAL)”.  I emnet gis studenten pedagogisk kompetanse til bruk for ledelsen for å kunne tilrettelegge for ressursutvikling og livslang læring hos medarbeiderne. Tiltaksleder Ellen Nygard (Handelshøyskolen, SAM). I samarbeid med UB. Emnet er startet 
 • «Kvinnehelse, og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter». Emnet er på engelsk, tilbys også i Ghana, og tar i bruk relevant teknologi for læringsanalyse i læringsprosesser etter modeller der studentene kan følge egen progresjon i digitale læreverk fleksibelt. Samtidig vil læringsanalysedata på enkelt-studenter og gruppen være viktig kunnskap. Tiltaksleder Ann-Karin Valle (HV).  Under utvikling, Lanseres høst 2021 
 • «Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen»Tiltaket skal gi deler av innholdet i etter- og videreutdanningen Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen en digital form. Tiltaksleder Pål Klethagen (Handelshøyskolen, SAM).  Emnet er startet, digitaliserte elementer utvikles parallelt med undervisningen. 
 • Digitalisering og modulisering hvorav til microemner. EST (TKD). Tiltaket skal digitalisere og modulisere to eksisterende EVU-emner på til sammen 30 sp. til fire emner på 2.5 sp. og fire emner på 5 sp.  De opprinnelige emnene tilhører studiet “Design og kommunikasjon i digitale medier”. Tiltaksleder Peter Haakonsen (TKD).  Lanseres høst 2021 
 • Digital læringsstøtte for prosjektledelse (PL1 og PL2) ved Master of Management. Det vil utarbeides en læringssti/læringsløp hvor ulike digitale formater og læringsverktøy vil ligge til grunn. Det planlegges utviklet fagmoduler som inneholder faglige videopresentasjoner, podkaster, webinarer, digitale oppgaver for studentene. Tiltaksleder Torgeir Skyttermoen (Handelshøyskolen, SAM). Lanseres høst 2021 

Prosjekter vedtatt i programplanen, ikke startet:

 • Organisering av EVU-funksjonen

4.4 mill til en bedre studentopplevelse!

Spillmodul for kritisk tenkning, introduksjon til nye studenter, formidling av kreative prosesser i estetiske fag, mikroemner i Makerspace, COIL, PAL og digital læringsstøtte – dette er noen av prosjektene som settes i gang rett over nyttår – alt for å bedre studentopplevelsen!

En samling av studenter ved studiestart 2019, St.Hanshaugen

Den gode studentopplevelsen fikk inn hele 37 søknader til søknadsfristen 1.november. Disse har nå blitt behandlet i styringsgruppen 2.desember.  Til sammen støtter Den gode studentopplevelsen gjennom denne tildelingen 15 prosjekter med 4,4 mill kroner for å bedre studentopplevelsen ved OsloMet.

Søknadene som får støtte 2021 er:

 • Nettbasert norskkurs for sykepleierstudenter, søker: Akademisk språkpraksis, UB, tildelt 140 000,- for 2021
 • Utvikle studiegruppeledere – del av studieverkstedet, søker: Studieverkstedet, Universitetsbiblioteket og Facility Management, Handelshøyskolen ved OsloMet, tildelt 282 000,- for 2021
 • Språklig kvalitetssikring av minoritetsspråklige studenter – barnehageutdanningen, søker: Institutt for barnehagelærerutdanning, tildelt 240 000,- for 2021
 • En spillmodul for å øve studentene i kritisk tenkning, søker: Fakultet for helsevitenskap, tildelt 254 400,- for 2021
 • Digitalt lese og skrivekurs, søker: Norskseksjonen, BLU, LUI, tildelt 83 640,- for 2021
 • COIL – en forskningsbasert metode for “online utveksling”, søker: Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv, tildelt 270 000,- for 2021
 • The measure – participatory design. Nye måter å undervise, søker: Produktdesign, handelshøyskolen, produktdesign FAAC UNESP, tildelt 392 000,- for 2021
 • Mikroemner på Makerspace, søker: TKD / Makerspace, tildelt 237 800,- for 2021
 • Digital læringsstøtte/ressurser for prosjektledelse, søker: Handelshøyskolen/School of Management, tildelt 152 300,- for 2021
 • Fleksibelt digitalisert 5stp engelsk-språklig-tilbud på masternivå, søker: HV, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, tildelt 330 160,- for 2021
 • Digital formidling i kreative prosesser innen estetiske fag, søker: EIK/EST, tildelt 489 580,- for 2021
 • Digitalisering av deler av etter- og videreutdanningen innen ledelse i den norske arbeidslivsmodellen, søker Arbeidsforskningsinstituttet, tildelt 88 200,- for 2021
 • Emneintegrert PAL-læring ved livslang læring, søker Handelshøyskolen ved OsloMet, tildelt 293 100,- for 2021
 • Introduksjon for nye studenter, søker Avdeling for Samfunnskontakt og kommunikasjon, tildelt inntil 1,1 MNOK for 2021

I tillegg tar Den gode studentopplevelsen inn Arbeidslivsportalen inn under sin paraply og vil jobbe for å tilgjengeliggjøre ressurser som trengs for å implementere Arbeidslivsportalen ved OsloMet.

4 søknader om videreføring av prosjekter som startet opp i 2020

Prosjektene Medstudentvurdering, Mentorordningen, Avtaler på nett og Klar for arbeidslivet søkte videreføring av sine igangsatte prosjekter. Styringsgruppen innvilget midler for 2021 for disse prosjektene.

Veien videre

Prosessen videre er nå å gå i dialog med prosjektene for å kartlegge ressursbehov, spesielt opp mot IKT, UTD og SK, samt en grundig gjennomgang av budsjettene for de enkelte prosjektene. Oppstart vil være fra nyttår 2021.