Følgeforskning til DGS

Følgeforskningen ble etablert for at programmet skulle kunne nå sine mål, sikre læring underveis, og kunne justere innretningen og måten å jobbe på der det var hensiktsmessig. Følgeforskningen har vært initiert av programkontoret, behandlet i FOU utvalget og styringsgruppen for DGS og utført av forskere fra Senter for profesjonsstudier (SPS), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og fakultet for lærer utdanning (LUI). Arbeidet har vært koordinert fra SPS.

Følgeforskningen har levert fem rapporter. Hver rapport avsluttes med diskusjon og anbefalinger for videre arbeid, noe som har blitt et viktig kunnskapsgrunnlag for justeringer og prioriteringer i programmet.

Delrapport 1. Analyse av kritiske suksessfaktorer og effektmål

Har satt søkelys på programnivå og kritiske suksessfaktorer for måloppnåelse. Studentinvolvering, forankring og kompetanseutvikling og nettverksbygging løftes frem som tre kritiske suksessfaktorer for programmet.

Rapporten trekker frem positive trekk som: Programmet er godt organisert, det er et potensial for samarbeid på tvers, tiltak- og prosjektledere opplever merverdi av DGS og det er en positiv utvikling i kvaliteten på søknadene.

Utviklingspotensialet er: studentmedvirkning, kompetanseutvikling og nettverksbygging og forankring i ordinær linjedrift i organisasjonen. Disse områdene har programmet tatt med i videre prioriteringer.

Delrapport 2.  Analyse av programporteføljen (tiltak og prosjekter)

Gjennomgang av porteføljen for å vurdere hvorvidt tiltakene og prosjektene har potensial for å videreføres etter endt programtilknytning hos DGS.

Vurdering av hvorvidt resultatene fra disse tiltakene og prosjektene kan ha overføringsverdi til andre fagmiljøer ved OsloMet.

Delrapport 3. Studenters tilfredshet med utdanninger ved OsloMet

Gir en overordnet analyse av studentenes tilfredshet med ulike utdanninger ved OsloMet, og hvordan dette har utviklet seg over tid. Analysene baserer seg på data fra Studiebarometeret.
Gjennom analysene ser forskerne på de to temaområdene fra DGS: informasjon og samhandling og faglig kvalitet, læringsmiljø og trivsel. Resultatene settes inn i en større kontekst i denne delrapporten (Delrapport 3, s. 7-8).

Delrapport 4. Studentmedvirkning i DGS

Tar for seg studentmedvirkning og gjennomgår tidligere forskning på dette temaet, for deretter å gi et overblikk over hvordan studentmedvirkning har vært praktisert i DGS. I rapporten gjøres det også et dypdykk i tre tiltak og prosjekter, med intervju av tiltaksledere/prosjektledere og studenter. Videre gis det anbefalinger for arbeid med studentmedvirkning på tvers av OsloMet.

Ønsker du å få tilsendt rapportene?
Send epost til: studentopplevelsen@oslomet.no