Følgeforskning til DGS

Følgeforskningen ble etablert for at programmet skulle kunne nå sine mål, sikre læring underveis, og kunne justere innretningen og måten å jobbe på der det var hensiktsmessig. Følgeforskningen har vært initiert av programkontoret, behandlet i FOU utvalget og styringsgruppen for DGS og utført av forskere fra Senter for profesjonsstudier (SPS), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og fakultet for lærer utdanning (LUI). Arbeidet har vært koordinert fra SPS.

Følgeforskningen har resultert i fire delrapporter, i tillegg til en sluttrapport. Hver rapport avsluttes med diskusjon og anbefalinger for videre arbeid, noe som har blitt et viktig kunnskapsgrunnlag for justeringer og prioriteringer i programmet.

Rapportene ligger tilgjengelig i OsloMets digitale vitenarkiv ODA.
(Søkeord: Den gode studentopplevelsen)

Delrapport 1. Analyse av kritiske suksessfaktorer og effektmål
Søkelys på programnivå og kritiske suksessfaktorer for måloppnåelse. Studentinvolvering, forankring og kompetanseutvikling og nettverksbygging løftes frem som tre kritiske suksessfaktorer for programmet.

Delrapport 2.  Analyse av programporteføljen (tiltak og prosjekter)
Gjennomgang av porteføljen for å vurdere hvorvidt tiltakene og prosjektene har potensial for å videreføres og overføringsverdi etter endt programtilknytning hos DGS.

Delrapport 3. Studenters tilfredshet med utdanninger ved OsloMet
Gir en overordnet analyse av studentenes tilfredshet med ulike utdanninger ved OsloMet, og hvordan dette har utviklet seg over tid. Analysene baserer seg på data fra Studiebarometeret.

Delrapport 4. Studentmedvirkning i DGS
Tar for seg studentmedvirkning og gjennomgår tidligere forskning på dette temaet, for deretter å gi et overblikk over hvordan studentmedvirkning har vært praktisert i DGS.