Følgeforskning

Den gode studentopplevelsen representerer en betydelig satsning på utdanningskvalitet ved OsloMet. Programmet består av et stort antall prosjekter og tiltak ved samtlige fakulteter og i fellesadministrasjonen.

Følgeforskningsprosjektet skal sikre at vi lærer underveis, kan justere måten vi jobber på og også bidrar til læring og kunnskapsutvikling på OsloMet og i sektoren.

Følgeforskningsarbeidet er initiert av programkontoret, og arbeidet utføres av en gruppe forskere ved Senter for profesjonsstudier (SPS), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Følgeforskningsgruppen startet sitt arbeid forsommeren 2020, og avsluttes i desember 2023.

Delrapport 1. Analyse av kritiske suksessfaktorer og effektmål

  • Operasjonalisering og diskusjon av effektmålene for DGS.
  • De kritiske suksessfaktorene for DGS, slik de er definert i programdirektivet (studentinvolvering, kompetanseutvikling for prosjekt- og tiltaksledere og relasjonen mellom DGS og den ordinære virksomheten ved OsloMet).
  • Hvordan ulike ideer om digitalisering kommer til uttrykk i DGS sin portefølje.

Delrapport 2.  Analyse av programporteføljen (tiltak og prosjekter)

  • Gjennomgang av porteføljen for å vurdere hvorvidt tiltakene og prosjektene har potensial for å videreføres etter endt programtilknytning hos DGS.
  • Vurdering av hvorvidt resultatene fra disse tiltakene og prosjektene kan ha overføringsverdi til andre fagmiljøer ved OsloMet.

Ønsker du å få tilsendt rapportene?
Send epost til: studentopplevelsen@oslomet.no