Peer Assisted Learning – kvalitetssikrede studiegrupper ledet av opplærte studentledere

Tiltaksleder: Grethe Moen Johansen ved studieverkstedet, UB. 
Prosjektperiode: desember 2020 – juni 2023

Bakgrunn for tiltaket
Mye læring ved OsloMet foregår i grupper. I Studieverkstedets regulære virksomhet (veiledning og kurs i studieteknikk og akademisk skriving) treffer vi mange studenter som av ulike grunner ikke klarer å nyttiggjøre seg av læringspotensialet i gruppearbeid. I 2015 ble Studieverkstedet presentert for det internasjonalt benyttede tiltaket Peer Assisted Learning (PAL), som spesifikt fokuserer på læring i grupper av førsteårsstudenter. Gruppene blir ledet av viderekomne studenter opplært i PAL metodikk. Etter å ha lært om PAL i en Erasmusutveksling med Bournemouth University, innførte Studieverkstedet opplegget på HiOA samme år. Manglende prioritering av midler til å lønne PAL ledere har vært hovedårsak til at kun 9 utdanninger hadde prøvd ut opplegget før DGS utlyste midler. Av disse har det i hovedsak vært tre utdanninger som har prioritert midler til å fortsette med PAL. Flere utdanninger har ønsket å videreføre PAL, men ikke funnet midler til å lønne studiegruppelederne utover pilotfasen.

Vårt mål med å søke midler var at flere utdanninger skulle få mulighet til å prøve ut PAL, og slik øke sannsynligheten for at de prioriterer egne midler til å fortsette med tiltaket etter utprøvingen.

Gjennomføring av tiltaket
Midlene fra DGS ble benyttet til å utlyse lønnsmidler til PAL studiegruppeledere som utdanningene kunne søke på. I tillegg måtte kontaktpersoner fra utdanningene PAL sertifiseres. Utdanningenes utprøving av PAL varte over hele studieåret. Tiltaket ble gjennomført i to runder.

Første runde ble gjennomført med Tegnspråk og tolking, Paramedisin og Vernepleie.

Andre runde ble gjennomført med Utviklingsstudier, Samfunnsernæring, Barnehagelærer og Tannteknikk.

I forbindelse med utlysning av DGS midlene ble det arrangert en ‘demystifying PAL’ workshop hvor det var mulig å stille spørsmål, dele erfaringer og danne nettverk. Potensielle søkere fikk dermed et bedre grunnlag for å vurdere om PAL var noe de ville starte med.

Da vi ønsket at faglærerne skulle føle eierskap til PAL opplegget, sto Studieverkstedet kun for opplæring av studiegruppelederne, men tilbød veiledning til utdanningene i å utforme innhold i gruppemøtene, rekruttere og følge opp studentassistentene. PAL lederne ble tilbudt to oppfølgingsseminarer med Studieverkstedet i tillegg til oppfølging fra utdanningene. Seminarene skulle fokusere på utdyping av den studentaktiviserende PAL metodikken, men de studiegruppelederne som opplevde at de ikke ble fulgt godt nok opp fra utdanningen benyttet forumet til å dele sine tanker.

Studieverkstedet har sammen med utdanningene gjennomført midtveis- og sluttevalueringsmøter. I tillegg har det blitt utviklet en sjekkliste for oppstart av PAL som kontaktpersonene på utdanningene har hatt nytte av, samt en nettside for PAL som har gitt mer synlighet både internt og eksternt.

Erfaringer og læringspunkter
Av de 7 utdanningene som prøvde ut PAL er det to som har prioritert midler til å fortsette. To utdanninger prøver å finne midler og en har behov for å foreta store endringer i eget opplegg for å kunne innlemme PAL i sin utdanning senere. I tillegg har to utdanninger som fikk midler via Studentpakken fra Kunnskapsdepartementet prøvd ut PAL. De fikk samme tilbud om opplæring og veiledning for oppstart som de andre utdanningene. Begge disse fortsetter med PAL.

Utfordringer for noen av utdanningene har vært rekrutering av studiegruppeledere, administrasjon av kontrakter og lønn, informasjon til studentene om PAL gruppene, samt eierskap til tiltaket.

Med unntak av Vernepleie som har studenter som får relevante jobber under studietiden, var hovedårsaken til problemet med rekruttering at det i tiltaksperioden ble utløst mange midler fra ulike hold som resulterte i en ‘konkurranse’ om å ansette studenter. De ulike økonomiske ‘pakkene’ forårsaket også forvirring rundt lønn (da man opererte med ulike lønnstrinn for samme type arbeid) og kontrakter. Læringspunkther er å koordinere lønnstrinn, samt å la studiegruppelederne ha flere grupper slik at de tjener mer – hvilket vil gjøre stillingen mer attraktiv.

Et annet læringspunkt er at utdanningene må ha bestemt hvem som skal håndtere det administrative (lønn og kontrakter) før oppstart av PAL.

Informasjon til studentene om PAL gruppene var vellykket hos de av utdanningene som i tillegg til faglærernes presentasjon og bruk av sosiale medier, benyttet studiegruppelederne til å informere. Noen av utdanningene lot PAL lederne få tid med studentene tidlig i semesteret, hvor de ga en smakebit av innholdet i gruppemøtene (for eksempel introduksjon til studieteknikk), i tillegg til å fortelle om PAL opplegget. I informasjonen er det viktig å presisere at studiegruppene er for alle studenter. En utdanning formidlet at PAL var for de svake studentene og mistet dermed mange deltakere.

En av utdanningene meldte om at kullet hadde så lav norskspråklig kompetanse at de ikke forsto informasjonen om studiegruppene, og videre hadde problemer med å benytte seg av studiegruppelederne. Utdanningen skulle vurdere endring av inntakskravene for neste opptak.

Eierskap til PAL opplegget er essensielt og var svak ved to av utdanningene. Hos den ene var det grunnet skifte av kontaktpersoner flere ganger. Ved den andre var det for mange kontaktpersoner og muligens interne konflikter. Læringspunkt her er at det bør være én som er kontaktperson for hele perioden, men at denne samarbeider med og informerer ledelsen, samt andre faglige kontaktpersoner på studieårets ulike emner.

Utdanningene som hadde noe erfaring med PAL eller lignende bruk av studentassistenter fra før lyktes bedre. Det var flere som mente at de trengte en runde til for å få PAL opplegget etablert i sin utdanning.  

Hva gikk bra?
Den viktigste faktoren for at PAL opplevdes nyttig er studiegruppelederne. Personlig egnethet er særs viktig, men god rolleavklaring, god oppfølging fra kontaktperson i begynnelsen og deretter tillitsbasert delegering av ansvar for innhold i gruppemøtene til PAL lederne er kriterier for suksess. Opplæringen er essensiell, både for å lære å lede grupper preget av mangfold, og som inspirasjon til å gå i gang med jobben. Kurset bygger også selvtillit hos studiegruppelederne.

‘Demystifying PAL’ workshop fikk bra tilbakemelding og vi vil fortsette med å arrangere den. Da får vi samtidig gjort PAL kjent for nye interessenter og minne de som er i vurderingsfasen om at tilbudet fortsatt eksisterer.

DGS prosjektet og dets midler har bidratt til at PAL studiegrupper har blitt mer betraktelig mer kjent internt på OsloMet. Flere enn de som hittil har prøvd ut PAL, vet nå om opplegget og tar kontakt med Studieverkstedet.

Hva kunne vært gjort bedre?
Det første er knyttet til forankring. Utvelgelsen av utdanningene som fikk midler til å prøve ut PAL ble gjort på grunnlag av søknadsskjema. I dette skjemaet ble søkerne spurt om oppfølging av studiegruppelederne og hvordan opplegget skulle evalueres. Der hvor det fremgikk at søkeren på midlene var en annen enn de(n) som skulle følge opp PAL studiegruppelederne, burde jeg ha sikret at alle var informert og enige i at de skulle ha ansvar for PAL opplegget. Som oftest var eierskapet til PAL opplegget på plass, selv om det var ulike personer som søkte enn som skulle følge opp. Allikevel er det potensial for svakere forankring i slike tilfeller.

Det andre punktet er dilemmaet om hvor mye man skal følge opp kontaktpersonene og kontrollere at tiltaket gjennomføres slik det ble redegjort for i søknaden. Møter midtveis og ved avslutning var ikke tett nok oppfølging når det gjaldt enkelte av utdanningene. Sett fra en annen synsvinkel fikk vi en reell utprøving av hvor mye arbeidsmengde både utdanningene og Studieverkstedet må legge inn for å få PAL opplegget til å fungere. Læringen her er at Studieverkstedet bør henvende seg til kontaktpersonene én ekstra gang i oppstarten av PAL gruppene. I tillegg vurderes krav om å levere inn sjekkliste eller svare på et spørreskjema en måned etter oppstart.  

Det tredje punktet omhandler oppfølging av utdanningenes plan om evaluering av tiltaket. Alle har fått tilbakemelding fra studiegruppelederne, men ikke alle har evaluert med studentene som deltok i gruppene. Evalueringene er viktige i beslutningen om PAL gruppene bør videreføres.

Hvordan har tiltaket blitt overtatt av linje i drift?
Utdanningene sørger for prioritering av midler til å lønne studiegruppelederne. Avlønningen følger samme lønnstrinn som ansettelse av studentassistenter. Instituttleder eller studieleder delegerer ansvar for PAL opplegget til faglærer. Studieverkstedet viderefører opplæringen av studiegruppelederne. Vi vil arrangere ‘demystifying’ workshop en gang i året for å få flere utdanninger interesserte i å ta i bruk PAL.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *