Teknisk-pedagogisk infrastruktur- En modell for utvikling av digitale EVU-emner

Prosjektleder: Frode Andersen, Avdeling for utdanning

Bakgrunn
Lite planlagte digitale emner kan mangle kontekst som gjør det digitale læringsmiljøet uoversiktlig. Et uoversiktlig digitalt læringsmiljø gjør det vanskelig for studenten å vite hva de skal lære, og når de skal lære det. For EVU-studenten er et strukturert digitalt læringsmiljø viktig da tiden de har til rådighet er begrenset.

Tiltaket ønsket å bygge opp et støttesystem som standardiserer deler av digitaliseringsprosessen for EVU-underviser. Støttesystemet må kunne anvendes på alle modeller av undervisning som er aktuelle. Vi ville undersøke om det var mulig å tilby en modell som gir raskere digitalisering, og en bedre studentopplevelse hvor studenten benytter all tid digitalt til å lære, ikke til å finne ut hva de skal lære.

Digitaliseringen skjer som et tverrfaglig teamarbeid mellom fagansatt og pedagogisk læringsdesigner. Modellen skal også gi et kompetanseløft i digitalisering til den fagansatte.

Gjennomføring
I 2020 ble det i samarbeid med DIGIN utarbeidet et skriftlig oppsett med innholdspunkter for læringssti i digitale emner med tilhørende kriterieliste. Oppsettet ble studenttestet gjennom eksempelemne laget av DIGIN. Deretter ble oppsettet anvendt til fulldigitalisering av 10 sp. masteremne «Bærekraftsledelse» (betalingsemne, Executive master of management).

Ved ansettelse av pedagogisk læringsdesigner i 2022 i prosjektstilling ble det utarbeidet digitale oppsett for samlings, tema, prosess, ukes- og temabaserte EVU-emner. Disse er anvendt på flere digitaliseringsprosjekt for EVU i perioden november 2022 til desember 2023. Oppsettene er kontinuerlig utviklet basert på erfaringene vi har fått gjennom samarbeidet med fagmiljøene og studenttilbakemeldinger.

Læringspunkter

Vi har formulert noen læringspunkter som også oppsummerer de viktigste erfaringene som har blitt gjort i prosjektet.

• Ved å digitalisere emner som team hvor faglig ansatt alltid kan velge å konsentrere seg om fagstoff, læringsutbytteoppnåelse og hvordan praktisk gjennomføring skal foregå, kan læringsdesigner foreslå alternative type læringsaktiviteter og de kan sammen utforme de digitale aktivitetene. Fagansattes involvering i de tekniske aspektene har variert utfra LMS-kompetanse ved oppstart. Involvering fra fagansatt i de tekniske aspekter er økende gjennom utviklingsperioden.

• Et viktig poeng har vært å sikre en sømløs læringssti for en gruppe studenter som har knapphet på tid. De fremhever tidsbruken som deres største bekymring når de vurderer å starte på en videreutdanning (Kantar-rapport DGS, 2021)

• Fagansatte som har deltatt i digitalisering av sitt emne sier metodikken gir læring i digitalisering (30 undervisere fra 18 forskjellige fagmiljøer deltatt individuelt)

• Digitaliseringen av emnene har vært mulig å gjennomføre som kontinuerlige prosesser

• Metodikken kan anvendes på helt nye emner og på eksisterende emner som en rydde- og struktureringsprosess

• Høy grad av digital studentaktivitet ved bruk av læringsverktøy sparer tid for både underviser og student i undervisningsperioden

• De ulike oppsettene (samlings, tema, prosess, ukes- og temabaserte) må tilpasses til hvert enkelt emne slik at det passer til faginnholdet. De må være fleksible nok til å tillate tilpasninger og personlig preg for hvert emne, samtidig som de opprettholder en gjenkjennelig (for studenter som studerer flere emner) overordnet struktur og design

• Med utgangspunkt i en pensumliste og en emneplan vil pedagogisk læringsdesigner bruke ca. 40 arbeidstimer på å heldigitalisere 10. stp. inkludert alt, herunder pedagogiske verktøy for studentaktivitet, filming og podcaster med postproduksjon. Emnet er da digitalisert til et nivå hvor det kan gjennomføres asynkront med noen tilpassinger

• Det er frivillig for fagansatte å ta utgangspunkt i et standardisert oppsett. Samme støtte ville ha blitt gitt til fagansatte som ønsker annen struktur. Ingen fagansatte i prosjektperioden har ønsket annen struktur (30 fagansatte)

• Vi erfarer at metodikken bidrar til et kompetanseløft hos fagansatte uavhengig av kompetansen de har når de starter på et samarbeid om digitalisering av emnet sitt

• Vi erfarer at fagansatte gir kollegaveiledning i digitalisering etter endt prosess med oss

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *