Pilotprosjekt for digitalt EVU tilbud innen estetiske fag

Tiltakseier: Liv Klakegg Dahlin
Tiltakstleder: Peter Haakonsen

Overordnet: Et nyskapende, fleksibelt og brukerorientert digitalt EVU-tilbud. Mål om å ruste våre uteksaminerte studenter til et arbeidsmarked i endring, blant annet nye læreplaner (LK20), nye formidlingskrav for statsstøttede kunst- og formidlingsinstitusjoner, samt endrede roller i kunstlivet. Konkret: Gjennomføring av et pilotprosjekt for digitalisering og modulisering av to eksisterende EVU-emner (Digitale bilder 15 stp. og Kommunikasjon i digitale medier stp., under årsstudiet Design og kommunikasjon i digitale medier). Dette vil si etablering av åtte mikroemner. Under Digitale bilder ligger mikroemnene Bilde og budskap og Grafiske uttrykk med bilde og tekst (begge 5 stp), og Visuelle virkemidler og Idéutvikling og kreativ prosess (begge på 2,5 stp). Under Kommunikasjon i digitale medier ligger mikroemnene Digitale presentasjoner og layout og Digital formidling med videoredigering (begge 5 stp) og Kommunikasjon i sosiale medier og Mobil storytelling (2,5 stp). Det var i teorien mulig å velge alle åtte mikroemnene samtidig, da fire av dem gikk suksessivt gjennom hele høstsemesteret på tirsdager, mens de fire andre hadde undervisning på onsdager.

Gjennomføring
Studieprogramansvarlig delegerer emneansvar til kolleger med 10 timer emneansvar pr emne. Førstnevnte har overoppsyn med alt som skjer, men emneansvarlig skal først og fremst holde orden på Canvas, utvikle eksamensoppgave og fungere som hovedsensor.
De som fikk rolle som emneansvarlig fikk det på bakgrunn at de fungerte som hovedlærer i det aktuelle emnet.

Hva kom ut av prosjektet?
Forankring i ledelse og meget god støtte fra fakultetsadministrasjonen.
Positivt at studentene kan shoppe emner. God bruk av studentassistenter i undervisningen. Fordeling av emneansvar gikk strålende i enkelte av emnene. Dette gjaldt spesielt de som har undervist mye på de opprinnelige emnene før og/eller som har hatt emneavsar tidligere. Tydelig og enhetlig bruk av Canvas der målet har vært at studenten raskt skal kunne forstå hvor det nyeste læringsstoffet er å finne.

Hva kan forbedres?
Det er en del jobb med mange små emner. Og hvordan få studentene til å gjennomføre? Det var nok mange av de samme som valgte alle emnene. Antall som gjennomførte eksamen lå fra null til noen få og opp til ca 12-15 stk på det meste. Måltallet var 30 stk pr mikroemne. Ut fra enkelte eksamensresultater var ikke nivået særlig høyt. Bør undervisningen være enda mer eksamensnær? Eller er det viktigere at de bruker erfaringen fra studiet og den lille eksamenen videre i livet, og heller utvikler seg videre i livet. Ikke alle innleide faglærere tok emneansvarsrollen like lett, og studieprogramansvarlig fikk en del merarbeid knyttet til dette. Dette gjelder enkelte av de innleide lærerne som vanligvis er vant med å undervise sitt opplegg uten å måtte vite så mye om helheten. De har ofte ikke tid til å være med på etableringsmøter i starten slik at det kan være krevende å lære dem opp godt nok.

Hva kan bli utfordringer framover?
Det kan hende mikroemner som i stor grad fokuserer på Photoshop og InDesign trekker en del folk som vil lære det vesentlige, men som ikke nødvendigvis vil levere eksamen. Dette til tross for at opplegget vårt ikke er rene kurs, men en mer helhetlig innføring der refleksjon over egen prosess og hvordan de digitale produktene henvender seg til målgrupper inngår. En annen utfordring vil handle om balansen mellom innsats fra OsloMets side versus studiepoengproduksjonen. Hvis bare fem studenter leverer eksamen i et 5 stp-emne er det lett å gjette seg til at OsloMet ikke tjener stort på dette, men mer sannsynlig går i minus.

Hvordan har tiltaket/prosjektet blitt overtatt av linje i drift?
På grunn av få studenter som gjennomførte emnene, er tiltaket lagt på is.Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.