Hva er Den gode studentopplevelsen

Med fokus på studentopplevelsen!

OsloMet igangsatte januar 2020 en strategisk satsning på Den gode studentopplevelsen. Programmet går over 4 år og dekker områdene

  1. Samhandling og informasjon
  2. Faglig kvalitet, læringsmiljø og trivsel
  3. Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning

Programmet skal fjerne snublesteiner og grus, løse felles utfordringer og ha et OsloMet perspektiv. Studentperspektivet skal være førende for alle prosjekter og tiltak som settes i gang under programmet. Studentene har i undersøkelser blant annet uttrykt ønske om å være selvhjulpne. Programmet har i 2020 og 2021 rulle ut en rekke brukerorienterte digitale løsninger, som både gir studentene en bedre brukeropplevelse og som vil frigi tid til ansatte å møte de studenter som trenger det.

Studentundersøkelser som Studiebarometeret, SHoT, Studiestartsundersøkelser og kandidatundersøkelsene viser at mye fungerer bra ved OsloMet, samtidig ligger universitetet under landsgjennomsnittet på flere områder som fremstår som vesentlige for overordnet studenttilfredshet. Til tross for at disse resultatene må leses med varsomhet fordi vi vet at det er mange faktorer som påvirker både studenttilfredshet og frafall, er de med på å underbygge behovet for å iverksette tiltak for å bedre studentopplevelsen. Det er nærliggende å tro at en bedret studentopplevelse vil kunne gi vesentlige gevinster.

Både Strategi 2024 og strategi for digitalisering, samt føringer fra departementet gjennom tildelingsbrev og føringer generelt til UH-sektoren understøtter satsingen på Den gode studentopplevelsen. Satsingen skal i tillegg svare ut ambisjonene i Units handlingsplan for digitalisering. Her finner du oversikt over føringer, interne og eksterne.