Malverk for mentorordning ved OsloMet

Tiltaksledere: Asta Kristiansen og Beate Dessingthon.

Vi ønsket å utvikle et fleksibelt malverk som kan tilpasses lokale forhold, være en ressurs i planleggingen og stimulere til at flere setter i gang mentorordninger ved OsloMet

Asta Kristiansen og Beate Dessingthon

Kontekst og formål for mentorordninger
God faglig- sosial integrering fra første dag er avgjørende for å redusere frafall og styrke gjennomstrømningen. Dette er godt dokumentert i forskning og undersøkelser.
Vi vet at:
• 1/3 av studentene sliter med symptomer på psykiske lidelser (SHOT-undersøkelsen 2018)  
• 29 % av OsloMets studenter oppgir at de ofte eller svært ofte føler seg ensomme (SHOT-undersøkelsen 2018). 
• Overgangen fra å være elev til å bli student er krevende for mange både praktisk, sosialt, og faglig 
• Usikkerhet rundt hva det vil si å være student, gjør at mange studenter kommer sent i gang med studiene sine  
• Sosialt og faglig nettverk er viktig for å gjennomføre studiene 

Gjennomføring av tiltaket
Tiltakslederne var fast medlem at prosjektgruppen til «Mentorprogram for læring og trivsel» ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, studieåret 2020/21. Hensikten var å innlemme erfaringer fra sykepleie i malverket.
Høsten 2020 ble brukt til å innhente nyttig kunnskap fra bla. mentorprosjektet på sykepleie, interne ressurser, eksterne samarbeidspartnere og læresteder.
Interne ressurser:
• Studieverkstedet
• Dosent Magritt Lundestad (LUI)
• Professor Kari Mari Johnsmoen (Universitetsbidlioteket)
• “Vi er her for deg- gruppa»
• FYE-teamet (First year experience)
Eksterne samarbeidsparter og læresteder:
• Universitetet i Bergen
• Nasjonalt kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning (NFYE)
Våren 2021 begynte arbeidet med utforming, innhold og gjennomføring av brukertester.

Hva kom ut av prosjektet? 
• Positivt med tverrfaglig samarbeid mellom UTD, SK og HV ved sykepleie.
• Veldig nyttig å være koblet opp mot et stort mentorprosjekt. Vi tok bla. med oss erfaringer med organisering og økonomi (rutiner for timelister)
• Prosjektgruppen med studenter og en administrativ fra sykepleie, var avgjørende for å utvikle en mentorordning av høy kvalitet som svarer ut studentenes behov og derigjennom et godt malverk.

Hva gikk bra i tiltaket?
Vi opplever at tiltaket har hatt gode rammebetingelser når det gjelder ressursbruk og varighet.
De viktigste suksessfaktorene har vært:
• Tett koblingen opp mot mentorprosjektet på sykepleie
• Godt samarbeid på tvers av fag, studieadministrasjon og studenter
Vi opplever at malverket utelukkende er møtt med positivitet og velvilje.

Hva kan bli utfordringer framover?
Utfordringer fremover kan bli å få ansatte til å bruke malverket under planlegging og gjennomføring av mentorordning for sine studenter. Vi ønsker at ansatte som bruker malverket skal gi tilbakemeldinger slik at det kan videreutvikles og forbedres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *