FAQ

Hva er Den gode studentopplevelsen?

Programmet er en 4-årig strategisk satsning og skal jobbe for å fjerne snublesteiner og grus, løse felles utfordringer og ha et OsloMet perspektiv. En helhetlig studentopplevelse er et resultat av mange elementer, og for å oppnå et vesentlig løft kreves det et langsiktig og systematisk arbeid på tvers av organisatoriske skillelinjer. Det er studentens trivsel, læringsutbytte og faglige prestasjoner som avgjør hvorvidt OsloMet lykkes med å skape den gode studentopplevelsen. Derfor er det avgjørende å ta studentenes brukeropplevelser og perspektiv. Det er en stor digitale komponent i programmet, og man skal i stor grad utforske og velge digitale løsninger.

Hvordan definerer OsloMet studentopplevelse?

Summen av alle kontaktpunkter og samhandling studentene har med OsloMet:

  • fra den første gangen de hører om universitetet
  • til studiestart
  • tiden som OsloMet-student
  • fullføring av graden
  • alumni-relasjonen
  • faglig oppdatering gjennom etter,- og videreutdannings (EVU)-tilbud

Hvilke områder skal Den gode studentopplevelsen dekke?

Programmet skal dekker områdene

  • samhandling og informasjon
  • kvalitet, helse og trivsel
  • mobilitet og internasjonalisering – Dette området ble i april 2021 løftet ut av Den gode studentopplevelsen. Se denne nyhetssaken for mer informasjon.
  • fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning

Hvem er involvert?

Nina Waaler eier programmet og programansvarlig er Kari Hjerpaasen. I tillegg er det prosjektledere fra OsloMet, bistand fra prosjektkontoret og kommunikasjonsavdelingen. Informasjon om styringsgruppen, referansegruppe og studentinvolvering finner du her.

Hvorfor trenger vi DGS?

Studentundersøkelser som Studiebarometeret, SHoT, Studiestartsundersøkelsen og kandidatundersøkelsene viser at mye fungerer bra ved OsloMet, men samtidig ligger universitetet under landsgjennomsnittet på flere områder som fremstår som vesentlige for overordnet studenttilfredshet. Til tross for at disse resultatene må leses med varsomhet fordi vi vet at det er mange faktorer som påvirker både studenttilfredshet og frafall, er de med på å underbygge behovet for å iverksette tiltak for å bedre studentopplevelsen. I tillegg til disse direkte tilbakemeldingene fra studentene, har Oslomet i sin strategi + eksterne føringer

Hvordan kan jeg bidra inn?

Programmet vil invitere bredt inn til workshops og testing. Du kan også melde inn forslag og ideer til oss under «kontakt oss».

Du kan søke midler fra Den gode studentopplevelsen!

En til to ganger i året lyser vi ut midler som du kan søke på, en gang på vårparten og en gang på høsten. Både studenter og ansatte kan søke. Utlysningen vil bli gjort kjent på nettsiden, i nyhetsbrev til alle ansatte og i ulike fora som ledermøter på fakultet, sentre og i fellesadministrasjonen. Delprosjekter som har fått støtte finner du oversikt over her.