FAQ

Hva er Den gode studentopplevelsen?

Programmet var en 4-årig strategisk satsning og jobbet for å fjerne snublesteiner, løse felles utfordringer og ha et OsloMet perspektiv. En helhetlig studentopplevelse er et resultat av mange elementer, og for å oppnå et vesentlig løft krevdes det et langsiktig og systematisk arbeid på tvers av organisatoriske skillelinjer. Det er studentens trivsel, læringsutbytte og faglige prestasjoner som avgjør hvorvidt OsloMet lykkes med å skape den gode studentopplevelsen. Derfor er det avgjørende å ta studentenes brukeropplevelser og perspektiv. Det var en stor digitale komponent i programmet, og programmet skulle i stor grad utforske og velge digitale løsninger.

Hvordan definerer OsloMet studentopplevelse?

Summen av alle kontaktpunkter og samhandling studentene har med OsloMet:

  • fra den første gangen de hører om universitetet
  • til studiestart
  • tiden som OsloMet-student
  • fullføring av graden
  • alumni-relasjonen
  • faglig oppdatering gjennom etter,- og videreutdannings (EVU)-tilbud

Hvilke områder dekket Den gode studentopplevelsen?

Programmet dekket områdene

  • informasjon og samhandling
  • faglig kvalitet, læringsmiljø og trivsel
  • fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning

Hvorfor trengte vi DGS?

Studentundersøkelser som Studiebarometeret, SHoT, Studiestartsundersøkelsen og kandidatundersøkelsene viser at mye fungerer bra ved OsloMet, men samtidig ligger universitetet under landsgjennomsnittet på flere områder som fremstår som vesentlige for overordnet studenttilfredshet. Til tross for at disse resultatene må leses med varsomhet fordi vi vet at det er mange faktorer som påvirker både studenttilfredshet og frafall, er de med på å underbygge behovet for å iverksette tiltak for å bedre studentopplevelsen. I tillegg til disse direkte tilbakemeldingene fra studentene, har Oslomet i sin strategi + eksterne føringer