Digitalt introduksjonskurs for nye masterstudenter


Prosjekteier: Julie Backer, Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon
Prosjektleder: Ellen Solberg, Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon
Prosjektperiode: oktober-desember 2023

Bakgrunn for tiltaket
Frafallet på masterutdanninger ved OsloMet og generelt i sektoren er høyt (17,7 % etter normert tid for kull 2018 og 10,9 % for kull 2020 etter 1. semester). I en styresak fra juni 2021 anbefales det at OsloMet fortsetter innsatsen for å legge til rette for et godt læringsmiljø og tidlig faglig integrering av nye studenter for å redusere fremtidig frafall. God informasjon, trygg oppstart og tilhørighet til studieprogram vil kunne bidra til å redusere frafall, spesielt i forbindelse med studiestart. 

Ved å tilby et introduksjonskurs som forberedelse til studiestart, kan vi trygge studentene på det de lurer på og er bekymret over før de starter tilværelsen som masterstudent. Vi tror at det er viktig at de vet mer om hva som venter dem som masterstudent, enten om de kommer direkte fra en bachelor eller om de kommer tilbake for å studere etter flere år i arbeidslivet.  

I løpet av 2021 og 2022 utviklet vi et introduksjonskurs for bachelor studentene med oppstartsmidler fra DGS. Vi piloterte med noen utdanninger til studiestart 2021 og rullet ut til alle bachelorer programmene høsten 2022. Dette er nyttig erfaring vi har tatt med oss inn i arbeidet med å lage introduksjonskurs for master studenter. Studentene får tilgang til kurset og kan gjennomføre det i sin helhet, eller ta deler av kurset når de ønsker. Innhold fra kurset kan også gjennomgås i undervisning i studiestart, og sånn sett skape felles referanse og samhold i studentgruppa. 

Gjennomføring
Oppstart
Prosjektsøknaden ble innvilget 20.09.23, og midler ble tildelt for prosjektfasen frem til ut 2023. På grunn av den korte tiden måtte vi effektivisere innsiktsfasen noe. Det var viktig for oss å gå raskt i gang med innholdsproduksjon.

Workshop
Vi valgte å arrangere en workshop for studenter, undervisere og administrasjon fra fakultetene, samt deltagere fra andre relevante enheter.

Dato ble satt til 31.10.23 og vi inviterte bredt utfra nettverk og personer vi ble tipset om. På workshopen deltok representanter fra Studentparlamentet, studentenes fakultetsråd, universitetsbiblioteket, studieadministrasjon, prosjektleder for bachelorkurset, Digin og avdeling SK.

Digin bidro med å fasilitere workshopen. Fokus var på hva slags type masterstudenter vi har og hva slags behov vi ser at de har når de begynner som nye studenter.

Dybdeintervjuer med masterstudenter
Ved hjelp av e-post til tillitsvalgte på masterstudier meldte over 30 eksisterende masterstudenter seg til dybdeintervju.

Vi gjennomførte dybdeintervju med åtte studenter i grupper på to og to og studenter var fra ulike fakultet. Dette fungerte veldig godt og vi fikk masse nyttige innspill. Studentgruppen som nylig har vært gjennom oppstart som ny masterstudent og som er i studieløpet ga oss viktige og aktuelle innspill og erfaringer.

Dybdeintervju med undervisere
Undervisere på masterutdanninger har tett kontakt med studentene sine, og vet godt hva de er opptatte av og kanskje hva de er for lite opptatte av. Denne kompetansen er nyttig, så vi fikk til dybdeintervju med en tidligere masterstudent, nå stipendiat, samt flere undervisere på ulike fakultet.

Filmproduksjon
En del av filmene fra bachelorkurset passer inn i masterkurset, men det har også her vært behov for noe tilpasset målgruppen masterstudenter. Vi er godt i gang med produksjon av to nye filmer. En film er med en masterstudent som snakker om hvordan det er å være masterstudent på OsloMet. Vi skal også produsere en film hvor undervisere snakker og gir råd til studenter.

Arbeid med innhold og struktur på kurset
Samtidig med innhenting av innspill, og løpende mens resultater kom, begynte vi med skisser til fordeling av moduler og stikkord under hver modul.

Så snart workshop og dybdeintervjuer var ferdig, sammenstilte vi resultatene og dermed fikk vi et godt overblikk over behov når det kom til innhold på kurset. Vi som har jobbet med innholdet har laget skisser og utkast løpende, og ga hverandre tilbakemeldinger. Vi har også testet KI-chat i tekstarbeidet. Vi har samarbeidet med Digin om utforming i Canvas. Digin har også bidratt med å gjøre innholdet universelt utformet ved å legge inn grafiske elementer og jobbet med tekstformater.

Versjon 1 er tilnærmet ferdig, og skal testes og utvikles videre. Vi har endt opp med følgende moduler i kurset:

  • Velkommen til OsloMet!
  • Kom i gang
  • Å være masterstudent
  • Studieteknikk
  • Masteroppgaven
  • Mål og karriere

Måloppnåelse
Avdelingen er i ferd med å ferdigstille førsteutkast av kurset i Canvas. Det skal inneholde tekst, bilder, lenker og filmer. To nye filmer er under produksjon og vil bli ferdig i løpet av våren. Vi piloterer og videreutvikler gjennom våren. Så blir det gjort tilgjengelig for nye masterstudenter med oppstart høst 2024.

Erfaringer
Vi var tidlig opptatt av å få studenter med ulik bakgrunn og ulike roller for å få innspill på hva nye masterstudenter kan ha behov for i et introduksjonskurs. Det fungerte veldig godt å ta direkte kontakt med studentenes fakultetsråd på de ulike fakultetene. I tillegg fikk vi med oss et engasjert studentparlament og de hjalp oss også med å komme i kontakt med masterstudenter til dybdeintervjuer. Vi er veldig fornøyde med å ha hatt dette studentfokuset og at vi har fått til en bred studentmedvirkning. Vi vil fortsette å bruke studentenes kunnskap videre i arbeidet med kurset.

Det var nyttig å kunne ta utgangspunkt i et allerede eksisterende kurs når vi skulle finne form og innhold til masterkurset. En god del måtte gjøres om, men vi sparte arbeid ved å ha erfaringen fra å utvikle kurset for bachelorstudentene.

Det har vært spennende å få til et tverrfaglig og godt samarbeid mellom administrative enheter og på fakultet. Digin har bidratt med god teknisk støtte og med kompetanse for gode, digitale og pedagogiske muligheter i Canvas. Administrative og vitenskapelige kollegaer på fakultetene har bidratt i innsiktsfasen, og vil fortsette å bidra i testing og videreutvikling. I tillegg har Seksjon for analyse og kvalitet (Avd. UTD) bidratt med informasjon om struktur og oppbygging av masterprogram på OsloMet.

Vi trodde det skulle bli lettere å få undervisere med i innsiktsfasen. Det er mye engasjement hos undervisere og veiledere, men det var vanskelig å finne felles arenaer og tidspunkter for disse å møtes. Resultatet ble at vi avtalte intervjuer med undervisere i mindre grupper og individuelt. Det ble svært nyttig, men er en mer tidkrevende måte å skaffe innsikt på.

Struktur og oppbygging av masterprogrammene på OsloMet er veldig ulike. Det er også store ulikheter knyttet til valgfrie emner, praksis, utveksling og annet. Derfor er det i noen av modulene en utfordring å gi felles informasjon, som er relevant for alle. For detaljinformasjon om det enkelte studium har vi henvist studentene til å lese programplanen for sitt studium.

Videreføring i linja
Avdeling SK tar ansvaret for prosjektet fremover og skal teste og videreutvikle i løpet av våren 2024. Til studiestart høst 2024 satser vi på å rulle ut kurset til nye studenter på utvalgte eller alle masterprogram.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *