Opplæring i COIL/online utveksling

Tiltaksleder: Anne M. Møgster

Collaborative Online International Learning (COIL) er en pedagogisk metode for internasjonalt samarbeid som en del av undervisningen hjemme, der studenter og lærere samarbeider om et felles definert og utformet prosjekt. Prosjektet varte fra 2019 til 2021.

COIL kan gi flere studenter en meningsfull internasjonal og interkulturell erfaring uten at de behøver å reise på utveksling, noe et lite mindretall av studentene gjør, og derved bidra til at flere tilegner seg ferdigheter som er nødvendige i dagens arbeidsliv.

Anne M. Møgster

Gjennomføring
Det ble gjennomført tre nettbaserte kursrunder for UF- og TA-ansatte som planlagt i januar/februar, mars/april og august/september med de eksterne kursholderne Jos Beelen, Høyskolen i Haag, og Eva Haug, Høyskolen i Amsterdam.

Kursmodellen: kursene gikk over 3 uker med tre samlinger à 3 timer og to uformelle møter for diskusjon og spørsmål à 1 time. Kursdeltakerne fikk oppgaver som skulle gjennomføres mellom samlingene.

Hva kom ut av prosjektet? 
Det var kun ett fakultet der COIL ble forankret i ledelsen, både administrasjon og faglig, og hos enkelte nøkkelpersoner i studieadministrasjonen. Dette fakultetet har også en eksplisitt satsing på COIL, inkludert økonomisk støtte, og det er også det fakultet der det planlegges flest COILprosjekter. Dette var et rent kompetanseutviklingsprosjekt for UF- og TA-ansatte, og det ble tidlig klart at forankring i ledelse, samt involvering av andre enheter, ville ta mer tid og et bredere institusjonelt fokus enn det prosjektet omfattet.

Hva kunne vært gjort bedre?
a. Avklaring av mulighetene til nettressurser for COIL, samt rekruttering av studentassistenter til produksjon av informasjon.
b. Etablering av et COIL-forum på OsloMet for erfaringsdeling og gjensidig støtte kunne med fordel ha blitt etablert.


Hva kan bli utfordringer framover?
a. Det finnes en dominerende forståelse både nasjonalt og på OsloMet om at
internasjonalisering er synonymt med studentutveksling. Det er også det
universiteter og høyskoler får tilskudd for. Dette gjør også at finnes det som
6 kan kalles en «falsk motsetning» mellom internasjonalisering hjemme og
COIL, og studentmobilitet. Begge aktiviteter er viktige for utviklingen av
studentenes ferdigheter (21st Century Skills), og det bør satses mer på å
bygge en felles forståelse for dette. Det kan spores en viss endring i dette
perspektivet i dag på OsloMet som kan bygges på videre, men det vil kreve
målrettet arbeid.
b. COIL-kompetansen bør bygges opp på fakultetene og man bør ha
ressurspersoner med god kompetanse på COIL som kan gi støtte og
veiledning til undervserne. Dette vil kreve en satsing i form av prioritering og
ressurser (penger, tid, tilrettelegging, personer).
c. Det vil være en stor fordel om OsloMet har en sentral COIL-koordinator, jfr.
systemet man har for studentmobilitet. En slik koordinator kan blant annet
sikre oppdatert informasjon og internasjonal nettverkskontakt innen COIL til
undervisere og bidra til kontinuerlig og kvalitetssikret utvikling.

Hvordan har tiltaket/prosjektet blitt overtatt av
linje i drift?
Det er foreløpig besluttet at Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv vil ha ansvar for eventuelle nye kurs i COIL-metodikken i 2022 og vil da bære kostnadene for det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *