Digital læringstøtte for prosjektledelse (PL1 og PL2) ved Master of Management

Tiltaks-/ prosjekteier: Handelshøyskolen OsloMet Tiltaks-/prosjektleder: Torgeir Skyttermoen

Studietilbud for studenter som ønsker faglig kompetanseutvikling mens de er i fullt arbeid, fordrer at læringsløpet utformes slik at det gjør det mulig på en hensiktsmessig måte. Studieemnene Prosjektledelse 1 (PL1) og Prosjektledelse 2 (PL2) er to emner som inngår i den nylig vedtatte erfaringsbaserte masteren i ledelse (Master of Management – MoM). Et studium som er lagt opp slik at oppdragsgivere kan kjøpe kompetansetiltak i form av studieemner til egen gjennomføring, i tillegg til at emnene også kan tilbys til enkeltstudenter gjennom ordinær utlysning og gjennomføring.

Formålet med prosjektet er derfor å utvikle gode læringsressurser som setter studentene bedre i stand til læring i en situasjon hvor de som oftest kombinerer kompetansehevingstiltakene med full jobb og andre aktiviteter.

Gjennomføring
De mest sentrale utviklingstiltakene for dette tiltaket/prosjektet har vært utvikling av digitale læringsmidler:

For begge emnene er det utarbeidet en læringssti/læringsløp hvor ulike digitale formater og læringsverktøy er tilgjengeliggjort suksessivt i læringsløpet. Det er utviklet hhv.8 og 6 fagmoduler (for PL2 og PL2) som inneholder faglige videopresentasjoner, podkaster, webinarer, digitale oppgaver for studentene og annet. Disse skal sette studentene i stand til læring i en kombinasjon med arbeid og andre aktiviteter. Det er gjennom å bruke Teams som plattform også lagt opp til samarbeid, diskusjoner og prosesser mellom studentene.

Tiltaksstøtten til digitalisering har derfor vært anvendt til både modell- og metodeutvikling gjennom utvikling av nye digitale virkemidler for læringsprosesser, og en konkretisering og utvikling av fleksible studietilbud som har en digital innretning.

Hva kom ut av prosjektet? 
Tiltaket/prosjektet var avgrenset og relativt klart. Det bidro til at det også ble gjennomført ganske nært opp til slik det var planlagt i forkant. De viktigste læringspunktene:

– Planlegg utviklingstiltak slik at de kan gjennomføres

– Innhent støtte og bistand fra DIGIN og DGS tidlig, det var nyttig gjorde det vesentlig enklere å gjennomføre i en hektisk hverdag

– Erkjenn at terskelen for å lage digitale læringsmidler som video og podcast er lav, så ikke bruk for mye tid på å forberede annen enn faglig innhold og pedagogisk innretning.

– Bruk av fagmoduler med suksessiv åpning, fungerer godt.

Hva kan forbedres?
Kunne vært flinkere til å planlegge og klargjøre for eksterne bidragsytere til podcast og video bedre. Pandemien gjorde at mye av dette ikke ble noe av grunnet både praktiske og geografiske utfordringer.

Hvordan har tiltaket/prosjektet blitt overtatt av
linje i drift?
Gradvis og er nå fullt innlemmet i linjen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.