Sosial skriving: Utvikling av bærekraftige skrivepraksiser for masterstudenter

Prosjektleder: Pavel Zemliansky/Kristin Solli, Universitetsbiblioteket
Prosjektperiode: november 2022 – desember 2023

Bakgrunn
Det finnes mange ressurser for de mer tekniske elementene rundt skriving for eksempel kurs og nettsider om kildebruk, ulike referansesystemer, litteratursøk og oppgavestruktur. Det finnes derimot færre ressurser for det som mange studenter kanskje finner mest krevende: det å få ord og setninger ned på papiret, altså selve skriveprosessen. Gjennom å legge til rette for at en aktivitet som mange opplever som ensom kan flyttes inn i en sosial ramme, ønsket dette prosjektet å øke sjansen for at studentene føler at de er en del av et større fellesskap. Prosjektet tematiserte studentenes psykososiale læringsmiljø i en faglig kontekst.

For å legge til rette for å utvikle slike skrivepraksiser, hadde dette prosjektet som mål å skape en sosial og faglig infrastruktur for det som av skriveforskere blir kalt sosial skriving. Sosial skriving definerer skriving som en sosial aktivitet og vektlegger hvordan andre skrivere kan støtte hverandre i skriveprosessen. Sosial skriving kan for eksempel innebære at skrivere kommer sammen og deler tekstutkast, diskuterer skrivestrategier og skrivepraksiser, eller simpelthen sitter sammen og skriver. Det finnes en stor internasjonal forskningslitteratur som viser at sosial skriving bidrar til mestringstro, produktivitet, opplevelse av tilhørighet og fellesskap.

Dette tiltaket hadde som mål å prøve ut et opplegg som kan bidra til å etablere en slik infrastruktur for sosial skriving for studenter i to internasjonale masterstudenter ved OsloMet: Applied Computer and Information Technology (ACIT) ved TKD og International Education and Development (MIED) ved LUI. Under rekrutteringsprosessen fikk studenter fra International Social Welfare and Health Policy (SIW) ved SAM også høre om tiltaket, og flere spurte om å få være med, vi åpnet derfor opp for at studenter fra dette programmet også kunne være med.

Gjennomføring
Prosjektet ble gjennomført i to iterasjoner: en iterasjon våren 2023 og en iterasjon høsten 2023. Hver runde bestod av en oppstart med opplæring av studentassistenter, etablering av «skrivelag» (tilbakemeldingsgrupper ledet av studentassistenter)  og «skrivestuer» (3 timers økter med strukturert skrivetid ledet av studentassistenter). Etter hver iterasjon gjennomførte vi evalueringsmøter og fokusgruppeintervjuer med studentassistentene. (For iterasjonen høsten 2023 vil fokusgruppeintervjuet finne sted i januar 2024.)

Våren 2023 rekrutterte og ansatte vi 11 studentassistenter (jevnt fordelt mellom de tre studieprogrammene som deltok) til å lede grupper og organisere strukturert skrivetid sesjoner. Høsten 2023 beholdt vi de samme studentassistentene som på våren (en sluttet i løpet av våren og en annen hadde ikke tid i høstsemesteret, så vi hadde dermed 9 studentassistenter på høstsemesteret). I tillegg til studentassistentene deltok mellom 30 og 40 studenter i de ulike aktivitetene (skrivelag og skrivestuer) på tvers at de tre studieprogrammene som var involvert.

Erfaringer
Vi er fornøyde med at de fikk testet ut opplegget og opplevde at studentene synes prosjektet var interessant og nyttig. Vi opplevde at koordinering og samordning på tvers av institutt og studieprogram er krevende, og det er mulig at dette var en for ambisiøs målsetting. Det er mulig vi kunne fått til et opplegg som kunne gjennomføres enklere ved å jobbe med et og et studieprogram. Samtidig var samtaler og kontakt på tvers av program noe flere av deltakerne synes var fint.

En annen koordineringsutfordring var at studentene var på svært ulike steder i sin skriving, og at et slikt opplegg kanskje traff de som først og fremst hold på skriving (og ikke emner eller datainnsamling) best. Det var noen studenter som sa at de var på et stadium i masterprogrammet hvor lesing var viktigere enn skriving. Så en utfordring handler om timing og å treffe de studentene som trenger drahjelp i skriveprosessen mest.  

Hvordan har tiltaket blitt overtatt av linja i drift?
Prosjektet er ikke planlagt videreført. Men gjennom våre kontakter i fagmiljøet, vil vi oppfordre fagmiljøet til å ta opp i seg elementer av tiltaket som en del av programmenes ordinære aktiviteter (f.eks. organisering av shut-up-and write eller arbeid i tilbakemeldingsgrupper). En utfordring kan være at vi lønnet studentassistenter til å lede skrivelag (tilbakemeldingsgrupper) og strukturert skrivetid økter. Det kan være mer utfordrende å rekruttere studenter til disse rollene uten midler til å lønne dem.    

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *