Hvem er vi

Programmet Den gode studentopplevelsen eies av prorektor for utdanning ved OsloMet, Silje Fekjær.
Programansvarlig er Kari Jonsbu Hjerpassen.

Styringsgruppe
Styringsgruppen er ansvarlig for at prosjektet følger det som er bestemt i mandat og programplan og tar viktige beslutninger både på veivalg, løsninger og gjennomføring av programmet.

Programeier er leder av styringsgruppen og er ansvarlig for at programmets mål blir nådd. Medlemmene i styringsgruppen er sammensatt med kompetanse til å kunne fatte beslutninger og valg av løsninger på tvers av organisasjonen og allokerer ressurser i egen enhet. Styringsgruppen har 13 medlemmer, og disse er valgt på bakgrunn av:

  • å representere hele OsloMet. Studenter, UF tilsatte (undervisning – og forskning) og TA tilsatte (teknisk administrative)
  • brukere – studenter, UF og TA
  • systemeiere – UTD, SK og IT

Sammensetningen skal sikre et helhetlig blikk på utfordringene ved OsloMet. I tillegg har styringsgruppen et eksternt medlem.

Styringsgruppen består av 

Studentinvolvering
Et av premissene som ligger til grunn for Den gode studentopplevelsen er nettopp brukerperspektivet – hva trenger studentene av OsloMet for at studentopplevelsen skal bli bedre? Dermed er det viktig å sørge for involvering i alle ledd for å sikre at vi er på riktig vei og avstemmer med studentene behov – i tillegg til undervisernes behov. Den gode studentopplevelsen er også den gode underviseropplevelsen.

Programmet legger til rette for at ulike typer studenter er representert inn i ulike deler av programmet bland annet gjennom følgende tiltak:

  • Studenter er representert i styringsgruppen med tre representanter og en vara (Læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet, representant fra LMU og en student som er prosjektleder/tiltaksleder i DGS)
  • Studenter fra ulike utdanninger er samlet i en egen studentgruppe og bidrar inn i workshoper, tester, dybdeintervjuer m.m.
  • En student er ansatt i programgruppen og jobber med kommunikasjon (2022)
  • Ett utvalg studenter vurderer og prioriterer søknadene fra nye prosjekter og tiltak
  • Ett utvalg av studentene arbeider som medforskere i Følgeforskningsarbeidet

Områdeledere