Er du skikket til yrket ditt?

For noen studier, for eksempel sykepleie, ernæringsfysiologi, paramedic, barnehagelærer, fysioterapi, lærer, vernepleier og sosionom, er det ikke nok å bare ha den faglige kunnskapen. Det skal også under hele studiet gjøres en løpende vurdering av om du som student er skikket til yrket. Men hva er egentlig skikkethetsvurdering og hva skjer hvis noen mener at du ikke er skikket?

Hva er skikkethetsvurdering?

Skikkethetsvurdering er en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller helse- eller sosialpersonell. Man gjør skikkethetsvurdering av studenter for å beskytte helse, rettigheter og sikkerhet for barnehagebarn og elever eller pasienter, klienter og brukere. Formålet er å avgjøre om studenten er egnet til yrket eller ikke.

Når blir jeg skikkethetsvurdert?

Hvis du er student på ett av studiene som er omfattet av forskriften skal det gjøres en løpende vurdering av om du er skikket eller ikke.

Hva er «særskilt skikkethetsvurdering»?

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas det som kalles for en særskilt skikkethetsvurdering. Det begynner vanligvis med at noen skriver en tvilsmelding om deg til institusjonsansvarlig. Alle som har kontakt med en student, enten det er studenter, lærere, praksisplassen, ansatte i administrasjonen eller andre, kan sende inn tvilsmelding.

Hva skjer hvis noen sender tvilsmelding om meg?

Når det kommer inn en tvilsmelding kalles studenten vanligvis inn til en vurderingssamtale. Det er institusjonsansvarlig som bestemmer hvem som skal være med i samtalen. Du får vite hvem det er i innkallingen. Da får du vanligvis også se kopi av tvilsmeldingen.

Du kan ha med deg en person på møtet. Formålet med møtet er å finne ut av hva som ligger i tvilsmeldingen, og å gjøre en vurdering av om du er skikket eller eventuelt om du kan bli det. De fleste velger derfor å ha med seg noen som kjenner dem godt og som kjenner studiet. Det kan for eksempel en medstudent eller en tillitsvalgt som du stoler på, men det er opp til deg selv hvem du vil ta med. Den som er med skal ikke snakke for studenten, men være en støtte i samtalen. Noen velger også å komme på samtalen alene.

Fra vurderingssamtalen skal det lages skriftlig referat, som inneholder en beskrivelse av saksforholdet og eventuelle planer for utvidet oppfølging og veiledning av studenten.

Det kommer an på saken din hva som skjer videre. Med mindre det er åpenbart at det ikke vil være til hjelp for deg, skal du få tilbud om utvidet oppfølging og veiledning med det formål at du skal bli skikket til yrket. I de aller fleste tilfeller finner man en løsning, enten ved at du får oppfølging som gjør at du blir skikket, eller at du selv velger å bytte studie.

Når åpnes det skikkethetssak for nemnd?

De aller fleste saker blir løst før de går til nemnd, men hvis utvidet oppfølging og veiledning ikke medfører den nødvendige endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme saken for skikkethetsnemnda. Studenten skal varsles i god tid om tidspunktet for møtet, og gjøres kjent med sakens opplysninger. Studenten skal ha mulighet til å legge frem dine synspunkter for nemnda før møtet.

Styret kan etter innstilling fra skikkethetsnemnda fatte vedtak om utestenging fra studiet i opp til fem år, dersom de finner at du ikke er skikket til yrket. Hvis du blir utestengt kan du heller ikke studere det samme faget på andre utdanningsinstitusjoner i Norge i utestengelsesperioden.

Hvis saken din går til skikkethetsnemnda kan du ha rett på advokat dekket av studiestedet. Du skal i så tilfelle få beskjed om dette.

nettsiden til OsloMet kan du lese mer om skikkethetsvurdering. Her finner du også kontaktinformasjon til institusjonsansvarlig for skikkethet på OsloMet

Ønsker du råd eller veiledning fra Studentombudet i forbindelse med en skikkethetssak, eller har du spørsmål om hvordan du går frem for å sende en tvilsmelding? Kontakt gjerne Studentombudet.