Studentombudets verdier

Da Studentombudet på OsloMet – storbyuniversitetet startet opp i 2015 (daværende Høgskolen i Oslo og Akershus) ble det valgt fire grunnverdier for studentombudets arbeid. Daværende studentombud valgte verdiene på bakgrunn av samtaler med mennesker med ulike roller og arbeidsoppgaver, samt undersøkelser av verdigrunnlaget til andre studentombud over hele verden.

Verdiene som ligger til grunn for Studentombudets arbeid er:

  • uavhengig
  • konfidensiell
  • uformell
  • nøytral

Uavhengighet

Uavhengighet er avgjørende for å gjøre en god jobb som studentombud, og de fleste studentombud i verden har dette som en del av sitt verdigrunnlag.

Studenter som havner i en vanskelig situasjon mangler ofte tillit til utdanningsstedet. Det kan være mange ulike årsaker til det. Kanskje har ikke studenten opplevd å bli hørt tidligere. Kanskje er nettopp den eller de som studenten møter involvert i konflikten, eller kanskje føler studenten at utdanningsstedet har noe å vinne eller tape på å gi et bestemt råd. Da kan det være godt å vite at det finnes en uavhengig instans som kan gi råd og bistand.

Studentombudet har god oversikt over regelverk og rutiner og kan derfor forstå og forklare hva som har skjedd, hvorfor, og om det er noe man kan gjøre for å løse det. I noen tilfeller kan det være at det som har skjedd er innenfor regelverket, da kan det være minst like viktig at studentombudet forklarer hvorfor. Hvis man forstår hvorfor noe har skjedd, blir det også lettere å akseptere resultatet.

Studentombudet vil alltid prøve å se problemer eller konflikter fra utsiden, og forsøke å hjelpe partene til å finne frem til den løsningen som er best for begge. En slik uavhengighet kan bidra til at partene kan tenke kreativt og åpent om ulike muligheter og komme frem til gode løsninger, innenfor det regelverket som gjelder.

Konfidensiell:

Med særdeles få unntak har studentombudet taushetsplikt for alt det en får vite i forbindelse med stillingen. Det betyr at når en student kommer på kontoret, ringer eller sender epost så skal han eller hun være trygg på at det som blir sagt ikke forlater kontoret med mindre vi har blitt enige om det. Det betyr at du kan fortelle studentombudet det du vil, uten å være redd for at noen andre skal få vite om det. Studentombudet har taushetsplikt om saken din overfor alle andre, både på OsloMet og utenfor.

At studentombudet har taushetsplikt betyr at jeg kan snakke med studentene om alt det som bekymrer dem, uten at de trenger å tenke på om de ønsker at jeg skal gjøre noe videre med saken eller ikke. På slutten av et møte blir jeg alltid enig med studenten om hva jeg skal gjøre videre, hvem jeg kan snakke med, og hva jeg kan si.

I noen saker ønsker studenten å være anonym. Dette gjelder særlig i saker der studenten ønsker å varsle om kritikkverdige forhold. Studentombudet kan hjelpe studenter som ønsker å varsle anonymt om for eksempel trakassering, mobbing, underslag eller brudd på sikkerhetsrutiner.

Noen ganger kan studenten ha et behov for å si ifra om noe som har skjedd uten at saken tas videre. Informasjonen kan likevel være viktig fordi jeg som studentombud kan se likhetstrekk som jeg kan jobbe med på et overordnet nivå, uten at jeg behøver å gå inn på den enkelte saken.

Uformell:

I dette ligger det at studentombudet skal være et lavterskeltilbud for studenter på OsloMet. For studentombudet er det viktig at studentene ikke skal føle at det er vanskelig å komme til meg og stille spørsmål. Døren er åpen enten du har en vanskelig og alvorlig bekymring, eller om du bare er usikker på hva dine rettigheter er som student, eller hvordan du bør gå frem i en sak. Ingen sak er for stor eller for liten, og hvis jeg ikke kan hjelpe deg så kan jeg henvise deg til riktig sted.

Et møte hos studentombudet skal være uformelt, på den måten at studenten får snakke åpent og fritt om sine bekymringer og spørsmål, og diskutere ulike måter å løse dem på, uten at studenten skal føle seg bundet til en bestemt løsning.

Nøytral:

For det første er studentombudet politisk nøytral, og uttaler seg derfor ikke om politiske spørsmål.

For det andre vil studentombudet aldri ta side i en sak. Studentombudet jobber for å få en sak belyst fra alle sider og utforske ulike løsninger på en upartisk måte for å finne gode løsninger for alle. Studentombudet er bundet av regelverket, ikke av en «klient» eller en overordnet. Det betyr at studentombudet for eksempel kan hjelpe studenter med å finne hvilke argumenter som er relevante for at de skal kunne ivareta sine interesser i en sak, og hjelpe til med å finne ut av og bistå i ulike prosesser. Jeg vil imidlertid aldri skrive en klage for en student eller fungere som studentens advokat i et møte. Som studentombud bekrefter jeg, men også avkrefter om feil har skjedd. Jeg vil ikke gjøre studenten en bjørnetjeneste eller gi falske forhåpninger i en sak.

I jobben som studentombud bruker jeg mye tid på å snakke med studenter om hva reglene er og, ikke minst, HVORFOR de er slik. Jeg tror at hvis man forstår hvorfor regelverket er slik det er, så er det også lettere å akseptere den avgjørelsen som er tatt. Derfor synes studentombudet det er spesielt viktig at vedtak du får blir begrunnet.

Andre studentombud og deres verdier:

Hvis du lurer på hvilke verdier andre studentombud har valgt, her er noen utvalgte fra nordisk- og engelskspråklige land:
Universitetet i Oslo: Uavhengighet, Profesjonalitet, Integritet, Tillit
Univerity of Texas, Austin, USA: Confidentiality, Neutrality, Independence, Informality
The University of British Columbia, USA: Independent, Impartial, Confidential
University of Chicago, USA: Independence, Neutrality/ Impartiality, Informality, Confidentiality
University of Calgary, USA: Confidential, Impartial, Informal, Independent
University of Victoria, Canada: Independence, Impartiality, Confidentiality
University of Alberta, Canada: Impartial, Accessible, Independent, Confidential