Hva er studentombudet?

Hva er studentombudet?

Studentombudet er en uavhengig og nøytral person som bistår i å løse problemer og gi en konfidensiell og uformell gjennomgang av ulike alternativer i en sak. Studentombudet skal se til at saker som gjelder studenter blir rettmessig behandlet. Studentombudet kan også gi opplæring til studenttillitsvalgte om studenters rettigheter og plikter.

Mange statlige etater og selskaper har ombud i organisasjonen, men for studenter er ordningen ganske ny i Norge. Universitetet i Oslo var først ute med eget studentombud i 2013, og OsloMet (den gang Høgskolen i Oslo og Akershus) var den første høyskolen i landet med eget studentombud, som startet opp 1. januar 2015.

Fra 1.august 2019 har alle studenter i Norge en lovfestet rett til tilgang på et Studentombud. Det følger av universitets- og høyskoleloven at » Studentombudet skal gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon. Studentombudet kan ikke instrueres i sitt virke. Studentombudet har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven §§ 13 til 13 e.».

En ombudsmann er en person med oppdrag å beskytte enkeltpersoners rettigheter[1]. Ordet Ombud kommer fra gammelnordisk, og var betegnelsen på en kongelig embedsmann. Den nåværende betydningen av ordet stammer fra Sverige, hvor den første ombudsmannen ble oppnevnt av riksdagen i 1809 for å undersøke innbyggernes klager mot offentlige etater.

Formålet med studentombudet på OsloMet er å sikre at saker som omhandler studenter blir rettmessig behandlet, og at ulike problemer blir løst på lavest mulig nivå.

Hvem er studentombudet?

Rebekka Midgaard ble 1. august 2022 nytt studentombud på OsloMet. Katrine Klyve var tilsatt som studentombud fra juni 2017 – 2022.  Anita Tøien Johansen var OsloMet sitt første studentombud fra 1. januar 2015.

Rebekka er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Hvem kan bruke tjenestene til Studentombudet?

Studentombudet er et lavterskeltilbud for alle studenter på OsloMet, både deltidsstudenter og heltidsstudenter. Ombudet skal også bistå universitetet med råd om hvordan universitetet kan forbedre sine rutiner for å sikre at studenters rettigheter blir ivaretatt på en best mulig måte. Studentombudet avgjør på egenhånd om og på hvilken måte råd skal gis. Studentombudet skal begrunne avslag, men avgjørelsen kan ikke påklages.

Når bør du gå til Studentombudet?

 • Hvis du har spørsmål om dine rettigheter i studiesituasjonen ved OsloMet.
 • Hvis du mener at regler og rettigheter ikke blir oppfylt.
 • Hvis du ønsker å snakke fortrolig om en situasjon som har oppstått i forbindelse med studiet.
 • Hvis du er usikker på hvilke retningslinjer eller prosedyrer som gjelder for din sak.
 • Hvis du trenger hjelp til å kommunisere med noen på OsloMet.
 • Hvis du trenger hjelp i forbindelse med en pågående klage.
 • Hvis du mener at en prosedyre eller praksis på OsloMet ikke blir fulgt på riktig måte.
 • Hvis du usikker på hvor du skal henvende deg for å få hjelp.

Hva kan studentombudet gjøre?

 • Lytte til bekymringer, problemer og tvister
 • Forklare regelverk, retningslinjer og prosedyrer
 • Gi råd og veiledning om hvilke muligheter du har og hvordan du kan gå frem videre i saken din
 • Henvise deg til riktig instans
 • Lette kommunikasjonen og fremme dialog mellom partene i en konflikt. Ombudet kan også mekle i konfliktsaker dersom det er ønskelig og hensiktsmessig
 • Hjelpe til med å finne ut av byråkratiske prosesser, for eksempel utforming av klage eller fremgangsmåten i skikkethetssaker
 • Hjelpe til med å finne ulike løsninger på problemer
 • Følge opp saken sammen med deg
 • Anbefale endringer i OsloMet sitt regelverk og prosedyrer for saksbehandling
 • Rapportere til OsloMet sitt styre om større problemstillinger og ugunstige tendenser ved universitetet

Hva kan studentombudet ikke gjøre?

 • Ta avgjørelser i saker eller endre OsloMet sin praksis
 • Ta parti eller bestemme utfall i en sak
 • Fortelle noen hva de skal gjøre
 • Fungere som en advokat i juridiske prosedyrer, ved for eksempel erstatningssaker
 • Foreta undersøkelser uten at studenten ønsker det. Studentombudet har bare tilgang på dokumentasjon som studenten selv har gitt til ombudet eller som er offentlig tilgjengelig.
 • Skrive formelle klager (men studentombudet kan se igjennom det du har skrevet og gi forslag til forbedringer)

Hvordan får jeg et møte med Studentombudet?

Send en epost til studentombudet@oslomet.no; forklar kort hva saken dreier seg om, og hva du ønsker hjelp til. Grunnet personvern anbefaler studentombudet at du ikke sender vedtak, legeerklæring og annen taushetsbelagt informasjon på e-post. Dette gjør du eventuelt på eget ansvar. Dokumentasjon kan eventuelt leveres i posthyllen i Pilestredet 52. Studentombudet svarer vanligvis innen et par arbeidsdager. Dersom det er behov for et møte finner vi tid til det.

Hvordan foregår et møte hos Studentombudet?

Oppsatt tid til møte er i utgangspunktet 30-45 minutter, men kan utvides ved behov. Du behøver ikke ta med noe til møtet med Studentombudet, men dersom du ønsker det kan du ta med dokumentasjon i saken hvis du har det. Du vil få tilbake dokumentasjonen. Studentombudet oppbevarer ikke dokumenter.

Et møte hos Studentombudet begynner med at ombudet gir en kort presentasjon av seg selv og sin rolle. Deretter får du god tid til å forklare din bekymring eller ditt problem. Studentombudet kan stille oppfølgingsspørsmål og vil forsøke å kartlegge situasjonen. Etter dette vil studentombudet informere deg om relevant regelverk og prosedyrer. Deretter forsøke og diskutere ulike muligheter og alternativer for hvordan dere kan jobbe videre med saken. Hvis det er behov for å ta kontakt med andre organ vil studentombudet gi deg informasjon om dette. På slutten av møtet blir vi enige om hvem som skal gjøre hva videre i saken. Dersom det er nødvendig kan vi avtale et nytt møte.

Hvis det er ønsket og avtalt kan Studentombudet etter møtet sende en epost med informasjon eller lenker til ulike ressurspersoner eller instanser som har blitt nevnt i løpet av møtet.

Hva betyr det at Studentombudet har taushetsplikt?

At Studentombudet har taushetsplikt betyr at du står fritt til å diskutere bekymringer knyttet til administrasjonen, praksisveiledere, lærere, andre studenter osv. uten at informasjonen kommer til å forlate kontoret. Dersom du ønsker at Studentombudet skal ta saken din videre, vil Studentombudet spørre deg om det er greit at informasjon om saken din blir gitt til de det er nødvendig å snakke med, og eventuelt hva du ønsker at Studentombudet skal nevne og ikke nevne.

Det finnes noen få unntak fra taushetsplikten, for eksempel hvis en persons liv eller helse er i fare, eller en person er til fare for andres liv eller helse, men dette er svært sjeldent aktuelt.

Er Studentombudet en talsperson for studenter?

Nei. Studentombudet tar ikke side i en sak. Studentombudet er politisk nøytral, og uttaler seg ikke om politiske spørsmål. For Studentombudet er nøytralitet et grunnleggende prinsipp. Studentombudet vil arbeide for å få en sak belyst fra alle sider og utforske ulike løsninger på en upartisk måte for å finne gode løsninger for alle parter.

[1] Wikipedia