Klage på eksamen – ofte stilte spørsmål

Studentombudet fårmange spørsmål fra studenter som av ulike grunner ikke er fornøyd med eksamensresultatet eller måten eksamen har foregått på. Her kommer er en oversikt over ofte stilte spørsmål og svaret på dem!

Har du forslag til spørsmål som jeg bør besvare på nettsiden. Send en e-post til studentombudet.

– Jeg er misfornøyd med karakteren på eksamen. Kan jeg klage? Hvordan gjør jeg det?

Hvis du har hatt en muntlig eksamen eller en praksisperiode kan du ikke klage på karakteren. Har du hatt en skriftlig eksamen, enten skoleeksamen eller hjemmeeksamen, kan du det. Reglene for hvordan du klager på karakteren finner du her.

Fristen for å klage er tre uker etter at du mottok resultatet. Når du klager sendes oppgaven til ny sensur uten at den nye sensoren får vite om den forrige sensors vurderinger, hvilken karakter du opprinnelig fikk eller hva din begrunnelse er for å klage. Dette kalles blindsensur. Fordelen med blindsensur er at d får en helt ny og uavhengig vurdering av oppgaven. Du kan lese mer om blindsensur her.

Når du klager på karakteren er det den nye karakteren som blir stående. Denne kan du ikke klage på. Det betyr at hvis du klager og går ned i karakter så er det den dårligste karakteren som blir stående. Det er derfor alltid en risiko i å klage på karakteren, med mindre du har fått F.

– Har jeg rett til begrunnelse for karakteren?

Svaret er ja, det har du. Frister for å be om det og hvordan du gjør det finner du her. Det er opp til sensor å bestemme om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig.

Du har rett på begrunnelse på både muntlige og skriftlige eksamener og uansett om det er gitt bokstavkarakter eller bestått/ ikke bestått. Du kan lese mer om retten til begrunnelse her.

Begrunnelsen skal inneholde både de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og det som spesifikt ligger til grunn for bedømmelsen av kandidatens prestasjon.

– Hva er sensorveiledning, og kan jeg be om å få se den?

Det skal lages sensorveiledning til hver eksamen. På OsloMet er det krav til hvordan sensorveiledningen skal være utformet. Kravene finner du her. Sensorveiledningen skal være tilgjengelig for studentene når karakterene er fastsatt.

Det er ikke krav om hvor sensorveiledningen skal publiseres, men den skal gjøres tilgjengelig for studentene. Normalt skal den publiseres samtidig som sensuren foreligger. Sensorveiledningen kan være med på å gi deg et bilde av om det er riktig å klage på karakter eller formelle feil ved sensur av eksamensoppgaven.

Gjennomføringen av eksamen var skikkelig dårlig! Jeg tror det har påvirket resultatet. Kan jeg klage? 

Jeg fikk akkurat begrunnelse for karakteren min. Det virker ikke som om sensor har lest oppgaven min, kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på noe som har med gjennomføringen av eksamen eller sensuren av den, heter det å klage på «formelle feil ved eksamen». Reglene for dette finner du her.

Klage på formelle feil er noe annet enn klage på karakter. Du kan klage på formelle feil ved alle type eksamener, både muntlige, skriftlige og praksis. Klagefristen er tre uker fra du oppdaget feilen. Det finnes ikke et skjema for klage på formelle feil. Noen tips til hvordan du kan skrive en klage kan du finne her.

Konsekvensen av en formell feil avhenger av hva feilen er. Dersom feilen ligger i selve gjennomføringen av eksamen, kan du måtte ta eksamen på nytt. Hvis feilen ligger i sensuren risikerer du at oppgaven blir sendt til ny sensur. Da gjelder de samme prinsippene som for klage på karakter, men denne sensuren kan påklages.

Klagen blir i første instans behandlet på klagerens fakultet. Det er klagenemnda ved OsloMet som er klageinstans.

Trenger du hjelp i klageprosessen eller er du usikker på om du vil klage kan du kontakte Studentombudet.

– Når skal jeg få karakteren?

Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke «særlige grunner» gjør det nødvendig å bruke mer tid. For masteroppgaver og andre større skriftlige arbeider kan det være nødvendig å bruke mer tid.

– Når får jeg svar på klagen?

Hvis du har klaget på karakteren skal du ha svar innen fire uker etter klagefristens utløp. Studentombudet er kjent med at denne fristen noen ganger brytes. Det kan du lese mer om her.

Hvis du har spørsmål om regelverket rundt klage på eksamen som ikke fakultetet kan svare på, eller du opplever brudd på reglene, ta kontakt med Studentombudet!

Studentombudet kan hjelpe deg med å finne ut av hva reglene er, og veilede deg gjennom en eventuell klageprosess. Studentombudet kan også hjelpe deg med å si ifra dersom reglene blir brutt, og forsøke å forhindre at den samme feilen skjer igjen.