Mentorordning for læring og trivsel

Det handler om å se hver og en student! Nå har 770 førsteårsstudenter ved sykepleie en mentor.

Kari Hjerpaasen, prosjektleder

Prosjektet startet september 2020 og skal vare i to år. Her er andre- og tredjeårsstudenter mentorer og tar kontakt med førsteårsstudentene og spør hvordan de har det og om det er noe de kan hjelpe med. Prosjektet har involvert ansatte på tvers ved OsloMet og studenter ved sykepleie.
Utgangspunkt for dette prosjektet var at studentene fra de store kullene ved sykepleieutdanningen evaluerte at det var vanskelig å få tilhørighet og trygghet i kullene.

Gjennom mentorordningen har vi lagt til rette for at hver og en student blir sett, at de har opplevd tilhørighet og trygghet, noe som er grunnleggende for læring og trivsel. Vi ønsket også at prosjektet skulle hjelpe studentene i overgangen mellom videregående skole og universitet. I tillegg skal prosjektet utarbeide malverk for mentorordning, sier Kari Hjerpaasen

Prosjektet har gjennomført kurs for mentorer ved oppstart av studieåret, og det er månedlig kontakt mellom mentorene og prosjektgruppen.

Erfaringer så langt

Førsteårsstudentene gir gode tilbakemeldinger på mentorordningen. De ønsker hjelp til for eksempel å finne frem i de digitale plattformene/systemene, hjelp til studieteknikk, forberedelse til eksamener, forberedelse til praksis eller hjelp til å danne nye sosiale nettverk.

Det mest lærerike for meg har vært å samarbeide på tvers av fakultet og avdelinger ved OsloMet er lærerikt og inspirerende. Det er nyttig og lærerikt at vi med ulike innfallsvinkler inn mot studentene kan møtes og samarbeide om et felles studentprosjekt.

Kari Hjerpaasen

«Henrik Asheim (Forsknings- og høyere utdanningsminister) ville snakke med mentorene og førsteårsstudentene i vårt prosjekt. Vi fikk med to førsteårsstudenter som ga overraskende og gode tilbakemeldinger i det møtet. «Jeg forstod ikke hvor viktig det var at noen kunne navnet mitt før jeg ble kjent med mentoren» er et av flere inspirerende sitater fra det møtet», fortsetter Kari

Sikrer studentperspektivet

To av studentmentorene som er rekruttert inn er Sandra Rathe Knutsen som går 2.året på Kjeller og Solveig Frantzen Fosse 3. års student på sykepleie i Pilestredet. I tillegg til å være mentorer, er de også supermentorer som bidrar inn i prosjektgruppen for å sikre studentperspektivet.

Sandra Rathe Knutsen
Sandra Rathe Knutsen

– Det er et veldig positivt trekk at de involverer studenter i arbeidsgruppen. Det gjør at man kan bruke våre meninger og erfaringer fra studiestart eller hvordan studenter får informasjon, og kan forbedre det som kunne vært bedre. Det er litt annerledes å være student og ansatt. Ved å ha studenter inn i prosjektgruppen får man de ulike synene representert på en god måte, sier Sandra

Solveig Fosse
Solveig Fosse

– Eg synes det er utrolig fint å få være med på dette. Eg opplever at tilbakemeldingene våre blir tatt seriøst og at vi får et bedre produkt enn om det ikke hadde studentperspektivet med. Eg e kjempefan! Go team! Bryter Solveig inn.

Malverk for hele OsloMet

Vi ønsker at denne piloten kan brettes ut og bli en modell som kan benyttes i flere utdanninger ved OsloMet og gjerne også utenfor institusjonen, fortsetter Kari Hjerpaasen.

I tillegg til mentorordningen ved sykepleie, skal prosjektet derfor også utarbeidet et malverk for mentorordning ved OsloMet. Dette skal inspirere og bidra til effektiv og målrettet gjennomføring av mentorprogram, samt gi konkrete råd og tips til gjennomføring og drift av mentorprogram i de ulike fasene. Prosjektet bygger også opp en ressursbank for nyttige rapporter og nettsteder. Målgruppen for malverket vil være faglige og administrativt ansatte som ønsker å opprette et mentorprogram for studenter.

Er du interessert i å starte mentorordning?

Da har prosjektet noen tips til deg:

 • Tilbudet bør være forankret i studiet og administrert av instituttet
 • Viktig å sjekke ut personvernregler
 • Nyttig med tverrfaglig samarbeid
 • Viktig med studentenes stemme tett på arbeidet
 • Mentorene bør rekrutteres i juni og være på plass ved studiestart

Ta kontakt med lederne i Den gode studentopplevelsen eller noen av oss som er i gang med prosjekter – vi deler gjerne erfaringer!

Kari Hjerpaasen

Veien videre

Sykepleie har nå fått midler ut 2021 og malverk ferdigstilles august 2021. Det er samarbeid mellom prosjektene «Mentorordning for læring og trivsel» og «Introduksjon for nye studenter», som også ligger under Den gode studentopplevelsen.

Mer enn 30 prosjekter og tiltak igang!

Her følger en liten statusrapport fra aktivitetene i Den gode studentopplevelsen. Flere av prosjektene er pilotert og lansert, andre i startgropa og flere settes igang i løpet av året. Her er det mange engasjerte som ønsker at studentene skal ha en bedre opplevelse av studietiden ved OsloMet.

Har du spørsmål om de ulike prosjektene, er det fint om du tar direkte kontakt med prosjektlederne – som alle er ansatt ved OsloMet!

3 studenter bøyd over to iPads.
Foto: Benjamin A. Ward

Område 1 Informasjon og samhandling

 • Arbeidslivsportalen (ALP) – innføring ved OsloMet. Prosjektleder Nadine Kaiser (UTD). I oppstart. Løsningen ALP ligger hos Unit og driftes som alle de andre verktøyene dem eier
 • Avtaler på nett “ApN”. Prosjektleder Anders Codan (IKT). I rute – avsluttes V21.
 • Heldigital løsning for politiattester. Prosjektleder Inger Setnes (UTD). Gjennomført fase 1. Vurdert RPA-løsning ved OsloMet, avventer sektorløsning utviklet av Unit. Dagens løsning overføres i linja.
 • Sjekkliste Min Side. Prosjektleder Ingrid Stensland (SK).
 • Tilrettelegging i studieløpet. Prosjektleder Eva Ballo (UTD). I rute – avsluttes V21
 • Digital oppmøteregistrering. Prosjektleder Inger Setnes (UTD). Pilotert oppmøteregistrering studiestart H20. Vurdere prosjekt for oppmøteregistrering studiestart og undervisning. Dagens løsning med NOA for studiestart overføres i linja.

Prosjekter vedtatt i programplanen, ikke startet:

 • Ny betalingsløsning
 • «Superportal»
 • Chat
 • Kommunikasjon

Disse prosjektene må sees i sammenheng med anskaffelse av ny tjenesteplattform (V21/H21).

Område 2 Faglig kvalitet, helse og trivsel

 • Digitalt lese og skrivekurs. Studentene skal støtte hverandre i akademisk lesing og skriving. Prosjektleder Nina Gram Garmann (UB). Oppstart vår 2021
 • Peer Assisted Learning (PAL).  Studenter leder studiegrupper for 1.årsstudenter i samme fag. Prosjektleder Grethe Moen Johansen (Studieverkstedet UB). Oppstart vår 2021
 • Introduksjon for nye studenter. Prosjektet skal hjelpe nye studenter med overgangen fra søker og elev til student. Prosjektleder Tone Gjerding (SK). Oppstart vår 2021
 • En bedre studentopplevelse. Etablere seminargrupper for 1.årsstudenter med faste veiledere. Prosjektleder Karen Engeland (HV, Vernepleie). Oppstart høst 2020, avsluttes sommer 2021
 • Klar for arbeidslivet. Karrierelæring på timeplanen. Prosjektleder Bodil Innset (UTD). Oppstart høst 2020
 • Nettbasert norskkurs for sykepleiestudenter. Bidra til bedre norskkunnskaper. Prosjektleder Kari Mari Jonsmoen (UB). Oppstart vår 2021
 • Mentorordning for læring og trivsel. Utvikle rammeverk for mentorordninger. Pilot på sykepleie 1.året. Prosjektledere Kari Hjerpaasen (HV), Asta Kriatiansen (SK), Beate Dessingthon (UTD). Oppstart høst 2020
 • COIL- “online utveksling”. En pedagogisk metode for nettbasert utveksling. Prosjektleder Anne Møgster (UTD). Oppstart vår 2021
 • Spillmodul for kritisk tenkning. Utvikle spillmodulen “Trygg student” som en del av nettsiden sikresiden.no. Prosjektleder Marianne Molin (HV). Oppstart vår 2021
 • Språklig kvalitetssikring av minoritetsspråklige. Mestring av studiet gjennom å utvikle sitt faglige språk. Prosjektleder Eivind Karlsson (LUI/BLU). Oppstart høst 2021
 • The measure-participatory design. Nye måter å undervise på ved bruk av digitale verktøy. Prosjektleder Astrid Maria Heimerer (TKD). Oppstart vår 2021
 • Utvikling av tilbakemeldingskompetanse for økt læring. Øke bruk av egen- og medstudentvurdering. Prosjektleder Irene Lona (UTD/Digin). Oppstart høst 2020

Prosjekter vedtatt i programplanen, ikke startet:

 • Kompetanseutvikling og undervisning for fremtiden
 • Emneevaluering
 • Studentundersøkelse

Område 4 Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning 

 • Prosjekt «Teknisk/Pedagogisk infrastruktur». Prosjektleder Frode Andersen (UTD).  Canvas instans for etterutdanning «Catalog» er tatt i bruk. Malverk for digitaliserte emner er utviklet og brukes allerede på enkelte emner. Betalingsløsning ikke startet 
 • Prosjekt «Markedsføring og salg av EVU». Prosjektleder Torill Schia (SAM).  Hjemmesider og nyhetsbrev lasert. Arbeidslivssider utarbeides og strategi for SoMe implementeres. Overføres linja 15.12.2021 
 • Prosjekt «Støttefunksjon for fakultetene». Prosjektleder Vibeke Seland Ramm (UTD).  Budsjettmodell for oppdragsaktivitet utarbeidet. I planleggingsfasen for «emnereisen» hvor vi kartlegger alle arbeidsoppgaver og fordelingen mellom fakultet og FA. 

Utvikling av EVU emner

 • Makerspace TKD: microemner.Utvikle to microemner. Emne A: prototype og fabrikkere fysiske gjenstander med moderne verktøy. Emne B: I emne B skal modulene bestå av temaer som programmering, kunstig intelligens, datavisualisering, datavitenskap, og entreprenørskap. Tiltaksleder Evin Güler (TKD).  Under utvikling, lanseres høst 2021 
 • «Facility Management med Peer Assisted Learning (PAL)”.  I emnet gis studenten pedagogisk kompetanse til bruk for ledelsen for å kunne tilrettelegge for ressursutvikling og livslang læring hos medarbeiderne. Tiltaksleder Ellen Nygard (Handelshøyskolen, SAM). I samarbeid med UB. Emnet er startet 
 • «Kvinnehelse, og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter». Emnet er på engelsk, tilbys også i Ghana, og tar i bruk relevant teknologi for læringsanalyse i læringsprosesser etter modeller der studentene kan følge egen progresjon i digitale læreverk fleksibelt. Samtidig vil læringsanalysedata på enkelt-studenter og gruppen være viktig kunnskap. Tiltaksleder Ann-Karin Valle (HV).  Under utvikling, Lanseres høst 2021 
 • «Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen»Tiltaket skal gi deler av innholdet i etter- og videreutdanningen Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen en digital form. Tiltaksleder Pål Klethagen (Handelshøyskolen, SAM).  Emnet er startet, digitaliserte elementer utvikles parallelt med undervisningen. 
 • Digitalisering og modulisering hvorav til microemner. EST (TKD). Tiltaket skal digitalisere og modulisere to eksisterende EVU-emner på til sammen 30 sp. til fire emner på 2.5 sp. og fire emner på 5 sp.  De opprinnelige emnene tilhører studiet “Design og kommunikasjon i digitale medier”. Tiltaksleder Peter Haakonsen (TKD).  Lanseres høst 2021 
 • Digital læringsstøtte for prosjektledelse (PL1 og PL2) ved Master of Management. Det vil utarbeides en læringssti/læringsløp hvor ulike digitale formater og læringsverktøy vil ligge til grunn. Det planlegges utviklet fagmoduler som inneholder faglige videopresentasjoner, podkaster, webinarer, digitale oppgaver for studentene. Tiltaksleder Torgeir Skyttermoen (Handelshøyskolen, SAM). Lanseres høst 2021 

Prosjekter vedtatt i programplanen, ikke startet:

 • Organisering av EVU-funksjonen