Mentorordning for læring og trivsel

Det handler om å se hver og en student! Nå har 770 førsteårsstudenter ved sykepleie en mentor.

Kari Hjerpaasen, prosjektleder

Prosjektet startet september 2020 og skal vare i to år. Her er andre- og tredjeårsstudenter mentorer og tar kontakt med førsteårsstudentene og spør hvordan de har det og om det er noe de kan hjelpe med. Prosjektet har involvert ansatte på tvers ved OsloMet og studenter ved sykepleie.
Utgangspunkt for dette prosjektet var at studentene fra de store kullene ved sykepleieutdanningen evaluerte at det var vanskelig å få tilhørighet og trygghet i kullene.

Gjennom mentorordningen har vi lagt til rette for at hver og en student blir sett, at de har opplevd tilhørighet og trygghet, noe som er grunnleggende for læring og trivsel. Vi ønsket også at prosjektet skulle hjelpe studentene i overgangen mellom videregående skole og universitet. I tillegg skal prosjektet utarbeide malverk for mentorordning, sier Kari Hjerpaasen

Prosjektet har gjennomført kurs for mentorer ved oppstart av studieåret, og det er månedlig kontakt mellom mentorene og prosjektgruppen.

Erfaringer så langt

Førsteårsstudentene gir gode tilbakemeldinger på mentorordningen. De ønsker hjelp til for eksempel å finne frem i de digitale plattformene/systemene, hjelp til studieteknikk, forberedelse til eksamener, forberedelse til praksis eller hjelp til å danne nye sosiale nettverk.

Det mest lærerike for meg har vært å samarbeide på tvers av fakultet og avdelinger ved OsloMet er lærerikt og inspirerende. Det er nyttig og lærerikt at vi med ulike innfallsvinkler inn mot studentene kan møtes og samarbeide om et felles studentprosjekt.

Kari Hjerpaasen

«Henrik Asheim (Forsknings- og høyere utdanningsminister) ville snakke med mentorene og førsteårsstudentene i vårt prosjekt. Vi fikk med to førsteårsstudenter som ga overraskende og gode tilbakemeldinger i det møtet. «Jeg forstod ikke hvor viktig det var at noen kunne navnet mitt før jeg ble kjent med mentoren» er et av flere inspirerende sitater fra det møtet», fortsetter Kari

Sikrer studentperspektivet

To av studentmentorene som er rekruttert inn er Sandra Rathe Knutsen som går 2.året på Kjeller og Solveig Frantzen Fosse 3. års student på sykepleie i Pilestredet. I tillegg til å være mentorer, er de også supermentorer som bidrar inn i prosjektgruppen for å sikre studentperspektivet.

Sandra Rathe Knutsen
Sandra Rathe Knutsen

– Det er et veldig positivt trekk at de involverer studenter i arbeidsgruppen. Det gjør at man kan bruke våre meninger og erfaringer fra studiestart eller hvordan studenter får informasjon, og kan forbedre det som kunne vært bedre. Det er litt annerledes å være student og ansatt. Ved å ha studenter inn i prosjektgruppen får man de ulike synene representert på en god måte, sier Sandra

Solveig Fosse
Solveig Fosse

– Eg synes det er utrolig fint å få være med på dette. Eg opplever at tilbakemeldingene våre blir tatt seriøst og at vi får et bedre produkt enn om det ikke hadde studentperspektivet med. Eg e kjempefan! Go team! Bryter Solveig inn.

Malverk for hele OsloMet

Vi ønsker at denne piloten kan brettes ut og bli en modell som kan benyttes i flere utdanninger ved OsloMet og gjerne også utenfor institusjonen, fortsetter Kari Hjerpaasen.

I tillegg til mentorordningen ved sykepleie, skal prosjektet derfor også utarbeidet et malverk for mentorordning ved OsloMet. Dette skal inspirere og bidra til effektiv og målrettet gjennomføring av mentorprogram, samt gi konkrete råd og tips til gjennomføring og drift av mentorprogram i de ulike fasene. Prosjektet bygger også opp en ressursbank for nyttige rapporter og nettsteder. Målgruppen for malverket vil være faglige og administrativt ansatte som ønsker å opprette et mentorprogram for studenter.

Er du interessert i å starte mentorordning?

Da har prosjektet noen tips til deg:

 • Tilbudet bør være forankret i studiet og administrert av instituttet
 • Viktig å sjekke ut personvernregler
 • Nyttig med tverrfaglig samarbeid
 • Viktig med studentenes stemme tett på arbeidet
 • Mentorene bør rekrutteres i juni og være på plass ved studiestart

Ta kontakt med lederne i Den gode studentopplevelsen eller noen av oss som er i gang med prosjekter – vi deler gjerne erfaringer!

Kari Hjerpaasen

Veien videre

Sykepleie har nå fått midler ut 2021 og malverk ferdigstilles august 2021. Det er samarbeid mellom prosjektene «Mentorordning for læring og trivsel» og «Introduksjon for nye studenter», som også ligger under Den gode studentopplevelsen.

DGS og Prosjektkontoret – synergiene går begge veier!

Prosjektkontoret bidrar inn i DGS med ressurser og kompetanse. DGS på sin side bidrar med erfaring fra programarbeid. – Sammen bidrar vi til en forbedringssirkel for program- og prosjektarbeid ved OsloMet, sier prosjektleder Anders Codan som har en fot i begge leirer.

Den gode studentopplevelsen har mange underliggende prosjekter og tiltak som krever en struktur for å holde oversikt over hvordan det går i de ulike prosjektene, hva er hindringene og blir man ferdig til planlagt tid? Sammen med prosjektkontoret har DGS utarbeidet en tilpasset metodikk for små prosjekter og tiltak, og en opplæringspakke som består av 5 workshops.
Denne metodikken bygger på Prosjektveiviseren til Digitaliseringsdirektoratet og inneholder blant en beskrivelse av ulike faser, maler for styringsdokumenter og rapportering, samt opplæringspakke.

Dels har DGS brukt en del av det prosjektkontoret har gjennomført som opplæring tidligere, men har gjort forbedringer og spisset innholdet – og nå bruker prosjektkontoret dette til å lage ytterligere kurs.

Anders Codan, Prosjektkontoret og DGS

OsloMet er umoden på programorganisering, dvs. der man har et overordnet program med underliggende prosjekter. Den gode studentopplevelsen har gjennom 2020-2021 gjort seg en del erfaringer som programmet bidrar inn med til Prosjektkontoret. Flere program står på trappene ved OsloMet, deri Campusprogrammet.

DGS har derfor bidratt med innspill til Prosjektet Prosjektportalen som ledes av Prosjektkontoret. Dette er et portefølje- og prosjektstyringsverktøy der DGS har deltatt for å sikre tilpasninger som ivaretar en programstruktur hvor man får mulighet til å se akkumulert flere prosjekter sammen i et program gjennom Prosjektportalen.

Internasjonalisering løftes ut av Den gode studentopplevelsen

En samling av studenter ved studiestart 2019, St.Hanshaugen

OsloMet har internasjonalisering som strategisk satsningsområde. Internasjonalisering og mobilitet er et område under Den gode studentopplevelsen. Området ble opprinnelig tatt inn i Den gode studentopplevelsen fordi man så at det var et viktig og nødvendig løft. Etter hvert har det imidlertid blitt tydeligere at man også trenger å se dette i en større helhet, og løfte det frem som et eget satsningsområde med en strategisk tilnærming. Det er behov for å tydeliggjøre den strategiske tilnærmingen til hva universitetet ønsker å oppnå med internasjonaliseringsarbeidet, på tvers av FoU, UTD og HR.

– Det er viktig å koordinere arbeidet tettere mot HR og FoU. Det å ta området ut av programmet betyr ikke lavere prioritet, men heller at det gir større rom for å utvide og bredde perspektivet, herunder også å se på både student- og ansattmobilitet

Programeier Nina Waaler, prorektor for utdanning.

Internasjonalisering og mobilitet løftes dermed ut av Den gode studentopplevelsen, mens pågående prosjekt og tiltak innenfor internasjonalisering i Den gode studentopplevelsen, ApN og COIL, fortsetter å være en del av DGS innenfor område 1 og 2.

Mer enn 30 prosjekter og tiltak igang!

Her følger en liten statusrapport fra aktivitetene i Den gode studentopplevelsen. Flere av prosjektene er pilotert og lansert, andre i startgropa og flere settes igang i løpet av året. Her er det mange engasjerte som ønsker at studentene skal ha en bedre opplevelse av studietiden ved OsloMet.

Har du spørsmål om de ulike prosjektene, er det fint om du tar direkte kontakt med prosjektlederne – som alle er ansatt ved OsloMet!

3 studenter bøyd over to iPads.
Foto: Benjamin A. Ward

Område 1 Informasjon og samhandling

 • Arbeidslivsportalen (ALP) – innføring ved OsloMet. Prosjektleder Nadine Kaiser (UTD). I oppstart. Løsningen ALP ligger hos Unit og driftes som alle de andre verktøyene dem eier
 • Avtaler på nett “ApN”. Prosjektleder Anders Codan (IKT). I rute – avsluttes V21.
 • Heldigital løsning for politiattester. Prosjektleder Inger Setnes (UTD). Gjennomført fase 1. Vurdert RPA-løsning ved OsloMet, avventer sektorløsning utviklet av Unit. Dagens løsning overføres i linja.
 • Sjekkliste Min Side. Prosjektleder Ingrid Stensland (SK).
 • Tilrettelegging i studieløpet. Prosjektleder Eva Ballo (UTD). I rute – avsluttes V21
 • Digital oppmøteregistrering. Prosjektleder Inger Setnes (UTD). Pilotert oppmøteregistrering studiestart H20. Vurdere prosjekt for oppmøteregistrering studiestart og undervisning. Dagens løsning med NOA for studiestart overføres i linja.

Prosjekter vedtatt i programplanen, ikke startet:

 • Ny betalingsløsning
 • «Superportal»
 • Chat
 • Kommunikasjon

Disse prosjektene må sees i sammenheng med anskaffelse av ny tjenesteplattform (V21/H21).

Område 2 Faglig kvalitet, helse og trivsel

 • Digitalt lese og skrivekurs. Studentene skal støtte hverandre i akademisk lesing og skriving. Prosjektleder Nina Gram Garmann (UB). Oppstart vår 2021
 • Peer Assisted Learning (PAL).  Studenter leder studiegrupper for 1.årsstudenter i samme fag. Prosjektleder Grethe Moen Johansen (Studieverkstedet UB). Oppstart vår 2021
 • Introduksjon for nye studenter. Prosjektet skal hjelpe nye studenter med overgangen fra søker og elev til student. Prosjektleder Tone Gjerding (SK). Oppstart vår 2021
 • En bedre studentopplevelse. Etablere seminargrupper for 1.årsstudenter med faste veiledere. Prosjektleder Karen Engeland (HV, Vernepleie). Oppstart høst 2020, avsluttes sommer 2021
 • Klar for arbeidslivet. Karrierelæring på timeplanen. Prosjektleder Bodil Innset (UTD). Oppstart høst 2020
 • Nettbasert norskkurs for sykepleiestudenter. Bidra til bedre norskkunnskaper. Prosjektleder Kari Mari Jonsmoen (UB). Oppstart vår 2021
 • Mentorordning for læring og trivsel. Utvikle rammeverk for mentorordninger. Pilot på sykepleie 1.året. Prosjektledere Kari Hjerpaasen (HV), Asta Kriatiansen (SK), Beate Dessingthon (UTD). Oppstart høst 2020
 • COIL- “online utveksling”. En pedagogisk metode for nettbasert utveksling. Prosjektleder Anne Møgster (UTD). Oppstart vår 2021
 • Spillmodul for kritisk tenkning. Utvikle spillmodulen “Trygg student” som en del av nettsiden sikresiden.no. Prosjektleder Marianne Molin (HV). Oppstart vår 2021
 • Språklig kvalitetssikring av minoritetsspråklige. Mestring av studiet gjennom å utvikle sitt faglige språk. Prosjektleder Eivind Karlsson (LUI/BLU). Oppstart høst 2021
 • The measure-participatory design. Nye måter å undervise på ved bruk av digitale verktøy. Prosjektleder Astrid Maria Heimerer (TKD). Oppstart vår 2021
 • Utvikling av tilbakemeldingskompetanse for økt læring. Øke bruk av egen- og medstudentvurdering. Prosjektleder Irene Lona (UTD/Digin). Oppstart høst 2020

Prosjekter vedtatt i programplanen, ikke startet:

 • Kompetanseutvikling og undervisning for fremtiden
 • Emneevaluering
 • Studentundersøkelse

Område 4 Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning 

 • Prosjekt «Teknisk/Pedagogisk infrastruktur». Prosjektleder Frode Andersen (UTD).  Canvas instans for etterutdanning «Catalog» er tatt i bruk. Malverk for digitaliserte emner er utviklet og brukes allerede på enkelte emner. Betalingsløsning ikke startet 
 • Prosjekt «Markedsføring og salg av EVU». Prosjektleder Torill Schia (SAM).  Hjemmesider og nyhetsbrev lasert. Arbeidslivssider utarbeides og strategi for SoMe implementeres. Overføres linja 15.12.2021 
 • Prosjekt «Støttefunksjon for fakultetene». Prosjektleder Vibeke Seland Ramm (UTD).  Budsjettmodell for oppdragsaktivitet utarbeidet. I planleggingsfasen for «emnereisen» hvor vi kartlegger alle arbeidsoppgaver og fordelingen mellom fakultet og FA. 

Utvikling av EVU emner

 • Makerspace TKD: microemner.Utvikle to microemner. Emne A: prototype og fabrikkere fysiske gjenstander med moderne verktøy. Emne B: I emne B skal modulene bestå av temaer som programmering, kunstig intelligens, datavisualisering, datavitenskap, og entreprenørskap. Tiltaksleder Evin Güler (TKD).  Under utvikling, lanseres høst 2021 
 • «Facility Management med Peer Assisted Learning (PAL)”.  I emnet gis studenten pedagogisk kompetanse til bruk for ledelsen for å kunne tilrettelegge for ressursutvikling og livslang læring hos medarbeiderne. Tiltaksleder Ellen Nygard (Handelshøyskolen, SAM). I samarbeid med UB. Emnet er startet 
 • «Kvinnehelse, og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter». Emnet er på engelsk, tilbys også i Ghana, og tar i bruk relevant teknologi for læringsanalyse i læringsprosesser etter modeller der studentene kan følge egen progresjon i digitale læreverk fleksibelt. Samtidig vil læringsanalysedata på enkelt-studenter og gruppen være viktig kunnskap. Tiltaksleder Ann-Karin Valle (HV).  Under utvikling, Lanseres høst 2021 
 • «Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen»Tiltaket skal gi deler av innholdet i etter- og videreutdanningen Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen en digital form. Tiltaksleder Pål Klethagen (Handelshøyskolen, SAM).  Emnet er startet, digitaliserte elementer utvikles parallelt med undervisningen. 
 • Digitalisering og modulisering hvorav til microemner. EST (TKD). Tiltaket skal digitalisere og modulisere to eksisterende EVU-emner på til sammen 30 sp. til fire emner på 2.5 sp. og fire emner på 5 sp.  De opprinnelige emnene tilhører studiet “Design og kommunikasjon i digitale medier”. Tiltaksleder Peter Haakonsen (TKD).  Lanseres høst 2021 
 • Digital læringsstøtte for prosjektledelse (PL1 og PL2) ved Master of Management. Det vil utarbeides en læringssti/læringsløp hvor ulike digitale formater og læringsverktøy vil ligge til grunn. Det planlegges utviklet fagmoduler som inneholder faglige videopresentasjoner, podkaster, webinarer, digitale oppgaver for studentene. Tiltaksleder Torgeir Skyttermoen (Handelshøyskolen, SAM). Lanseres høst 2021 

Prosjekter vedtatt i programplanen, ikke startet:

 • Organisering av EVU-funksjonen

4.4 mill til en bedre studentopplevelse!

Spillmodul for kritisk tenkning, introduksjon til nye studenter, formidling av kreative prosesser i estetiske fag, mikroemner i Makerspace, COIL, PAL og digital læringsstøtte – dette er noen av prosjektene som settes i gang rett over nyttår – alt for å bedre studentopplevelsen!

En samling av studenter ved studiestart 2019, St.Hanshaugen

Den gode studentopplevelsen fikk inn hele 37 søknader til søknadsfristen 1.november. Disse har nå blitt behandlet i styringsgruppen 2.desember.  Til sammen støtter Den gode studentopplevelsen gjennom denne tildelingen 15 prosjekter med 4,4 mill kroner for å bedre studentopplevelsen ved OsloMet.

Søknadene som får støtte 2021 er:

 • Nettbasert norskkurs for sykepleierstudenter, søker: Akademisk språkpraksis, UB, tildelt 140 000,- for 2021
 • Utvikle studiegruppeledere – del av studieverkstedet, søker: Studieverkstedet, Universitetsbiblioteket og Facility Management, Handelshøyskolen ved OsloMet, tildelt 282 000,- for 2021
 • Språklig kvalitetssikring av minoritetsspråklige studenter – barnehageutdanningen, søker: Institutt for barnehagelærerutdanning, tildelt 240 000,- for 2021
 • En spillmodul for å øve studentene i kritisk tenkning, søker: Fakultet for helsevitenskap, tildelt 254 400,- for 2021
 • Digitalt lese og skrivekurs, søker: Norskseksjonen, BLU, LUI, tildelt 83 640,- for 2021
 • COIL – en forskningsbasert metode for “online utveksling”, søker: Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv, tildelt 270 000,- for 2021
 • The measure – participatory design. Nye måter å undervise, søker: Produktdesign, handelshøyskolen, produktdesign FAAC UNESP, tildelt 392 000,- for 2021
 • Mikroemner på Makerspace, søker: TKD / Makerspace, tildelt 237 800,- for 2021
 • Digital læringsstøtte/ressurser for prosjektledelse, søker: Handelshøyskolen/School of Management, tildelt 152 300,- for 2021
 • Fleksibelt digitalisert 5stp engelsk-språklig-tilbud på masternivå, søker: HV, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, tildelt 330 160,- for 2021
 • Digital formidling i kreative prosesser innen estetiske fag, søker: EIK/EST, tildelt 489 580,- for 2021
 • Digitalisering av deler av etter- og videreutdanningen innen ledelse i den norske arbeidslivsmodellen, søker Arbeidsforskningsinstituttet, tildelt 88 200,- for 2021
 • Emneintegrert PAL-læring ved livslang læring, søker Handelshøyskolen ved OsloMet, tildelt 293 100,- for 2021
 • Introduksjon for nye studenter, søker Avdeling for Samfunnskontakt og kommunikasjon, tildelt inntil 1,1 MNOK for 2021

I tillegg tar Den gode studentopplevelsen inn Arbeidslivsportalen inn under sin paraply og vil jobbe for å tilgjengeliggjøre ressurser som trengs for å implementere Arbeidslivsportalen ved OsloMet.

4 søknader om videreføring av prosjekter som startet opp i 2020

Prosjektene Medstudentvurdering, Mentorordningen, Avtaler på nett og Klar for arbeidslivet søkte videreføring av sine igangsatte prosjekter. Styringsgruppen innvilget midler for 2021 for disse prosjektene.

Veien videre

Prosessen videre er nå å gå i dialog med prosjektene for å kartlegge ressursbehov, spesielt opp mot IKT, UTD og SK, samt en grundig gjennomgang av budsjettene for de enkelte prosjektene. Oppstart vil være fra nyttår 2021.

Med fokus på EVU

Prosjektet EVU under Den gode studentopplevelsen har i 2020 jobbet med å opprette en støttefunksjon for fagmiljøene i utviklingen og organisering av EVU-tilbud. Dette inkluderer en felles prosessmodell som skal gjøre veien enklere fra ide, via utvikling til gjennomføring og salg av tilbud ut i markedet. 15.desember skal i tillegg nettsiden som samler tilbudene på EVU på OsloMet lanseres. Les mer i denne nyhetssaken på ansatt.oslomet.no.

Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

37 søknader!

Det er mange som ønsker en bedre studentopplevelse ved OsloMet! Vi fikk inn hele 37 søknader til Den gode studentopplevelsen ved søknadsfristen 1.november. To eksterne evaluatorer skal nå gjennomgå alle søknadene og komme med en anbefaling til styringsgruppen som skal behandle dette i møtet 2.desember.

Søknadene

Søknadene kommer fra hele OsloMet og dekker områdene «Faglig kvalitet, helse og trivsel» og «Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning». 9 av søknadene er prosjekter tilknyttet EVU.

 • 4 søknader fra HV
 • 8 søknader fra LUI
 • 5 søknader fra SAM
 • 10 søknader fra TKD
 • 1 søknad fra SVA
 • 5 søknader fra Universitetsbiblioteket
 • 2 søknader fra Utdanningsavdelingen
 • 1 søknad fra SK
 • 1 søknad fra HR

Vi kommer tilbake til en presentasjon av søknadene som blir innvilget i etterkant av styringsgruppemøtet 2.desember!

Lurer du på noe i søknadsprosessen?

 • Når er søknadsfristen? Søknadsfristen er 1.november 2020. Det vil komme en ny søknadsfrist i løpet av våren (mars/april)
 • Hvordan søker jeg? Bruk nettskjema
 • Kan jeg se hele søknadsskjema? Her kan du laste ned en pdf av søknadsskjema
 • Hvor mye kan jeg søke om? Det ligger om lag 2.5 mill i potten for søknadsfristen 1.november som skal fordeles i denne runden. Søknadene som fikk støtte i forrige runde ble tildelt mellom 50 000 og 500 000 kroner. Det er ikke satt en øvre grense for hva man kan søke om.
 • Kommer det flere søknadsfrister? Ja, vi legger opp til 2 søknadsfrister i året, en på våren og en på høsten. Tidspunkter vil kommuniseres ut til alle ansatte. Potten vil variere, men vil trolig være på rundt 2.5 mill per søknadsrunde.
 • Hva kan man søke midler til? DGS har gitt midler både til frikjøp av stilling, lisenskostnader, lønn til studentassistenter og i det hele tatt ulike tiltak for å bedre studentopplevelsen. Du kan altså søke om både midler til å dekke ressurser og materielle kostnader.
 • Er det noe som er for smått å søke støtte til? Kort sagt nei! I kriteriene har vi blant annet fremhevet delprosjekter som kan skaleres opp til å gjelde flere miljø/studier/aktiviteter. Hvis du har et prosjekt du ønsker å teste ut på eksempelvis et miljø eller i ett emne, og som har potensiale til å skaleres opp i volum eller kan benyttes på andre miljø eller emner, er det fullt mulig å søke støtte til dette.
 • Har dere en foretrukken prosjektlengde? Nei, programmet skal både adressere snublesteiner og grus som hindrer studentene å ha en god studentopplevelse, samtidig støtte større prosjekter som i tillegg kan ha ekstern finansiering og som har et lengre perspektiv. .
 • Hvilke prosjekter har fått støtte om tidligere – og hvor mye fikk de i støtte? Her finner du en oversikt over de delprosjektene som fikk støtte i forrige runde
 • Hvilke kriterier er det i denne runden? To av prosjektene er prioritert i denne søknadsrunden: Prosjekt 2 Faglig kvalitet, helse og trivsel og Prosjekt 4 Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning
 • Hvordan vet vi om vårt prosjekt dekker et behov hos studentene? Bruk funn fra student- og kandidatundersøkelser. Snakk med studentene, sjekk om dine studenter støtter behovet eller utfordringene som kommer fram i undersøkelsene. Test prosjektideen på brukergruppen og juster deretter. Alle prosjekter som møter behov hos studentene og er med å bedre studentopplevelsen på den ene eller andre måten er hjertelig velkommen til å søke!
 • Er det  mulig å søkemidler til  forprosjekt – eller pilotprosjekt i første omgang? Bl.a. for å utrede samarbeid med studenter?  Det er absolutt mulig å søkemidler til  forprosjekt – eller pilotprosjekt i første omgang.
 • Er digitalisering et kriterium i alle de fire områdene? Ja, DGS er en operasjonalisering av Strategi for digital transformasjon 2018-2024 ved OsloMet. Studentene har i undersøkelser blant annet uttrykt ønske om å være selvhjulpne. Programmet skal igangsette en rekke brukerorienterte digitale løsninger, som både gir studentene en bedre brukeropplevelse og som vil frigi tid til ansatte å møte de studenter som trenger det
 • Er det spesielle kriterier for Prosjekt 2? Tiltaket du foreslår skal gi en bedre studentopplevelse for flest mulig studenter. De skal svare på behov studentene har (uttrykt gjennom ulike undersøkelser og kartlegginger). Tiltaket skal i tillegg:
  • bidra til at kommunikasjon, informasjon og samhandling oppleves som sømløs og tilpasset mellom OsloMet og studentene
  • bidra til økt utdanningskvalitet og økt læringsutbytte for studentene
  • sette fokus på digitalisering og bærekraft
  • Mer informasjon finner du i søknadsskjema og spørsmål til Prosjekt 2 kan rettet til prosjektleder Åsmund Hermansen
 • Er det spesielle kriterier for Prosjekt 4 ? Det kan søkes støtte til digitalisering av emner som møter ett eller flere av kriteriene under:
  • Modell- og metodeutvikling: Bruk av ny teknologi til utvikling av nye modeller og metoder for læringsprosesser, og for å levere og distribuere opplæring og utdanning.
  • Utvikling av nye fleksible tilbud: Utvikling av nye tilbud som bruker ny teknologi i læringsprosesser eller modeller for distribusjon.
  • Digitalisering av eksisterende tilbud: Innebærer å gi hele eller deler av et eksisterende tilbud en ny og digital form på læringsprosessen og distribusjon av opplæringen.
  • Mer informasjon finner du i søknadsskjema og spørsmål til Prosjekt 4 kan rettes til prosjektleder Frode Andersen
 • Får jeg beskjed hvis søknaden mangler noe? Ja, vi tar kontakt hvis det er noe som mangler som gjør at vi ikke kan behandle søknaden.
 • Hvordan er studentene ivaretatt – og hvordan kan vi koble de på? Studentparlamentet er representert i styringsgruppen og i referansegruppen til programmet. I tillegg nedsettes nå en egen studentgruppe. Et av kriteriene for delprosjektene er studentinvolvering. Studenter kan involveres i delprosjekter på ulikt vis – i selve utviklingen av delprosjektet, teste veivalg og løsninger i delprosjektet, skrive oppgaver, som studentassistenter mm.  
 • Hva skal vedlegges søknaden? Budsjettestimat kan du laste ned her eller spør om å få tilsendt excelfil av budsjettestimatet
 • Hvem behandler søknaden? Søknadene blir behandlet av to eksterne representanter som gir en anbefaling inn til styringsgruppemøtet i november
 • Når får jeg svar? Alle som har levert søknad vil bli kontaktet rett i etterkant av styringsgruppemøtet i november.
 • Hvis jeg får avslag, kan jeg søke på nytt? Vi tar kontakt med alle søkere i etterkant av prosessen. Til de som ikke fikk innvilget sin søknad kan det være mulig å søke på nytt ved neste søknadsfrist. Søkere vil få tilbakemelding på hva som eventuelt må justeres på.

Lykke til med søknaden!