Prosjekt utdanningsbarnehage

Prosjektet tar utgangspunkt i behovet for å videreutvikle kvalitet både i barnehagefeltet og i utdanningen, ut fra iakttagelsen av at utdanningen i for liten grad imøtekommer de kravene som stilles i barnehagelærerne i barnehagen. Blant annet er det svak dialog mellom utdanningsinstitusjonene og barnehagefeltet. Dette er problematisk fordi viktige deler av utdanningen skjer i yrkesfeltet, og muligheten for individuell og kollektiv læring for de som allerede arbeider i barnehagene bidrar til å legge grunnlaget for kvaliteten i utdanningen. Dermed er utviklingen av kvalitet i utdanningen og kvalitet i barnehagesektoren gjensidig avhengige av hverandre.

Det overordnede målet for prosjektet er å styrke utdanningens arbeidslivsrelevans og studenters læringsutbytte gjennom å skape nye rom og redskap for læring – basert på likeverdig partnerskap mellom utdanning og praksisfelt.

Metodikken i prosjektet er særlig basert på dialogkonferanser (mellom partnere og barnehager / ansatte / studenter) og andre møtepunkter – bl.a. teoriseminarer som vil drives av de interne partnerne fra HIOA og andre dialogmøter hvor tanken er at alle bringer inn materiale fra de ulike delprosjektene som da bearbeides og utvikles videre – for å drive frem og støtte prosesser i delprosjektene og sikre god progresjon og realisering av innovasjonen.

Flere delprosjekter inngår i prosjektet. Disse skal drives i barnehagene. Hver av de tre eksterne partnerne, Bærum kommune, bydel Bjerke og Kanvas deltar med tre barnehager. Vi vil utvikle delprosjektene i noen av barnehagene, for så å gjennomføre dem i alle de ni barnehagene.

Prosjektene har følgende temaer:

1) – Barnehagelæreres kompetanse – hva er dette ? Hvordan kan den gjøres mer eksplisitt? Dette er et prosjekt som primært er teoretisk orientert, mot å utvikle profesjonsstandarder. Det vil ligge til grunn for mye av det som skal foregå i barnehagene.

2) Likeverdig partnerskap mellom arbeidsplass og utdanning : Hvordan kan dette utvikles? Hva innebærer det i praksis?

3) Læring i fellesskap: Hvordan kan det legges til rette for kompetanseutvikling, kvalifisering og læringsprosesser hvor både ansatte i barnehagen og studenter inngår?

4) IKT som redskap for læring: Hvordan kan digitale verktøy utvikles for å bidra til læringsprosesser og kompetanseutvikling – med særlig vekt på å styrke kommunikasjonen mellom praksisfelt og utdanning?

Disse prosjektene er ikke ferdig utformet – de skal utformes i fellesskap mellom prosjektlederne og de aktuelle barnehagene / ansatte / studenter. Prosjektet er tenkt som noe som skal inngå i det arbeidet som allerede pågår i barnehagen – og som en overordnet og styrende struktur for læring og kompetanseutvikling, som da skal støtte opp om barnehagens aktuelle arbeid.

Vi legger vekt på at de barnehagene og de ansatte som skal inngå i prosjektet er motiverte for å arbeide med læring, organisasjonslæring, kunnskapsutvikling, deling av kunnskap og kompetanseutvikling.

Gjennom perioden prosjektet pågår( fire år) vil det bli arrangert konferanser og andre arrangementer. De som deltar i delprosjektene i de enkelte barnehagene må regne med noe møtetid i forbindelse med prosjektene. Det gjenstår å avklare nøyaktige rammer for hvert enkelt delprosjekt, dette må gjøre i samarbeid mellom ansatte, studenter og prosjektledere.

Prosjektet tilbyr interessante muligheter for å utvikle barnehagene og for økt kompetanse for de som inngår som deltagere i delprosjektene. Prosjektet er ett av to prosjekter som fikk støtte fra Forskningsrådet, det var 48 søknader. Forskningsrådet følger dette prosjektet med stor interesse fordi det er første gang de har utlyst et innovasjonsprosjekt i utdanningssektoren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *