Nettverkssamling for barnehagelærerutdanninger som jobber med Utdanningsbarnehager

Onsdag 29. november arrangerte innovasjonsprosjektet «Utdanningsbarnehager» en nettverkssamling for representanter fra landets barnehagelærerutdanninger. Ni utdanninger var representert med i alt 24 deltakere. Ytterligere to utdanninger har meldt interesse for videre deltakelse i et nettverk. Initiativet til å opprette et nettverk anses av prosjektgruppen å være et viktig incitament for videreutvikling av kvaliteten i den fremtidige barnehagelærerutdanningen.

Nettverkssamlingen fant sted på Radisson Blu Plaza hotell i Oslo. Den ble økonomisk støttet av Norsk Forskningsråd. Prosjekt «Utdanningsbarnehager» har etter hvert fått verdifulle erfaringer som kan deles og brukes som grunnlag å bygge videre på for dem som er i ferd med å starte opp liknende prosjekter, noe også Forskningsrådet vektla i tildelingen av støtte.

Innledning til dagen ved Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Liv Dyrdal i Kunnskapsdepartementet innledet seminaret med informasjon om bakgrunn og begrunnelser for mål og innsatsområder i Lærerutdanning 2025, Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene (Kunnskapsdepartementet 2017).  I innledningen viste hun blant annet til strategiens fastsetting av fire hovedmål for perioden:

 • Studieprogrammer som er faglig krevende og givende
 • Faglig sterke og godt organiserte lærerutdanningsmiljøer
 • Kunnskapsbaserte og involverte samarbeidspartnere i barnehage- sektoren og skolesektoren
 • Stabilt og gjensidig utviklende samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene, barnehagesektoren og skolesektoren

Målene skal nås gjennom lokale tiltak som universitetene, høyskolene, og barnehage- og skolesektoren selv tar initiativ til.  Strategiplanen viser til tre hovedutfordringer:

 1. Praksisrelevans
 2. Forskningsforankring
 3. Tverrfaglig samarbeid

Dette er utfordringer som er høyst relevante å se i sammenheng med utvikling av utdanningsbarnehager og et tettere samarbeid med praksisfeltet.

Erfaringsutveksling på tvers av utdanningsinstitusjonene

I erfaringsutvekslingsseminaret arbeidet vi først i grupper på tvers av lærerutdanningene der vi oppfordret til å diskutere oss fram til en visjon for utvikling av utdanningsbarnehager. Diskusjonen ble visualisert ved bruk av fargerike tusjer og presentert i plenum. Målet var å bli kjent med hverandres utgangspunkt og ideer, og å synliggjøre mulige retninger for fremtidige utdanningsbarnehageprosjekter.

presentasjon etter gruppearbeidet                 

 Presentasjonene igangsatte umiddelbart dialog, kommentarer og refleksjoner.

 • Hva vi skal kalle de utvalgte barnehagene ble belyst, og i tråd med Liv Dyrdal sitt innlegg, konkluderte vi med at det ikke var så nøye hva vi kaller de utvalgte barnehagene så langt. Etter hvert blir det kanskje vedtatt et navn som skal gjelde alle.
 • I tilknytning til diskusjoner om a- og b- barnehager ytret flere at det blir sentralt å fremheve intensjonen med etablering av utdanningsbarnehager. Det handler om at enkelte praksisbarnehager inngår i et tett partnerskap med utdanningsinstitusjonen med intensjon om å samarbeide om en videre kvalifisering av utdanningen.
 • Utvelgelsen av barnehager bør foregå ved utlysning og vurderes etter visse kriterier. I tråd med erfaringer fra innovasjonsprosjektet ved HiOA kan kriteriene med fordel utvikles i samarbeid med representanter fra både praksisbarnehager, utdanningsinstitusjonen og studenter, og det gjelder å ta seg god tid i dette arbeidet. Det gjelder å etablere innenfraperspektiver for å skape kollektive eierforhold.
 • Det bør være et mål at det skal være attraktivt å være utdanningsbarnehage – de utvalgte barnehagene skal være eksemplariske som organisasjoner for læring og framstå som barnehager for fremtiden.
 • Det ble belyst hvor mange barnehager utdanningsinstitusjonen kan greie å håndtere
 • Det ble uttrykt behov for statlige ressurser til utvikling og drift av utdanningsbarnehager.

Videre tanker om nettverket

Det neste temaet på programmet var diskusjoner om vi ønsker å videreføre et nettverk rundt arbeidet med etablering av utdanningsbarnehager, og hvordan et slikt arbeid kan organiseres og gjennomføres. Det var kollektiv interesse for å videreføre liknende nettverksmøter for å kunne dele erfaringer, få ideer og kjenne støtte. Til spørsmål om hvordan nettverksarbeidet kan arte seg, ble det fremmet ulike forslag.

Vi ble enige om å møtes til et liknende arbeidsseminar i Oslo i slutten av november 2018. Prosjektgruppen ved HiOA tar ansvar for innkalling og oppfølging.

Evaluering av nettverkssamling

For de fleste var seminarformen godt egnet i dette første møtet, fordi deltagerne primært var opptatt av å lytte til erfaringer fra dem som er i gang med å utvikle og drive utdanningsbarnehage-prosjekter. De fleste deltakerne var i oppstartsfasen. Stemningen var god, deltakerne var positive og aktive, og det ble uttrykt tilfredshet over at seminaret ble holdt på et sted så sentralt plassert med hensyn til kommunikasjon fra alle kanter av landet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *