Høsten 2018 er i gang

Høsten 2018 blir spennende for prosjektet. Vi har flere aktiviteter i gang, og presenterer dem kort her. Det vil komme utdypende innlegg om de ulike aktivitetene i løpet av høsten.

Seminar med presentasjon av alle prosjekt-barnehagene

Torsdag 13.september samles representanter for alle barnehagene som har vært med i Utdanningsbarnehage-prosjektet. Denne gangen vil dialogkonferansen ha en annen form enn tidligere. Barnehagene er invitert til å presentere et aspekt ved egen institusjon de selv anser som viktig i arbeidet med å være i stadig utvikling. De skal også sette ord på hva i egen praksis som gjør dem særlig egnet til å være en samarbeidsbarnehage i forsknings og utviklingsprosjekter. Invitasjon til dialogseminar september 2018 gikk ut til alle deltagerne før sommeren, og vi ser fram til å høre hva de bringer med seg.

Implementering av erfaringer fra prosjektet i utdanningen

Vi har fram til nå jobbet med to delprosjekter som særlig retter seg mot studenters praksisperioder. I perioden våren 2017 til og med våren 2018, har studenter i utdanningsbarnehager prøvd ut åpne oppgaver og video som veiledningsgrunnlag. Studieåret 2018/2019 vil vi jobbe med å implementere erfaringer fra disse to prosjektene i utdanningen.

Åpne oppgaver

Oppgaver til studenters praksisperioder baserer seg på læringsutbyttebeskrivelser og innhold i emnene studentene er inne i. Tradisjonelt er de utformet av faglærere ved Universitetet, men innspill fra studenter og praksislærere. I prosjektet åpne oppgaver jobber vi med  at studenter og praksislærer sammen definerer hvilke områder det er relevant for studenten å jobbe videre med i praksisperioden. I utformingen skal de ta utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelser og innhold i emnet, sammen med studentens eget læringsbehov sett i lys av tidligere erfaring og kunnskap og barnehagens forutsetninger. Dette skaper praksisperioder som er mindre ensartet, men som i større grad tar høyde for individuelle forutsetninger og behov.

Erfaringer så langt viser at studentene opplever økt læringsutbytte i periodene og at praksislærerne får økt engasjement i studentenes læringsprosesser. Inneværende studieår skal åpne oppgaver jobbes med som form for innhold i praksisperioden til studenter i 2.klasse på deltidsutdanningen. Karen Marie og Inger Marie leder arbeidet.

Video som veiledningsgrunnlag 

En viktig del av studenters praksisperioder er veiledning. Veiledningen skal støtte studentene i å gjennomføre praksisperiodens innhold og de daglige arbeidsoppgavene i barnehagen. Den skal også tematisere læringsutbytter som kan overføres til andre aspekter av profesjonsutøvelsen. Inspirert av Bjørndal og Mathisen (2012) sitt arbeid med nettbrett som verktøy i veiledning, har delprosjektet jobbet med at studentene har gjort opptak av egen praksis og at filmen har dannet utgangspunkt for veiledningssamtalen. Studenter som har vært sammen i praksisperioden har samarbeidet om filmingen og vært til stede i hverandres veiledningssamtaler.

                            å delta i hverandres profesjonsutvikling

Erfaringer så langt viser at studentene rapporterer om stort læringsutbytte. De peker på hvordan det å se seg selv handle i en situasjon gir helt andre muligheter for innholdet i veiledningen enn det å skulle rapportere eller beskrive en hendelse de har vært delaktige i. De melder også om at deltagelse i hverandres diskusjoner og refleksjoner er meningsfullt.

I studieåret 2018/2019 skal veiledningsformen introduseres for alle studenter i 2.klasse ablu og 2.klasse heltid. Tove Lafton leder arbeidet.

Praksislæreres tilgang til og deltagelse i studiets læringsplattform

Med ny læringsplattform, Canvas, åpner det seg muligheter for at praksislærere kan får tilgang til studentenes læringsplattform. Så snart løsningen er på plass vil et utvalg praksislærere fra utdanningsbarnehagene teste ut hvordan en slik tilgang kan brukes. Noen av spørsmålene vi vil se på sammen er: Hva slags innhold er det smart å ha tilgang til? Hvordan kan plattformen fungere som et verktøy som styrker studenters profesjonslæring?

Tidsrammen for videre implementering vil avhenge av når den tekniske løsningen er på plass, men vi håper å prøve ut samarbeidet med en større gruppe praksislærere i løpet av året. Tove Lafton leder arbeidet

Rekruttering til fremtidige utdanningsbarnehager

Denne høsten starter også rekrutteringen av barnehager til OsloMets etablering av Utdanningsbarnehager som en del av ordinær drift. Tidsplan for arbeidet er klart, det som står igjen er å samle en del av erfaringene fra prosjektet for å sikre en best mulig implementering. I det arbeidet vil vi ha to viktige møteplasser.

Arbeidssseminar for prosjektgruppen ved BLU

Tidlig i september samles prosjektgruppen ved BLU for å systematisere erfaringer og kunnskaper så langt i arbeidet med Utdanningsbarnehager. Innholdet systematiseres under overskrifter som sees som viktige for å sikre et likeverdig samarbeid i framtiden. Arbeidet skal resultere i en intern arbeidsrapport, og det ledes av Anne Furu.

Dialogkonferanse med alle grupper i november

Sentrale deltagere i en framtidig ordning møtes til dialogkonferanse i november, hvor vi tar utgangspunkt i den interne arbeidsrapporten. Målet med dagen er å få inn alle deltagernes synspunkter på rapporten, og å definere viktige fokusområder i tiden framover. Deltagere på konferansen vil være studenter, praksislærere, praksisadministrasjonen, faglige praksiskoordinatorer, faglærere, eiere, ledere, samarbeidspartnere og prosjektgruppen. Arbeidet ledes av Anne Furu.

Totalt sett vil arbeidet danne grunnlag for endelige rutiner for samhandling mellom universitetet og barnehagene.

Planer for publisering

Som en del av arbeidet med innovasjonen dokumenters arbeidet i ulike former. Vi jobber for tiden sammen med å lage rammeverket for en felles bok som kan tematisere viktige aspekter og funn vi har gjort oss i prosjektet. Mer info kommer ettersom planene tar form.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *