Kristi Agerup går av som programleder

1. januar 2022 går Kristi Agerup av som programleder for DGS, etter å ha ledet programmet siden oppstarten i 2020. I dette innlegget deler Kristi sine erfaringer og status så langt i programmet.

Siden oppstarten og frem til nå, har vi 41 ulike prosjekter og tiltak i porteføljen, 5 er fullført, 24 er pågående, hvorav 9 avsluttes til nyttår og 13 nye prosjekt og tiltak ble godkjent av styringsgruppen i oktober og november og igangsettes i disse dager

Kristi Agerup, Programleder DGS
Kristi Agerup og Kari Jonsbu Hjerpassen. Foto: Anne Løvøen Sollien

Veien videre 

Jeg synes det er imponerende å se hvor mange flotte tiltak og prosjekter som har blitt realisert i løpet av disse to årene av dyktige og dedikerte prosjektledere og er stolt av det flotte arbeidet som programkontoret har bidratt til å realisere- de har virkelig vært et “Dreamteam”.  

Jeg gir meg nå halvveis i programmet og er veldig glad for å kunne ønske Kari Jonsbu Hjerpaasen velkommen som ny programleder fra 1. januar. Kari har lang ledererfaring fra Fakultet for Helsevitenskap, solid fagbakgrunn og kjenner programmet vårt fordi hun har vært prosjektleder for prosjektet Mentorordning for læring og trivsel som avsluttes til nyttår.  

Jeg tenker at nå som vi er halvveis i programmet gir det Kari en mulighet til å sette sitt fotavtrykk på programmet og utvikle det videre med mye spennende. Selv skal jeg altså gå av som det heter, og ser fram til å få mer tid til barnebarn, venner, reising, lesing, skriving og andre hobbyer. Og så skal jeg fortsatt jobbe 10 % i Følgeforskningsprosjektet, det blir spennende. 

Sammen skaper vi den gode studentopplevelsen- organiseringen av arbeidet  

-Programeier er fungerende rektor Nina Waaler, og vi har en styringsgruppe med representanter fra alle fakultetene og enheter, med to eksterne deltagere og to studentrepresentanter. Vi har også en studentgruppe som brukes inn i de ulike prosjektene som deltagere eller ved brukertest og pilotering. Referansegruppen er satt sammen av personer fra ulike deler av universitetet hvor enkeltpersoner ble invitert til å gi innspill når vi f.eks. laget nytt programdirektiv i vår. Programkontoret består av 8 personer som jobber i ulike delprosenter i DGS, hvorav 1 ekstern programstøtte i 40 %. 

Vi har etablert et følgeforskningsprosjekt som er et nyskapende samarbeid mellom noen av OsloMets forskningsmiljøer: Senter for profesjonsstudier (SPS), Arbeidsforskningsinstituttet, og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Prosjektet skal følge opp programmets resultater og bidrag til måloppnåelse løpende og ledes av Hege Hermansen ved SPS. 

-Jeg vil gjerne få understreke at studentenes behov er førende for alt vi gjør, og programmet fanger opp disse behovene på mange måter. Så i tillegg til at de er med på pilotering og brukertesting er også studenter fra studentgruppen med på å evaluere nye søknader, og bidrar til at vi velger prosjekter som treffer studentene best. Studentene er også med som medforskere i følgeforskningsprosjektet.  

Suksesshistorier  

Programmet er nå halvveis i prosjektperioden på fire år. Her er noen utvalgte tiltak og prosjekter som har bidratt til at studentene får en bedre studentopplevelse.   

Område 1 Informasjon og samhandling ledes av Inger Setnes  

Området har 4 aktive prosjekter, og flere prosjekter som har blitt avsluttet i løpet av året. 

Prosjektene og tiltakene skal bl.a. digitalisere og forenkle studentenes administrative oppgaver. 

Ett av tiltakene jeg vil trekke frem er Avtaler på nett. Prosjektet er initiert av Utdanningsavdelingen, og hadde oppstart høsten 2020 med Anders Codan som prosjektleder og Lise Bakke Brøndbo (UTD) er produkteier. Formålet med prosjektet er å sikre god kvaliteten på informasjon om mulighetene for internasjonal utveksling på OsloMets nettsider. I tillegg skal prosjektet forenkle håndteringen av de mange avtalene OsloMet har med utenlandske studiesteder. 2. februar 2022 lanseres løsningen. Dette er vi veldig fornøyd med, og det blir en stor forbedring for studentene når de skal orientere seg om mulighetene for et utenlandsopphold i løpet av studietiden. 

Et annet viktig tiltak er Digital oppmøteregistrering som første gang ble pilotert studiestart høsten 2020 for over 8000 studenter ved 70 studieprogram. Tidligere sto studentene i lange køer for å få registrert seg manuelt. Ved å ta i bruk digitale verktøy for dette ga vi studentene et bedre møte med OsloMet, og frigjorde ressurser for ansatte ved fakultetene.  

Område 2 Faglig kvalitet, læringsmiljø og trivsel ledes av Vibeke Seland Ramm 

Området består av 4 prosjekter og 15 tiltak.  

Ett viktig prosjekt er «Mentorordning for læring og trivsel». Prosjektet startet september 2020 og avsluttes nå i desember 2021. Utgangspunkt for prosjektet var at studentene fra de store kullene ved sykepleieutdanningen evaluerte at det var vanskelig å få tilhørighet og trygghet i kullene. 

Andre- og tredjeårsstudenter er mentorer og tar kontakt med førsteårsstudentene og spør hvordan de har det og om det er noe de kan hjelpe med. Gjennom mentorordningen har prosjektet lagt til rette for at hver og en student blir sett, at de har opplevd tilhørighet og trygghet, noe som er grunnleggende for læring og trivsel. Prosjektledere er Kari Jonsbu Hjerpaasen og Thea Ramm (HV). 

På grunn av gode evalueringer fortsetter mentorordningen ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid også etter at prosjektperioden utløper innunder DGS, og legges altså over i linja fra nyttår. Mentorordningen ved sykepleie har også inspirert andre utdanninger til å igangsette lignende ordringer ved sin enhet.  

I tillegg har prosjektet utarbeidet malverk for mentorordning for ansatte som ønsker å sette i gang en mentorordning. Prosjektledere har vært Asta Kristiansen (SK) og Beate Dessingthon (UTD).  

Ett annet prosjekt er Introduksjon for nye studenter i Canvas. Hensikten med prosjektet er å hjelpe studentene i den krevende overgangen fra å være søker og kanskje elev ved videregående skole, til å bli student hos oss. Innholdet i dette digitale kurset er bla. kunnskap om OsloMet, kunnskap om å komme i gang som student, kunnskap om mestring, motivasjon og karriere og kunnskap om gode studieteknikker, rettigheter og ansvar.  

Det digitale kurset er beregnet på de nye studentene og ble testet ut ved studiestart høsten 2021 på 1000 nye studenter, hvor over 90% av de spurte var fornøyd med kurset. Vi evaluerer nå hvordan det kan forbedres og rulles ut for alle nye studenter neste høst.  Prosjektleder er Tone Gjerding (SK). 

Område 3 Fleksibelt utdanningstilbud EVU ledes av Frode Andersen 

Området består av 4 prosjekter og 8 tiltak.  

Flere av tiltakene er innenfor digitalisering av ulike emner som gjør det enkelt for videreutdanningsstudentene å ta emnet ved siden av full jobb. Ett slik emne er Digitalt EVU-tilbud i estetiske fag ved Teknologi, kunst og design. Det har blitt jobbet frem et tilbud på videreutdanning med digitalisering av mikro-emner, og studieprogrammet består i dag av et nettstudium med 8 valgfrie mikroemner. Emnene dreier seg om digital formidling og kreative prosesser på 2,5 eller 5 stp. hver, og har blitt et nyskapende og populært tilbud. Prosjektleder er Peter Haakonsen, Institutt for estetiske fag.  

Prosjektet «Markedsføring og salg», ledet av Torill Schia ved School of Management, berører fagmiljøer på hele universitetet. Digital markedsfører ble ansatt i oktober 2020, og vår første dedikerte nettside ble lansert desember samme år. Siden den gang er utallige digitale kampanjer for enkeltemner og program gjennomført. Nyhetsbrevet nærmer seg 3000 abonnementer og versjon 2.0 av hjemmesiden lanseres før nyttår. 15. desember starter julekampanjen i sosiale medier for EVU-emner med oppstart våren 2022.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *