Nyheter

Studentfrivillighetsgallaen

Tiltakseier: StudentparlamentetTiltaksleder: Mats Ugland, Læringsmiljø- og Internansvarlig i StudentparlamentetTiltaksperiode: januar 2023-mai 2023 Bakgrunnen for tiltaketSHoT undersøkelsen som ble gjennomført i 2022 viser at OsloMet ligger under landsgjennomsnittet på antall studenter som er frivillig på siden av studiet (Studentsamskipnaden SiO , 2022). Spesieltetter pandemien har en sett en sett nedgang i antall frivillige over hele landet og flere viktige roller i foreninger, fadderordningen og studentdemokrati står uten noen til å fylle dem. I praksis betyr dette at studentene mister viktige kulturelle og sosiale tilbud og flere står uten medvirkningsmulighet på studiet sitt. Ser en mot de institusjonene som har ett bredt, levende…

Les mer Studentfrivillighetsgallaen

Peer Assisted Learning – kvalitetssikrede studiegrupper ledet av opplærte studentledere

Tiltaksleder: Grethe Moen Johansen ved studieverkstedet, UB. Prosjektperiode: desember 2020 – juni 2023 Bakgrunn for tiltaket Mye læring ved OsloMet foregår i grupper. I Studieverkstedets regulære virksomhet (veiledning og kurs i studieteknikk og akademisk skriving) treffer vi mange studenter som av ulike grunner ikke klarer å nyttiggjøre seg av læringspotensialet i gruppearbeid. I 2015 ble Studieverkstedet presentert for det internasjonalt benyttede tiltaket Peer Assisted Learning (PAL), som spesifikt fokuserer på læring i grupper av førsteårsstudenter. Gruppene blir ledet av viderekomne studenter opplært i PAL metodikk. Etter å ha lært om PAL i en Erasmusutveksling med Bournemouth University, innførte Studieverkstedet opplegget på HiOA samme år. Manglende prioritering…

Les mer Peer Assisted Learning – kvalitetssikrede studiegrupper ledet av opplærte studentledere

Ukesstart- innsjekk av masteroppgaven

Tiltaksleder: Marianne Dæhlen/Roar Bakken Stovner. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)Tiltaksperiode: september 2021-mai 2023 BakgrunnI økende grad endres utdanningene på OsloMet til å bli femårige og med en masteroppgave på slutten av studiet. På institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har vi lenge hatt studenter som skriver masteroppgave, men fra våren 2022 øker antallet masteroppgave-innleveringer betraktelig. Nå vil det første kullet på de femårige lærerutdanningene, som ble innført i 2017, bli uteksaminert. Mange faglige, organisatoriske og pedagogiske tiltak er satt i verk for å sikre gjennomstrømning på normert tid i de femårige grunnskolelærerutdanningene. Likevel anbefales det å øke tiltak…

Les mer Ukesstart- innsjekk av masteroppgaven

Mangfold på EST

Tiltaksleder: Studieleder Petter William Hansen, Fakultet for teknologi, kunst og design  Prosjektperiode: desember 2020 – september 2023 Bakgrunn for tiltaketStudentrådet og ledelsen ved institutt for Estetiske fag ønsket i 2021 å igangsette en omfattende inkluderingsprosess for å styrke og bruke mangfoldet hos studentgruppene. Vi ønsket å skape større faglig utvikling, og bidra til et mer inkluderende studentmiljø og ville gjøre dette gjennom fire ulike studentgrupper gjennom tre semestre (vår 22 tom. vår 23). Gjennom faglige og fysiske kollokvier, enkeltforelesninger og veiledning ledet av studentassistenter og faglige ansatte, ønsket vi å gi flere studenter et sosialt rom for faglig utvikling. Det…

Les mer Mangfold på EST

Digitalisering av Program for den norske arbeidslivsmodellen

Tiltakseier: Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)Tiltaksleder: Arne Bygdås, AFI Tanken bak søknaden var å gjøre noe med utfordringen med å etablere et godt læringsmiljø for studenter i et emne som foreleses over tre samlinger à to sammenhengende dager i løpet av et semester. Ideen er derfor å tilby studentene et mer integrert og sammenhengende undervisningsløp og opplevelsen av å være en del av et læringsmiljø. Dette ville vi gjøre ved å bruke ulike digitale verktøy for å legge ut undervisningsmateriale i ulike formater (bilde, video, skriftlig) forut og mellom samlingene, og legge til rette for interaktiv læring i form av diskusjoner og oppgaveløsning. Ambisjonene…

Les mer Digitalisering av Program for den norske arbeidslivsmodellen

Mikroemner på Makerspace 

Tiltakseier: Frode AndersenTiltaksleder: Notto J.W. Thelle Formålet var å utvikle moduler studentene gjennomfører og «samler opp» over tid. Gjennomføring av et bestemt sett med moduler skulle gi uttelling i form av studiepoeng. Disse modulbaserte emnene skulle være små. I den opprinnelige søknaden til Den Gode Studentopplevelsen skisserte vi uttelling fra 2.5 til 5.0 studiepoeng. Modulene skulle i hovedsak bygge på kursene som allerede ble tilbudt i Makerspace, men med mulighet for å utvikle helt nye moduler. Vi ønsket at modulene skulle være tilgjengelig for alle studenter ved OsloMet og for eksterne. Modulene skulle ikke kreve forkunnskaper og skulle kunne tas…

Les mer Mikroemner på Makerspace 

EST oppgraderingsprosjekt

Tiltaksleder: Victoria Skogsletten Dalen, student ved Institutt for estetiske fag. Studentene på EST har i flere år savnet faglige og sosiale møteplasser. Prosjektet handlet om å oppgradere lesesalen for masterstudenter ved EST. Lesesalen var lite funksjonell og trengte oppgradering, både med tanke på oppsett, møbler, belysning og utstyr. Prosjektperiode: november 2022 til desember 2022.

Les mer EST oppgraderingsprosjekt

The measure – participatory design. Nye måter å undervise 

Tiltakseier: Einar Stoltenberg, instituttleder ProduktdesignTiltaksleder: Astrid Heimer, Produktdesign, Handelshøyskolen Det plutselige utbruddet av COVID-pandemien utfordret undervisning og læringspraksis, men enda viktigere skapte pandemienenfølelse av tap. Tap avsosiale forbindelser blant studenter, omgivelserder læring forekommer inær kontakt med lærerstaben. Følelsen av redusert kvalitet på utdanningstilbudet var særlig tydelig på institutt for produktdesign på grunn av sin pedagogiske tilnærming til læring. Denne tilnærmingen betyr utover nær forbindelse mellom lærere og studenter, omfattende eksperimentering med fysiske materialer, i tillegg til gruppearbeid i spesialiserte verkstedsrom. Planlagte aktiviteter var:(i) Utvikling av COIL-kurs, styrke internasjonalisering, (ii) Bruk av kunstnerisk forskningsmetoder og participatory design(inkluderende designmetoder), (iii) Innovativ bruk…

Les mer The measure – participatory design. Nye måter å undervise 

Kreativ læring for medieproduksjon 

Prosjektets hovedmål var å videreutvikle Institutt for journalistikk og mediefag sin publiseringsplattform «Journalen» til en aktiv og inspirerende læringsarena. Første fase av prosjektet omhandler skjæringspunktet mellom det fysiske og det psykososiale læringsmiljøet, med redesign av et av våre redaksjonelle spesialrom i P48 slik at det inviterer til et aktivt og medvirkende læringsmiljø der uformell og formell læring kan skje sømløst. Ledes av Anne Hege Simonsen på SAM. 

Les mer Kreativ læring for medieproduksjon 

Bærekraftsledelse

Prosjekteier: Frode AndersenProsjektleder: Torill Schia Bakgrunn for tiltaketStudieemnet på 10sp innen bærekraftsledelse er ett av emnene som inngår i den nylig vedtatte erfaringsbaserte masteren i ledelse (Master of Management –MoM). Målsetningen for selve prosjektet er å ha utviklet kvalitetsmessige solide, men ulike faglige ressurser som kan anvendes som 100% digital gjennomføring av studieemnet innen bærekraftig ledelse ved Master i ledelse. Helt konkret 8-10 faglige og pedagogiske videoer, ferdig redigert med tekst, universell utformet og GDPR-compliant. UF skal levere manuskript i Word. DIGIN skal teste en modell hvor de digitaliserer alt og er støtte i valg av digitale læringsressurser. GjennomføringFormålet med…

Les mer Bærekraftsledelse

Bak overskriftene- Spillmodul for kritisk tenkning

Prosjektleder: Marianne MolinBakgrunn for tiltaketDaglig møter vi en strøm av helsepåstander i mediene, som også kan være motstridene om ett og samme helsetema. Det er likevel vist i studier at studenter –og den voksne befolkningen for øvrig -har mangelfull kritisk vurderingsevne for å vurdere troverdigheten til slike helsepåstander. Fakultetet for helsevitenskap har innført et læringsdesign for å lære studentene nøkkelprinsipper for å kritisk vurdere helsepåstander fra nyhetssaker. Dette er integrert i et obligatorisk emne for alle bachelorstudentene på fakultetet (ca. 1500 studenter pr år). Læringsdesignet er basert på det tverrfaglige prosjektet «Bak Overskriftene» som startet opp i 2018 og har…

Les mer Bak overskriftene- Spillmodul for kritisk tenkning

Nettkurs Norsk i sykepleie (Norsk på nett)

Tiltaksleder: Kari Mari JonsmoenBakgrunn for tiltaketStudier viser at utilstrekkelige norskferdigheter-svekker studentenes læringsutbytte (Jonsmoen & Greek 2021, 2018; Sverre et al. 2020) -gjør praksisveiledning utfordrende (Skisland et al. 2018)-gjør sykepleiedokumentasjonen mangelfull (Hellesø & Johannesen 2019; Johannesen 2016)-påvirker kvaliteten på den sykepleien som utøves (Johannesen 2016; Lystad et al, 2012)-gjør at mange N2-studenter strever i studiene (Selj, 2019; Arntzen & Eriksen, 2019; Jonsmoen & Greek, 2017) Studier har også avdekket problemområdene:-tilpasning til en annen utdanningskultur (Arntzen og Eriksen, 2019) -overgangen fra videregående (Arntzen og Eriksen, 2019) -forstå og innfri de kravene studiet stiller (Greek & Jonsmoen, 2013).-fagskriving (Selj, 2019; Greek & Jonsmoen,…

Les mer Nettkurs Norsk i sykepleie (Norsk på nett)

Språklig kvalitetssikring av minoritetsstudenter

Prosjektleder: Eivind Karlsson, Barnehagelærerutdanningen Kontekst og formålMinoritetsspråklige studenter ved barnehagelærerutdanningen søker og tas opp ved studiet med papirer fra videregående skole, men erfaringen viser at mange står i fare for å falle fra, og mange presterer svakt når det gjelder arbeidskrav gjennom studiet og består ikke eksamen og må bruke flere år på studiet enn normert. Anslagsvis 30 studenter i året sliter ved barnehagelærerutdanningen med norsk språk og strever også med å nyttiggjøre seg av de sentrale tilbudene om skriving. Dette setter faglærere under flere typer press: -De må underkjenne tekster fra faglig sterke studenter på grunn av svakt språk,…

Les mer Språklig kvalitetssikring av minoritetsstudenter

Innføring TP Exchange / Kalenderdata (KADA)

Prosjekteier: Royne KreutzProsjektleder: Hanne Bruvik Kontekst og formålStudentene ønsker riktig informasjon til riktig tid på riktig sted. Et viktig skritt på veien til en overordnet kalender for studentene er innføring av Kalenderdata (KADA)–et produkt som sammenstiller kalenderdata. Integrasjonen vil først og fremst gjøre det enklere for studentene å få oversikt over sin studiehverdag ved at data fra flere kalendere presenteres samlet. I tillegg til en bedre studentopplevelse vil dette reduserehenvendelser om praktiske spørsmål til førstelinjen ved OsloMet. Integrasjonen vil gjøre OsloMet mer robust og mindre avhengig av enkeltpersoner. Gjennomføring av tiltaketProsjektperiode: april 2021 til oktober 2021. Den gode studentopplevelsen dekket…

Les mer Innføring TP Exchange / Kalenderdata (KADA)

Curipod  

Prosjekteier: Elin Holter Anthonisen, Institutt for naturvitenskapelige helsefagTiltaksleder: Runa Marie Grimholt,  Institutt for naturvitenskapelige helsefag Kontekst og formålInstitutt for naturvitenskaplige helsefag (NVH)måtte som mange andre ta i bruk ulike digitale verktøy for å gjennomføre undervisningen i en krevende pandemi-situasjon. Vi så det som viktig at erfaringene fra denne perioden kunne bringe med noe nytt og verdifullt for studentene uavhengig av pandemisituasjon. Ett av disse verktøyene var programvaren Curipod. En lavterskel sosial læringsplattform med hovedformål å bidra til student-student-interaksjon. Her kan studentene spørre, stemme, svare, diskuterer og lære. Studentene kan velge å være anonyme. Plattformen er ikke drevet av undervisere, men…

Les mer Curipod  

Nettkurs Norsk i sykeleie (Norsk på nett)

Prosjektleder: Kari Mari JonsmoenProsjektperiode: desember 2020-juni 2022 Hva kom ut av prosjektet?Prosjektet utvikler et nettbasert norskkurs for sykepleierstudenter med et annet førstespråk enn norsk. Kurset vil gå over ett semester og ha 15 fellessamlinger på nett. Mellom samlingene skal studentene, under veiledning, arbeide med fagstoff individuelt og i grupper. I forbindelse med kurset skal det også etableres et nettsted der studentene finner læringsressurser og oppgaver, og der de kan kommunisere med hverandre og dele erfaringer og kunnskap.  Det ble planlagt å gjennomføre et forskningsprosjekt vårsemesteret 2022 som ser på deltakernes faktiske språkutvikling. Resultatene skal bidra til evaluering av kurset. Erfaringer…

Les mer Nettkurs Norsk i sykeleie (Norsk på nett)

Språklig kvalitetssikring av minoritetsspråklige studenter

Prosjektleder: Eivind Karlsson ved Barnehageutdanningen, Institutt for barnehagelærerutdanningProsjektperiode: desember 2020-juni 2022. Bakgrunn for tiltaketMinoritetsspråklige studenter ved barnehagelærerutdanningen søker og tas opp ved studiet med papirer fra videregående skole, men erfaringen viser at mange av dem står i fare for å falle fra, og mange presterer svakt når det gjelder arbeidskrav gjennom studiet og består ikke eksamen og må bruke flere år på studiet enn normert. Prosjektet skal tilby fag – og praksisnær en til en- veiledning av den språklige siden ved arbeidskrav og den språklige siden ved deltagelse i de ulike undervisningsformene studentene møter på Barnehageutdanningen. Enkeltstudenter får tilpasset veiledning…

Les mer Språklig kvalitetssikring av minoritetsspråklige studenter

Bak overskriftene – Spillmodul for kritisk tenkning

Prosjektleder: Marianne Molin, Fakultet for helsevitenskap. Prosjektperiode:  januar 2021-juni 2022 Bakgrunn for tiltaketMålet med tiltaket var å utvikle en spillmodul for å støtte studenter i kritisk tenkning. Opprinnelig ble det søkt om midler til å utvikle en modul kalt “Bak overskriftene” som skulle være en del av et kunnskapsspill laget i samarbeid med sikresiden.no. Kunnskapsspillet, som modulen skulle bli en del av, ble kalt “Trygg student” og ideen var å bruke det i studenters opplæring i kritisk tenkning. Modulen ville dermed bli en del av et spill som spres til samtlige studenter ved OsloMet. I tiltaksbeskrivelsen argumenteres det for at bruk av…

Les mer Bak overskriftene – Spillmodul for kritisk tenkning

Nye prosjekter og tiltak våren 2023

Den gode studentopplevelsen fikk inn 16 søknader innen søknadsfristen 1. september. Ti søknader fra ansatte og seks fra studenter. Søknadene ble behandlet i styringsgruppen til Den gode studentopplevelsen 21. oktober. Til sammen støtter DGS fem nye prosjekter for å bedre studentopplevelsen og studentenes psykososiale læringsmiljø ved OsloMet.  Vi gleder oss til oppstarten avStudentgalla OsloMetStudentparlamentet skal gjennomføre en gallamiddag for klassetillitsvalgte, studentforeninger og studentdemokratiet. Gallamiddagen skal være åpen for minst 500 studenter. Målet med arrangementet er å skape høyere engasjement og bedre oppslutning om studentfrivillighet ved OsloMet. Prosjektet ønsker å bidra til å bygge en kultur der OsloMet-studenten ønsker å engasjere…

Les mer Nye prosjekter og tiltak våren 2023

16 søknader!

Det er mange som ønsker en bedre studentopplevelse ved OsloMet!   Vi fikk inn 16 søknader til Den gode studentopplevelsen ved søknadsfristen 1. september.   I denne søknadsrunden prioriteres søknader som retter seg mot det psykososiale læringsmiljøet for studentene ved OsloMet.   Programmet mottok totalt 16 søknader, 10 fra ansatte og 6 fra studenter.    To eksterne evaluatorer, utvalgte studenter og programkontoret skal nå gjennomgå alle søknadene og komme med en anbefaling til styringsgruppen til DGS. Styringsgruppen beslutter nye tildelinger på styringsgruppemøtet 21. oktober, forutsatt at programmet får tildelt strategimidler for 2023. Søknadene som bevilges midler presenteres i bloggen i løpet av november.   Søknadene Søknadene kommer…

Les mer 16 søknader!

Pilotprosjekt for digitalt EVU tilbud innen estetiske fag

Tiltakseier: Liv Klakegg DahlinTiltakstleder: Peter Haakonsen, EIK/ESTProsjektperiode: Høst 2022-vår 2022 Bakgrunn for tiltaket: Dette tiltaket var et pilotprosjekt for digitalisering og modulisering av eksisterende EVU-tilbud. Det ble søkt om midler til å gjøre om to eksisterende emner fra 15 studiepoeng til åtte mikroemner. Emnene inngår i årstudiet “Design og kommunikasjon i digitale medier”. I tillegg ønsket man å omgjøre to emner fra campusbasert deltakelse til heldigitalundervisning (DIG6100 og FOTO6100, 15 studiepoeng hver). GjennomføringStudieprogramansvarlig delegerer emneansvar til kolleger med 10 timer emneansvar pr emne. Førstnevnte har overoppsyn med alt som skjer, men emneansvarlig skal først og fremst holde orden på Canvas,…

Les mer Pilotprosjekt for digitalt EVU tilbud innen estetiske fag

Fleksibelt digitalisert 5stp engelsk-språklig-tilbud på masternivå

Tiltaks-/prosjekteier: Nina Waaler Tiltaks-/prosjektleder: Ann-Karin Valle, SHA1, HV En ny satsing på potensiell studentutvekslingog deling av kunnskap internasjonalt, krever nytenkningsom blant annet inkluderer delvis digitaliseringav enkelt-emner. Dette gjelder et felt der kunnskapsbasert satsing i Norge bør være en selvfølge, men som internasjonalt er et ekstra sårbart fagfelt ikke minst relatert til sosial ulikhet. Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter(SRHR)har i flere tiår vært inkludert blant FNs bærekraftsmål, og avVerdens Helseorganisasjon (WHO)ogFNs befolkningsfond (UNFPA)vært erklært som et svært sentralt fagområde for satsing for å utjevne sosial ulikhet, sammen med satsing på kvinnehelse Gjennomføring Gjennomføringens første ledd var planlegging.Både av innhold, faglig…

Les mer Fleksibelt digitalisert 5stp engelsk-språklig-tilbud på masternivå

Digital læringstøtte for prosjektledelse (PL1 og PL2) ved Master of Management

Prosjektleder: Torgeir Skyttermoen, Handelshøyskolen OsloMet.Prosjektperiode: januar 2021-april 2022. Studietilbud for studenter som ønsker faglig kompetanseutvikling mens de er i fullt arbeid, fordrer at læringsløpet utformes slik at det gjør det mulig på en hensiktsmessig måte. Studieemnene Prosjektledelse 1 (PL1) og Prosjektledelse 2 (PL2) er to emner som inngår i den nylig vedtatte erfaringsbaserte masteren i ledelse (Master of Management – MoM). Et studium som er lagt opp slik at oppdragsgivere kan kjøpe kompetansetiltak i form av studieemner til egen gjennomføring, i tillegg til at emnene også kan tilbys til enkeltstudenter gjennom ordinær utlysning og gjennomføring. Formålet med prosjektet er derfor…

Les mer Digital læringstøtte for prosjektledelse (PL1 og PL2) ved Master of Management

Utlysning av midler høsten 2022

Høsten 2022 ønsker Den gode studentopplevelsen å prioritere søknader som retter seg mot det psykososiale læringsmiljøet for studentene ved OsloMet.  Bakgrunnen for at vi fokuserer på det psykososiale læringsmiljøet, er at flere studentundersøkelser som Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) over tid er dyster lesning med tanke på studentenes psykososiale forhold knyttet til studiesituasjonen. Pandemien de siste årene har forsterket denne tendensen ytterligere. Den gode studentopplevelsen, styringsgruppen og studentene selv, har derfor vært tydelige på at dette bør være et prioritert område i år. Under pandemien har også videreutdanningsstudentene hovedsakelig blitt undervist digitalt og vi er interessert i søknader som ser på hvordan digital…

Les mer Utlysning av midler høsten 2022

Introduksjonskurs for nye studenter

Prosjekteier: Julie Backer, Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon Prosjektleder: Tone Gjerding Studiebarometeret viser at mange opplever at overgangen fra videregående skole til universitet er utfordrende. Samtidig kan vi lese i studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) atmange studenter sliter og føler seg ensomme, og vi ser at frafallet er størst i starten av studiet. Målet med introduksjonskurset er at studentene skal føle seg velkommen til OsloMet og bli tryggepå hva som venter dem. Gjennomføring – utvikling og testing av introduksjonskurset• Digitalt og foregå i canvas. Da virker det mer obligatorisk enn et kurs hentet fra nettsiden vår. Det er en plattform…

Les mer Introduksjonskurs for nye studenter

Avtaler på nett (ApN)

Prosjekteier: Benedicte SolheimProdukteier: Lise Bakke BrøndboProsjektleder: Anders Codan Prosjektet Avtaler på Nett (ApN), er en del av Område 1 i programmet Den gode studentopplevelsen (DGS). Prosjektet har som mål å utarbeide en løsning for publisering av informasjon for studenter som ønsker internasjonal utveksling. Gjennomføring Prosjektet Avtaler på Nett (ApN), er en del av Område 1 i programmet Den gode studentopplevelsen (DGS). Prosjektet har som mål å utarbeide en løsning for publisering av informasjon for studenter som ønsker internasjonal utveksling. Hva kom ut av prosjektet? 1. Sterkt produkt- og prosjekteierskap 2. Sterk involvering av interne utviklingsressurser 3. Sterk brukerinvolvering 4. Omfattende og…

Les mer Avtaler på nett (ApN)

Malverk for mentorordning ved OsloMet

Tiltaksledere: Asta Kristiansen og Beate Dessingthon. Vi ønsket å utvikle et fleksibelt malverk som kan tilpasses lokale forhold, være en ressurs i planleggingen og stimulere til at flere setter i gang mentorordninger ved OsloMetAsta Kristiansen og Beate Dessingthon Kontekst og formål for mentorordningerGod faglig- sosial integrering fra første dag er avgjørende for å redusere frafall og styrke gjennomstrømningen. Dette er godt dokumentert i forskning og undersøkelser.Vi vet at:• 1/3 av studentene sliter med symptomer på psykiske lidelser (SHOT-undersøkelsen 2018)  • 29 % av OsloMets studenter oppgir at de ofte eller svært ofte føler seg ensomme (SHOT-undersøkelsen 2018). • Overgangen fra å være elev til å bli student er…

Les mer Malverk for mentorordning ved OsloMet

Tilrettelegging av studiehverdagen

Grunnlaget for tiltaket Studentombudet har mottatt et økende antall klager fra studenter som omhandler tilrettelegging av studiesituasjonen. Studentene har pekt på flere utfordringer, bl.a. mange forskjellige kontaktpunkter, at helseopplysninger forsvinner i posten, manglende opplysninger om saksbehandlingstid/ klageadgang, samt manglende individuelle vurderinger og begrunnelser ved avslag. Basert på tilbakemeldingene fra studentene var det behov for å gjennomføre et større arbeid med å kartlegge dagens situasjon, kontaktpunktene studentene må forholde seg til når de skal søke om tilrettelegging, summen av nettbasert informasjon og dagens arbeidsflyt, roller og ansvar. Formålet med kartleggingen var å identifisere forbedringsområder innen arbeidsflyt og danne et grunnlag for…

Les mer Tilrettelegging av studiehverdagen

Mentorordning for læring og trivsel – sluttrapport

Prosjekteiere: Kari Jonsbu Hjerpaasen, Thea Ramm og Sandra Rathe Knutsen I dette prosjektet ønsket vi å legge til rette for økt trivsel og læring, mindre frafall og en bedre overgang fra videregående skole til høyere utdanningKari Jonsbu Hjerpaasen, prosjektleder GjennomføringMentorordning for læring og trivsel er en ordning hvor andre- og tredjeårsstudenter var mentorer for førsteårsstudenter ved bachelorutdanningen i sykepleie. Mentorene tok individuell kontakt medsine førsteårsstudenter minimum én gang i måneden. Mentorene møtte prosjektgruppen månedlig. Her delte de opplevelser, tips og erfaringer. På møtene fortalte mentorene hva som har skjedd siden sist, og hva som interesserte førsteårsstudentene. Mentorene kunne spørre prosjektgruppen…

Les mer Mentorordning for læring og trivsel – sluttrapport

Digital løsning for politiattest ved OsloMet

Bakgrunn for tiltaket/prosjektetVed OsloMet skal alle studenter som får opptak til studieprogram hvor de gjennomfører praksis med barn og unge, eller har praksis i kommunale helse og omsorgstjenester, legge frem politiattest ved studiestart. For OsloMet betyr det at ca. 4.500 studenter hvert år skal levere gyldig politiattest. I forkant må studentene informeres om rutinene, og etter innlevering må alle politiattestene registreres i FS. Videre må det sendes påminnelse til studenter som ikke har levert attest. Studentermed merknad på attesten eller studenter som har levert «feil» attest må også følges opp. Før prosjektoppstart ble dette håndtert av hvert enkelt fakultet/utdanning noe…

Les mer Digital løsning for politiattest ved OsloMet

Digital oppmøteregistering ved studiestart

Bakgrunnen for tiltaket Hver høst starter det rundt 9.000 nye studenter ved OsloMet.Fakultetene ønsker av flere grunner obligatorisk fremmøte, f.eks. behov for supplering, inndeling i grupper og sikre at studentene får viktig informasjon som gis første studiedag.Tidligere har oppmøteregistreringen blitt gjennomført ved fysisk oppmøte med avkrysning på papirlister, og så registrering i FS. Dette er svært ressurskrevende, kan gi et dårlig førsteinntrykk og kan medføre feil. Vi har derfor i flere år diskuterte og vurdert behov, og sett på ulike digitale løsninger. Våren 2020 ble det med pandemien helt nødvendig å finne en digital løsning for oppmøteregistrering for studiestart høsten…

Les mer Digital oppmøteregistering ved studiestart

Opplæring i COIL/online utveksling

Tiltaksleder: Anne M. Møgster Collaborative Online International Learning (COIL) er en pedagogisk metode for internasjonalt samarbeid som en del av undervisningen hjemme, der studenter og lærere samarbeider om et felles definert og utformet prosjekt. Prosjektet varte fra 2019 til 2021. COIL kan gi flere studenter en meningsfull internasjonal og interkulturell erfaring uten at de behøver å reise på utveksling, noe et lite mindretall av studentene gjør, og derved bidra til at flere tilegner seg ferdigheter som er nødvendige i dagens arbeidsliv.Anne M. Møgster GjennomføringDet ble gjennomført tre nettbaserte kursrunder for UF- og TA-ansatte som planlagt i januar/februar, mars/april og august/september…

Les mer Opplæring i COIL/online utveksling

Søk midler fra Den gode studentopplevelsen

Søknadsfristen er 1. september 2022. I denne søknadsrunden prioriteres søknader som retter seg mot det psykososiale læringsmiljøet for studentene ved OsloMet. Det psykososiale læringsmiljøet består av en rekke faktorer. For studentene gjelder det alle forhold som kan ha innvirkning på studentenes gjennomføringsevne, og opplevelse av trivsel og helse. Andre faktorer som har stor innvirkning er gode møteplasser, sosiale aktiviteter, medbestemmelse, respekt og åpenhet. DGS ønsker å bidra til at studentene har et psykososialt læringsmiljø som fremmer trivsel og læring.   Er du nysgjerrig? Mer informasjon om utlysningen og tildelingskriteriene finner du her. Vi oppfordrer både studenter og ansatte til å søke…

Les mer Søk midler fra Den gode studentopplevelsen

Lansering av utvekslingsavtaler på nett

2. februar lanseres løsningen Avtaler på Nett, som gjør det enklere for studenter som ønsker å reise på utveksling og ansatte som jobber med internasjonalisering.   OsloMet har avtaler med nesten 400 studiesteder rundt om i verden. Med så mange muligheter for utveksling, har det ikke alltid vært enkelt for studentene å finne relevante muligheter innenfor det enkelte studieprogram.   Den gode studentopplevelsen ga støtte til prosjektet Avtaler på Nett – ApN i 2021. DGS er stolte av å ha bidratt til utviklingen av den nye nettløsningen som vil gjøre det enklere for studentene å finne oppdatert informasjon om utvekslingsmuligheterKari…

Les mer Lansering av utvekslingsavtaler på nett

Introduksjon av vår nye studentassistent!

Jeg heter Ingerid Bernhoft og er masterstudent på OsloMet i faget medieutvikling. Fremover skal jeg jobbe som studentassistent for «Den gode studentopplevelsen». Tidligere har jeg jobbet som studentassistent med å produsere innhold for COIL- Collaborative Online International Learning.   Sammen med Asta Øvsthus Kristiansen skal jeg jobbe med å synliggjøre prosjektene og studentenes bidrag for DGS. Jeg vil hjelpe med markedsføring, være i dialog med studenter og publisere på sosiale medier. Ta gjerne kontakt for samarbeid. Mail: s344162@oslomet.no

Les mer Introduksjon av vår nye studentassistent!

Kristi Agerup går av som programleder

1. januar 2022 går Kristi Agerup av som programleder for DGS, etter å ha ledet programmet siden oppstarten i 2020. I dette innlegget deler Kristi sine erfaringer og status så langt i programmet. Siden oppstarten og frem til nå, har vi 41 ulike prosjekter og tiltak i porteføljen, 5 er fullført, 24 er pågående, hvorav 9 avsluttes til nyttår og 13 nye prosjekt og tiltak ble godkjent av styringsgruppen i oktober og november og igangsettes i disse dagerKristi Agerup, Programleder DGS (mer…)

Les mer Kristi Agerup går av som programleder

13 nye tiltak og prosjekter igangsettes til våren

Tidligere i høst godkjente Styringsgruppen for Den gode studentopplevelsen å gi finansiering til ti nye prosjekter og tiltak. En beskrivelse av disse er tidligere publisert i bloggen og kan leses her.   På styringsgruppemøte 1. desember ble ytterligere tre søknader godkjent:   Emneevaluering/ EvaluationKIT   Det systematiske kvalitetsarbeidet ved OsloMet har vist at det er behov for et verktøy for gjennomføring av elektroniske emneevalueringer. De studenttillitsvalgte har i lang tid ønsket et bedre verktøy for gjennomføring av emneevalueringer med mer enhetlig og anonym evalueringsform og bedre tilgang til resultater. Prosjektet har som mål å innføre en standardisert emneevaluering i Canvas ved bruk av verktøyet EvaluationKIT.    Prosjektet ledes av Merete Helle, i Seksjon for analyse og…

Les mer 13 nye tiltak og prosjekter igangsettes til våren

Enda bedre studentopplevelse med nye prosjekter og tiltak

Styringsgruppen for Den gode studentopplevelsen besluttet i møtet 14. oktober å gi finansiering til 10 nye prosjekter og tiltak. Felles for dem alle er at de skal bidra til bedre læringsmiljø for studentene på OsloMet. Vi gleder oss til oppstarten av: DigiLangDigiLang skal tilby tysklærerutdanning gjennom fleksible og hybride etter- og videreutdanningskurs i samarbeid med partnere ved universitetet i Freiburg, samt Universitetet i Agder og Høgskolen i Innlandet. Prosjektet retter seg således inn mot OsloMets strategiske mål om å tilby etter- og videreutdanning i tråd med arbeidslivets behov. Ledes av Sissil Lea Heggernes på LUI. Mangfold på EST Gjennom faglige…

Les mer Enda bedre studentopplevelse med nye prosjekter og tiltak