Nyheter

Pilotprosjekt for digitalt EVU tilbud innen estetiske fag

Tiltakseier: Liv Klakegg DahlinTiltakstleder: Peter Haakonsen Overordnet: Et nyskapende, fleksibelt og brukerorientert digitalt EVU-tilbud. Mål om å ruste våre uteksaminerte studenter til et arbeidsmarked i endring, blant annet nye læreplaner (LK20), nye formidlingskrav for statsstøttede kunst- og formidlingsinstitusjoner, samt endrede roller i kunstlivet. Konkret: Gjennomføring av et pilotprosjekt for digitalisering og modulisering av to eksisterende EVU-emner (Digitale bilder 15 stp. og Kommunikasjon i digitale medier stp., under årsstudiet Design og kommunikasjon i digitale medier). Dette vil si etablering av åtte mikroemner. Under Digitale bilder ligger mikroemnene Bilde og budskap og Grafiske uttrykk med bilde og tekst (begge 5 stp), og…

Les mer Pilotprosjekt for digitalt EVU tilbud innen estetiske fag

Fleksibelt digitalisert 5stp engelsk-språklig-tilbud på masternivå

Tiltaks-/prosjekteier: Nina Waaler Tiltaks-/prosjektleder: Ann-Karin Valle, SHA1, HV En ny satsing på potensiell studentutvekslingog deling av kunnskap internasjonalt, krever nytenkningsom blant annet inkluderer delvis digitaliseringav enkelt-emner. Dette gjelder et felt der kunnskapsbasert satsing i Norge bør være en selvfølge, men som internasjonalt er et ekstra sårbart fagfelt ikke minst relatert til sosial ulikhet. Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter(SRHR)har i flere tiår vært inkludert blant FNs bærekraftsmål, og avVerdens Helseorganisasjon (WHO)ogFNs befolkningsfond (UNFPA)vært erklært som et svært sentralt fagområde for satsing for å utjevne sosial ulikhet, sammen med satsing på kvinnehelse Gjennomføring Gjennomføringens første ledd var planlegging.Både av innhold, faglig…

Les mer Fleksibelt digitalisert 5stp engelsk-språklig-tilbud på masternivå

Digital læringstøtte for prosjektledelse (PL1 og PL2) ved Master of Management

Tiltaks-/ prosjekteier: Handelshøyskolen OsloMet Tiltaks-/prosjektleder: Torgeir Skyttermoen Studietilbud for studenter som ønsker faglig kompetanseutvikling mens de er i fullt arbeid, fordrer at læringsløpet utformes slik at det gjør det mulig på en hensiktsmessig måte. Studieemnene Prosjektledelse 1 (PL1) og Prosjektledelse 2 (PL2) er to emner som inngår i den nylig vedtatte erfaringsbaserte masteren i ledelse (Master of Management – MoM). Et studium som er lagt opp slik at oppdragsgivere kan kjøpe kompetansetiltak i form av studieemner til egen gjennomføring, i tillegg til at emnene også kan tilbys til enkeltstudenter gjennom ordinær utlysning og gjennomføring. Formålet med prosjektet er derfor å…

Les mer Digital læringstøtte for prosjektledelse (PL1 og PL2) ved Master of Management

Utlysning av midler høsten 2022

Høsten 2022 ønsker Den gode studentopplevelsen å prioritere søknader som retter seg mot det psykososiale læringsmiljøet for studentene ved OsloMet.  Bakgrunnen for at vi fokuserer på det psykososiale læringsmiljøet, er at flere studentundersøkelser som Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) over tid er dyster lesning med tanke på studentenes psykososiale forhold knyttet til studiesituasjonen. Pandemien de siste årene har forsterket denne tendensen ytterligere. Den gode studentopplevelsen, styringsgruppen og studentene selv, har derfor vært tydelige på at dette bør være et prioritert område i år. Under pandemien har også videreutdanningsstudentene hovedsakelig blitt undervist digitalt og vi er interessert i søknader som ser på hvordan digital…

Les mer Utlysning av midler høsten 2022

Introduksjonskurs for nye studenter

Prosjekteier: Julie Backer, Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon Prosjektleder: Tone Gjerding Studiebarometeret viser at mange opplever at overgangen fra videregående skole til universitet er utfordrende. Samtidig kan vi lese i studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) atmange studenter sliter og føler seg ensomme, og vi ser at frafallet er størst i starten av studiet. Målet med introduksjonskurset er at studentene skal føle seg velkommen til OsloMet og bli tryggepå hva som venter dem. Gjennomføring – utvikling og testing av introduksjonskurset• Digitalt og foregå i canvas. Da virker det mer obligatorisk enn et kurs hentet fra nettsiden vår. Det er en plattform…

Les mer Introduksjonskurs for nye studenter

Avtaler på nett (ApN)

Prosjekteier: Benedicte SolheimProdukteier: Lise Bakke BrøndboProsjektleder: Anders Codan Prosjektet Avtaler på Nett (ApN), er en del av Område 1 i programmet Den gode studentopplevelsen (DGS). Prosjektet har som mål å utarbeide en løsning for publisering av informasjon for studenter som ønsker internasjonal utveksling. Gjennomføring Prosjektet Avtaler på Nett (ApN), er en del av Område 1 i programmet Den gode studentopplevelsen (DGS). Prosjektet har som mål å utarbeide en løsning for publisering av informasjon for studenter som ønsker internasjonal utveksling. Hva kom ut av prosjektet? 1. Sterkt produkt- og prosjekteierskap 2. Sterk involvering av interne utviklingsressurser 3. Sterk brukerinvolvering 4. Omfattende og…

Les mer Avtaler på nett (ApN)

Malverk for mentorordning ved OsloMet

Tiltaksledere: Asta Kristiansen og Beate Dessingthon. Vi ønsket å utvikle et fleksibelt malverk som kan tilpasses lokale forhold, være en ressurs i planleggingen og stimulere til at flere setter i gang mentorordninger ved OsloMetAsta Kristiansen og Beate Dessingthon Kontekst og formål for mentorordningerGod faglig- sosial integrering fra første dag er avgjørende for å redusere frafall og styrke gjennomstrømningen. Dette er godt dokumentert i forskning og undersøkelser.Vi vet at:• 1/3 av studentene sliter med symptomer på psykiske lidelser (SHOT-undersøkelsen 2018)  • 29 % av OsloMets studenter oppgir at de ofte eller svært ofte føler seg ensomme (SHOT-undersøkelsen 2018). • Overgangen fra å være elev til å bli student er…

Les mer Malverk for mentorordning ved OsloMet

Tilrettelegging av studiehverdagen

Grunnlaget for tiltaket Studentombudet har mottatt et økende antall klager fra studenter som omhandler tilrettelegging av studiesituasjonen. Studentene har pekt på flere utfordringer, bl.a. mange forskjellige kontaktpunkter, at helseopplysninger forsvinner i posten, manglende opplysninger om saksbehandlingstid/ klageadgang, samt manglende individuelle vurderinger og begrunnelser ved avslag. Basert på tilbakemeldingene fra studentene var det behov for å gjennomføre et større arbeid med å kartlegge dagens situasjon, kontaktpunktene studentene må forholde seg til når de skal søke om tilrettelegging, summen av nettbasert informasjon og dagens arbeidsflyt, roller og ansvar. Formålet med kartleggingen var å identifisere forbedringsområder innen arbeidsflyt og danne et grunnlag for…

Les mer Tilrettelegging av studiehverdagen

Mentorordning for læring og trivsel – sluttrapport

Prosjekteiere: Kari Jonsbu Hjerpaasen, Thea Ramm og Sandra Rathe Knutsen I dette prosjektet ønsket vi å legge til rette for økt trivsel og læring, mindre frafall og en bedre overgang fra videregående skole til høyere utdanningKari Jonsbu Hjerpaasen, prosjektleder GjennomføringMentorordning for læring og trivsel er en ordning hvor andre- og tredjeårsstudenter var mentorer for førsteårsstudenter ved bachelorutdanningen i sykepleie. Mentorene tok individuell kontakt medsine førsteårsstudenter minimum én gang i måneden. Mentorene møtte prosjektgruppen månedlig. Her delte de opplevelser, tips og erfaringer. På møtene fortalte mentorene hva som har skjedd siden sist, og hva som interesserte førsteårsstudentene. Mentorene kunne spørre prosjektgruppen…

Les mer Mentorordning for læring og trivsel – sluttrapport

Digital løsning for politiattest ved OsloMet

Bakgrunn for tiltaket/prosjektetVed OsloMet skal alle studenter som får opptak til studieprogram hvor de gjennomfører praksis med barn og unge, eller har praksis i kommunale helse og omsorgstjenester, legge frem politiattest ved studiestart. For OsloMet betyr det at ca. 4.500 studenter hvert år skal levere gyldig politiattest. I forkant må studentene informeres om rutinene, og etter innlevering må alle politiattestene registreres i FS. Videre må det sendes påminnelse til studenter som ikke har levert attest. Studentermed merknad på attesten eller studenter som har levert «feil» attest må også følges opp. Før prosjektoppstart ble dette håndtert av hvert enkelt fakultet/utdanning noe…

Les mer Digital løsning for politiattest ved OsloMet

Digital oppmøteregistering ved studiestart

Bakgrunnen for tiltaket Hver høst starter det rundt 9.000 nye studenter ved OsloMet.Fakultetene ønsker av flere grunner obligatorisk fremmøte, f.eks. behov for supplering, inndeling i grupper og sikre at studentene får viktig informasjon som gis første studiedag.Tidligere har oppmøteregistreringen blitt gjennomført ved fysisk oppmøte med avkrysning på papirlister, og så registrering i FS. Dette er svært ressurskrevende, kan gi et dårlig førsteinntrykk og kan medføre feil. Vi har derfor i flere år diskuterte og vurdert behov, og sett på ulike digitale løsninger. Våren 2020 ble det med pandemien helt nødvendig å finne en digital løsning for oppmøteregistrering for studiestart høsten…

Les mer Digital oppmøteregistering ved studiestart

Opplæring i COIL/online utveksling

Tiltaksleder: Anne M. Møgster Collaborative Online International Learning (COIL) er en pedagogisk metode for internasjonalt samarbeid som en del av undervisningen hjemme, der studenter og lærere samarbeider om et felles definert og utformet prosjekt. Prosjektet varte fra 2019 til 2021. COIL kan gi flere studenter en meningsfull internasjonal og interkulturell erfaring uten at de behøver å reise på utveksling, noe et lite mindretall av studentene gjør, og derved bidra til at flere tilegner seg ferdigheter som er nødvendige i dagens arbeidsliv.Anne M. Møgster GjennomføringDet ble gjennomført tre nettbaserte kursrunder for UF- og TA-ansatte som planlagt i januar/februar, mars/april og august/september…

Les mer Opplæring i COIL/online utveksling

Søk midler fra Den gode studentopplevelsen

Søknadsfristen er 1. september 2022. I denne søknadsrunden prioriteres søknader som retter seg mot det psykososiale læringsmiljøet for studentene ved OsloMet. Det psykososiale læringsmiljøet består av en rekke faktorer. For studentene gjelder det alle forhold som kan ha innvirkning på studentenes gjennomføringsevne, og opplevelse av trivsel og helse. Andre faktorer som har stor innvirkning er gode møteplasser, sosiale aktiviteter, medbestemmelse, respekt og åpenhet. DGS ønsker å bidra til at studentene har et psykososialt læringsmiljø som fremmer trivsel og læring.   Er du nysgjerrig? Mer informasjon om utlysningen og tildelingskriteriene finner du her. Vi oppfordrer både studenter og ansatte til å søke…

Les mer Søk midler fra Den gode studentopplevelsen

Lansering av utvekslingsavtaler på nett

2. februar lanseres løsningen Avtaler på Nett, som gjør det enklere for studenter som ønsker å reise på utveksling og ansatte som jobber med internasjonalisering.   OsloMet har avtaler med nesten 400 studiesteder rundt om i verden. Med så mange muligheter for utveksling, har det ikke alltid vært enkelt for studentene å finne relevante muligheter innenfor det enkelte studieprogram.   Den gode studentopplevelsen ga støtte til prosjektet Avtaler på Nett – ApN i 2021. DGS er stolte av å ha bidratt til utviklingen av den nye nettløsningen som vil gjøre det enklere for studentene å finne oppdatert informasjon om utvekslingsmuligheterKari…

Les mer Lansering av utvekslingsavtaler på nett

Introduksjon av vår nye studentassistent!

Jeg heter Ingerid Bernhoft og studerer medier og kommunikasjon på OsloMet. I dette halvåret skal jeg jobbe som studentassistent for «Den gode studentopplevelsen». Tidligere har jeg jobbet som studentassistent med å produsere innhold for COIL- Collaborative Online International Learning.   Sammen med Asta Øvsthus Kristiansen skal jeg jobbe med å synliggjøre prosjektene og studentenes bidrag for DGS. Jeg vil hjelpe med markedsføring, være i dialog med studenter og publisere på sosiale medier. Ta gjerne kontakt for samarbeid. Mail: s344162@oslomet.no

Les mer Introduksjon av vår nye studentassistent!

Kristi Agerup går av som programleder

1. januar 2022 går Kristi Agerup av som programleder for DGS, etter å ha ledet programmet siden oppstarten i 2020. I dette innlegget deler Kristi sine erfaringer og status så langt i programmet. Siden oppstarten og frem til nå, har vi 41 ulike prosjekter og tiltak i porteføljen, 5 er fullført, 24 er pågående, hvorav 9 avsluttes til nyttår og 13 nye prosjekt og tiltak ble godkjent av styringsgruppen i oktober og november og igangsettes i disse dagerKristi Agerup, Programleder DGS (mer…)

Les mer Kristi Agerup går av som programleder

13 nye tiltak og prosjekter igangsettes til våren

Tidligere i høst godkjente Styringsgruppen for Den gode studentopplevelsen å gi finansiering til ti nye prosjekter og tiltak. En beskrivelse av disse er tidligere publisert i bloggen og kan leses her.   På styringsgruppemøte 1. desember ble ytterligere tre søknader godkjent:   Emneevaluering/ EvaluationKIT   Det systematiske kvalitetsarbeidet ved OsloMet har vist at det er behov for et verktøy for gjennomføring av elektroniske emneevalueringer. De studenttillitsvalgte har i lang tid ønsket et bedre verktøy for gjennomføring av emneevalueringer med mer enhetlig og anonym evalueringsform og bedre tilgang til resultater. Prosjektet har som mål å innføre en standardisert emneevaluering i Canvas ved bruk av verktøyet EvaluationKIT.    Prosjektet ledes av Merete Helle, i Seksjon for analyse og…

Les mer 13 nye tiltak og prosjekter igangsettes til våren

Enda bedre studentopplevelse med nye prosjekter og tiltak

Styringsgruppen for Den gode studentopplevelsen besluttet i møtet 14. oktober å gi finansiering til 10 nye prosjekter og tiltak. Felles for dem alle er at de skal bidra til bedre læringsmiljø for studentene på OsloMet. Vi gleder oss til oppstarten av: DigiLangDigiLang skal tilby tysklærerutdanning gjennom fleksible og hybride etter- og videreutdanningskurs i samarbeid med partnere ved universitetet i Freiburg, samt Universitetet i Agder og Høgskolen i Innlandet. Prosjektet retter seg således inn mot OsloMets strategiske mål om å tilby etter- og videreutdanning i tråd med arbeidslivets behov. Ledes av Sissil Lea Heggernes på LUI. Mangfold på EST Gjennom faglige…

Les mer Enda bedre studentopplevelse med nye prosjekter og tiltak

Ta studentperspektivet! Intervju med Anders, prosjektleder for Avtaler på nett

Prosjektet Avtaler på nett fullfører i disse dager sine leveranser, og driften av løsningen overføres til linjen. En suksesshistorie i Den gode studentopplevelsen! Vi har tatt en prat med prosjektleder Anders Codan. «Ta student-perspektivet! Tenk på hvilken opplevelse og verdi prosjektet skal skape for studentene» sier Anders Kan du kort og enkelt forklare oss hva Avtaler på nett handler om?  APN har to viktige mål: Først av alt ønsker prosjektet å gi studentene bedre og mer riktig informasjon om mulighetene for internasjonal utveksling. Vi ønsker at våre studenter skal ha mulighet å oppleve studier på utdanningsinstitusjoner i utlandet. Da er…

Les mer Ta studentperspektivet! Intervju med Anders, prosjektleder for Avtaler på nett

Søk midler fra Den gode studentopplevelsen

Har du ideer til hvordan studentenes læringsmiljø kan bli bedre? Neste søknadsfrist til «Den gode studentopplevelsen» er 24. september. OsloMet er avhengige av akkurat dine innspill til å skape den gode studentopplevelsen, til å svare ut OsloMet strategier og de føringene som kommer både fra sektoren og fra våre eiere. I forrige søknadsrunde mottok vi mange gode søknader, og flere prosjekter og tiltak har allerede levert resultater for studentene våre. Denne høsten vil vi gjennomføre en ny søknadsrunde for å få nye initiativer under programmet. Har du en god idé kan tidspunktet for å realisere den være nå. Mer informasjon…

Les mer Søk midler fra Den gode studentopplevelsen

Visjon og oppdaterte mål for Den gode studentopplevelsen

Studentenes perspektiv skal være styrende for Den gode studentopplevelsen. Her kan du se hvilke mål programmet har satt seg. Den gode studentopplevelsen er en høyt prioritert satsning for OsloMet. Siden oppstarten i 2020 har det skjedd mye både i programmet, på OsloMet og i samfunnet for øvrig. Det har derfor vært et behov for å oppdatere målsetninger og visjon for programmet. I løpet av våren har studenter og ansatte deltatt aktivt i dette arbeidet, og 3. juni besluttet styringsgruppen ny visjon og oppdaterte effektmål. Visjon: «Sammen skaper vi den gode studentopplevelsen» Visjonen og målene for programmet skal bidra til å…

Les mer Visjon og oppdaterte mål for Den gode studentopplevelsen

Mentorordning for læring og trivsel

Det handler om å se hver og en student! Nå har 770 førsteårsstudenter ved sykepleie en mentor.Kari Hjerpaasen, prosjektleder Prosjektet startet september 2020 og skal vare i to år. Her er andre- og tredjeårsstudenter mentorer og tar kontakt med førsteårsstudentene og spør hvordan de har det og om det er noe de kan hjelpe med. Prosjektet har involvert ansatte på tvers ved OsloMet og studenter ved sykepleie.Utgangspunkt for dette prosjektet var at studentene fra de store kullene ved sykepleieutdanningen evaluerte at det var vanskelig å få tilhørighet og trygghet i kullene. Gjennom mentorordningen har vi lagt til rette for at…

Les mer Mentorordning for læring og trivsel

DGS og Prosjektkontoret – synergiene går begge veier!

Prosjektkontoret bidrar inn i DGS med ressurser og kompetanse. DGS på sin side bidrar med erfaring fra programarbeid. – Sammen bidrar vi til en forbedringssirkel for program- og prosjektarbeid ved OsloMet, sier prosjektleder Anders Codan som har en fot i begge leirer. Den gode studentopplevelsen har mange underliggende prosjekter og tiltak som krever en struktur for å holde oversikt over hvordan det går i de ulike prosjektene, hva er hindringene og blir man ferdig til planlagt tid? Sammen med prosjektkontoret har DGS utarbeidet en tilpasset metodikk for små prosjekter og tiltak, og en opplæringspakke som består av 5 workshops.Denne metodikken…

Les mer DGS og Prosjektkontoret – synergiene går begge veier!

Internasjonalisering løftes ut av Den gode studentopplevelsen

OsloMet har internasjonalisering som strategisk satsningsområde. Internasjonalisering og mobilitet er et område under Den gode studentopplevelsen. Området ble opprinnelig tatt inn i Den gode studentopplevelsen fordi man så at det var et viktig og nødvendig løft. Etter hvert har det imidlertid blitt tydeligere at man også trenger å se dette i en større helhet, og løfte det frem som et eget satsningsområde med en strategisk tilnærming. Det er behov for å tydeliggjøre den strategiske tilnærmingen til hva universitetet ønsker å oppnå med internasjonaliseringsarbeidet, på tvers av FoU, UTD og HR. – Det er viktig å koordinere arbeidet tettere mot HR…

Les mer Internasjonalisering løftes ut av Den gode studentopplevelsen

Mer enn 30 prosjekter og tiltak igang!

Her følger en liten statusrapport fra aktivitetene i Den gode studentopplevelsen. Flere av prosjektene er pilotert og lansert, andre i startgropa og flere settes igang i løpet av året. Her er det mange engasjerte som ønsker at studentene skal ha en bedre opplevelse av studietiden ved OsloMet. Har du spørsmål om de ulike prosjektene, er det fint om du tar direkte kontakt med prosjektlederne – som alle er ansatt ved OsloMet! Område 1 Informasjon og samhandling Arbeidslivsportalen (ALP) – innføring ved OsloMet. Prosjektleder Nadine Kaiser (UTD). I oppstart. Løsningen ALP ligger hos Unit og driftes som alle de andre verktøyene…

Les mer Mer enn 30 prosjekter og tiltak igang!

4.4 mill til en bedre studentopplevelse!

Spillmodul for kritisk tenkning, introduksjon til nye studenter, formidling av kreative prosesser i estetiske fag, mikroemner i Makerspace, COIL, PAL og digital læringsstøtte – dette er noen av prosjektene som settes i gang rett over nyttår – alt for å bedre studentopplevelsen! Den gode studentopplevelsen fikk inn hele 37 søknader til søknadsfristen 1.november. Disse har nå blitt behandlet i styringsgruppen 2.desember.  Til sammen støtter Den gode studentopplevelsen gjennom denne tildelingen 15 prosjekter med 4,4 mill kroner for å bedre studentopplevelsen ved OsloMet. Søknadene som får støtte 2021 er: Nettbasert norskkurs for sykepleierstudenter, søker: Akademisk språkpraksis, UB, tildelt 140 000,- for 2021Utvikle…

Les mer 4.4 mill til en bedre studentopplevelse!

Med fokus på EVU

Prosjektet EVU under Den gode studentopplevelsen har i 2020 jobbet med å opprette en støttefunksjon for fagmiljøene i utviklingen og organisering av EVU-tilbud. Dette inkluderer en felles prosessmodell som skal gjøre veien enklere fra ide, via utvikling til gjennomføring og salg av tilbud ut i markedet. 15.desember skal i tillegg nettsiden som samler tilbudene på EVU på OsloMet lanseres. Les mer i denne nyhetssaken på ansatt.oslomet.no.

Les mer Med fokus på EVU

37 søknader!

Det er mange som ønsker en bedre studentopplevelse ved OsloMet! Vi fikk inn hele 37 søknader til Den gode studentopplevelsen ved søknadsfristen 1.november. To eksterne evaluatorer skal nå gjennomgå alle søknadene og komme med en anbefaling til styringsgruppen som skal behandle dette i møtet 2.desember. Søknadene Søknadene kommer fra hele OsloMet og dekker områdene «Faglig kvalitet, helse og trivsel» og «Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning». 9 av søknadene er prosjekter tilknyttet EVU. 4 søknader fra HV8 søknader fra LUI5 søknader fra SAM10 søknader fra TKD1 søknad fra SVA5 søknader fra Universitetsbiblioteket2 søknader fra Utdanningsavdelingen1 søknad fra SK1 søknad fra…

Les mer 37 søknader!

Lurer du på noe i søknadsprosessen?

Når er søknadsfristen? Søknadsfristen er 1.november 2020. Det vil komme en ny søknadsfrist i løpet av våren (mars/april)Hvordan søker jeg? Bruk nettskjema Kan jeg se hele søknadsskjema? Her kan du laste ned en pdf av søknadsskjema Hvor mye kan jeg søke om? Det ligger om lag 2.5 mill i potten for søknadsfristen 1.november som skal fordeles i denne runden. Søknadene som fikk støtte i forrige runde ble tildelt mellom 50 000 og 500 000 kroner. Det er ikke satt en øvre grense for hva man kan søke om. Kommer det flere søknadsfrister? Ja, vi legger opp til 2 søknadsfrister i…

Les mer Lurer du på noe i søknadsprosessen?

Søk midler – utsatt frist til 1.november!

Den gode studentopplevelsen er avhengige av akkurat dine innspill til å løse de utfordringene studentene har, til å svare ut OsloMet strategier og de føringene som kommer både fra sektoren og fra våre eiere.  Programmet åpner for å søke økonomisk støtte til prosjekter som understøtter målene i satsningen Den gode studentopplevelse. I potten for denne utlysningen ligger det 2.5 millioner kroner. Hovedfokus for utlysningen i denne runden er knyttet til Prosjekt 2 Faglig kvalitet, helse og trivselProsjekt 4 Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning. Søknadene vil bli vurdert av 2 eksterne som vil legge fram en anbefaling for styringsgruppen 2.…

Les mer Søk midler – utsatt frist til 1.november!

Ny prosjektleder – Faglig kvalitet, helse og trivsel!

Ny prosjektleder i Den gode studentopplevelsen fra 1.august er Åsmund Hermansen. Han skal lede arbeidet i Prosjekt 2 Faglig kvalitet, helse og trivsel. Hvem er du, Åsmund?  – Jeg er en menig førsteamanuensis som har mitt daglige virke ved Institutt for sosialfag. Der underviser jeg i statistisk analyse på vårt masterprogram, veileder masterstudenter og PhD stipendiater og forsker på arbeidsliv og velferdsstatens ytelser. Jeg synes det er utrolig gøy å jobbe med undervisning og formidling, og har de beste dagene på jobben når de faglige diskusjonene i klasserommet har gitt både studentene og meg ny innsikt og økt vår nysgjerrighet. Jeg har ansvaret for to metodeemner…

Les mer Ny prosjektleder – Faglig kvalitet, helse og trivsel!

Programplan underskrevet!

23.juni underskrev programeier Nina Waaler og programansvarlig Kristi Agerup under avtalen som danner grunnlaget for gjennomføringsfasen i programmet. Programplanen bygger på mandatet for programmet. Programplanen er blitt til gjennom en prosess med forankring og workshop av mandatet i rektors ledermøte (RLM). Vi har fått innspill fra fakultetene, styringsgruppen og i møter med ledelsen ved universitetet. Programkontoret har jobbet for å innlemme disse i versjon 1.0 som ble godkjent av styringsgruppen 11.juni. Programmet er satsning over 4 år og det er naturlig å justere programplanen etter ett år. Versjon 2.0 vil dermed bli behandlet i styringsgruppen i mai 2021. Programplanen versjon…

Les mer Programplan underskrevet!

Har du forslag til et godt delprosjekt?

Den gode studentopplevelsen er en strategisk satsning som går fram til 2023 hvor vi skal jobbe for å fjerne snublesteiner og grus, løse felles utfordringer og ha et OsloMet perspektiv. Det er studentens trivsel, læringsutbytte og faglige prestasjoner som avgjør hvorvidt OsloMet lykkes med å skape den gode studentopplevelsen. Derfor er det avgjørende å ta studentenes brukeropplevelser og perspektiv. Det er en stor digitale komponent i programmet, og man skal i stor grad utforske og velge digitale løsninger. Programmet skal hvert år åpne opp for innspill og søknader fra ulike fagmiljø til hvordan vi kan møte utfordringer vi står overfor.…

Les mer Har du forslag til et godt delprosjekt?

Ny prosjektleder EVU!

Vi har snakket kort med Frode Andersen, nyansatt prosjektleder i Avdeling for Utdanning og for Prosjekt 4 EVU i Programmet «Den gode studentopplevelsen»  Først Frode, velkommen til OsloMet! Du er nyansatt fra 16. mars, det betyr at du har hatt hele din ansettelsestid på hjemmekontor. Hvordan fungerer det?  – Overraskende bra. Jeg er blitt godt mottatt av Avdeling for Utdanning hvor jeg er ansatt, og prosjektgruppen og programleder Kristi. Vi har regelmessige teams-møter. I tillegg bruker jeg tiden til å bli kjent med egen avdeling og miljøene rundt på OsloMet som arbeider med EVU både faglig og administrativt.  Hva er…

Les mer Ny prosjektleder EVU!

Den gode studentopplevelsen – vi er igang!

Studentene vil ha endringer – nå svarer vi! OsloMet igangsatte januar 2020 en strategisk satsning på Den gode studentopplevelsen, som skal legge til rette for og utvikle tiltak som bidrar til et vesentlig løft i studentenes trivsel, læringsutbytte og faglige prestasjoner. Digitalisering og bærekraft vil være viktige føringer for programmet. Satsningen går over 4 år og dekker områdene: 1. samhandling og informasjon 2. kvalitet og trivsel 3. mobilitet og internasjonalisering 4. fleksibelt utdanningstilbud Programmet skal fjerne snublesteiner og grus, og løse felles utfordringer. Studentperspektivet skal være førende for alle prosjekter og tiltak som settes i gang under programmet. Studentene har…

Les mer Den gode studentopplevelsen – vi er igang!