Enda bedre studentopplevelse med nye prosjekter og tiltak

Styringsgruppen for Den gode studentopplevelsen besluttet i møtet 14. oktober å gi finansiering til 10 nye prosjekter og tiltak. Felles for dem alle er at de skal bidra til bedre læringsmiljø for studentene på OsloMet.

Studenter i interaksjon

Vi gleder oss til oppstarten av:

DigiLang
DigiLang skal tilby tysklærerutdanning gjennom fleksible og hybride etter- og videreutdanningskurs i samarbeid med partnere ved universitetet i Freiburg, samt Universitetet i Agder og Høgskolen i Innlandet. Prosjektet retter seg således inn mot OsloMets strategiske mål om å tilby etter- og videreutdanning i tråd med arbeidslivets behov. Ledes av Sissil Lea Heggernes på LUI.

Mangfold på EST

Gjennom faglige og fysiske kollokvier og veiledning ledet av studentassistenter og faglige ansatte, ønsker vi å gi flere studenter et sosialt rom for faglig utvikling. Det kan gi rom for at studentens særegne perspektiv bringes inn i det faglige arbeidet i større grad. Ledes av Petter William Hansen på TKD.

Ukestart

Prosjekt «Ukestart: innsjekk på Masteroppgaven» har til hensikt å legge til rette for å utvikle et samlingspunkt for studenter som er i gang med å skrive masteroppgaven. På de samlingspunktene kan studentene møtes for å løfte fram generelle utfordringer i startfasen, underveis og i sluttfasen av arbeidet med masteroppgaven. Møtene legges opp til å være tverrfaglige, og fasilitert av undervisere. Ledes av Marianne Dæhlen på LUI.

Geitmyra Læringsmiljø

Naturfagseksjonen ved barnehagelærarutdanninga disponerer i dag en parsell i Geitmyra skolehager der studenter får erfaring med å dyrke parsellhagen, som et ledd i undervisning i bærekraft. Dette prosjektet skal øke engasjementet blant studentene rundt Geitmyra. I tillegg inviteres alle studenter i barnehagelærerutdanningen til å bruke Geitmyra som læringsmiljø for bærekraftig utvikling. Ledes av Unni Vik på LUI.

Perspektiver på ledelse

Emnet Perspektiver på ledelse er ett av basisemnene som inngår i det nylig vedtatte erfaringsbaserte masterprogrammet i ledelse ved Handelshøyskolen. Formålet med prosjektet er å utvikle gode læringsressurser som setter studentene bedre i stand til læring i en situasjon hvor de som oftest kombinerer kompetansehevingstiltakene med full jobb og andre aktiviteter. Ledes av Torill Schia på SAM, School of Management.

Kreativ læring for medieproduksjon

Prosjektets hovedmål er å videreutvikle Institutt for journalistikk og mediefag sin publiseringsplattform «Journalen» til en aktiv og inspirerende læringsarena. Første fase av prosjektet omhandler skjæringspunktet mellom det fysiske og det psykososiale læringsmiljøet, med redesign av et av våre redaksjonelle spesialrom i P48 slik at det inviterer til et aktivt og medvirkende læringsmiljø der uformell og formell læring kan skje sømløst. Ledes av Anne Hege Simonsen på SAM.

Språkmentorer og digitale ressurser ved Studieverkstedet

Tilbudet vil gi studenter som sliter med sitt norsk som andrespråk en mulighet til å utvikle sitt akademiske skriftlige språk. Språkmentorene vil selv være studenter, og prosjektet skal derfor også utvikle et digitalt støttemateriell til bruk i de fysiske veiledningene, en «Startpakke i oppgaveskriving og studieteknikk for studenter med norsk som andrespråk». Ledes av Ingunn Nilsen ved UB.

Læringsmiljøtiltak ved MIED

Ved Master in International Education ønsker vi å sette fokus på læringsmiljøtiltak som kan øke læringsutbyttet for studentene og øke gjennomføringsgraden i Masterprogrammet. Ledes av Tom Griffiths på LUI.

Online course to raise student-researcher literacy

The proposed measure aims at creating a thorough and comprehensive online, self-access course that will support and develop students’ research literacy in the field of teacher education in collaboration with two other Departments of Education at USN and University of Stavanger. This course will then be offered as a main resource in the Teacher Education Programmes in the three Universities. Lead by Dina Tsagari at LUI.

I tillegg til disse 10, vil ytterligere 4 søknader vurderes av styringsgruppen 1. desember.

Søknads- og vurderingsprosessen

Utlysningen ble tilgjengeliggjort på OsloMets ansattsider i begynnelsen av august, og programmet mottok totalt 19 søknader innen søknadsfristen 24. september.

Evalueringen av hver søknad ble gjort av tre parter:

  1. To eksterne evaluatorer gjorde en uavhengig vurdering av hver enkelt søknad opp mot evalueringskriteriene som lå til grunn for denne søknadsrunden.
  2. Utvalgte studenter bidro til å verifisere behovene og kommentere på andre deler av søknaden med utgangspunkt i sin erfaring.
  3. Programkontoret gikk gjennom alle søknadene med et bredere perspektiv og bygget på erfaringer fra programmets to første år.

Programkontoret sammenstilte deretter en felles innstilling til programmets styringsgruppe, som besluttet tildelinger og avslag i styringsgruppemøtet 14. oktober.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *