Enda bedre studentopplevelse med nye prosjekter og tiltak

Styringsgruppen for Den gode studentopplevelsen besluttet i møtet 14. oktober å gi finansiering til 10 nye prosjekter og tiltak. Felles for dem alle er at de skal bidra til bedre læringsmiljø for studentene på OsloMet.

Studenter i interaksjon

Vi gleder oss til oppstarten av:

DigiLang
DigiLang skal tilby tysklærerutdanning gjennom fleksible og hybride etter- og videreutdanningskurs i samarbeid med partnere ved universitetet i Freiburg, samt Universitetet i Agder og Høgskolen i Innlandet. Prosjektet retter seg således inn mot OsloMets strategiske mål om å tilby etter- og videreutdanning i tråd med arbeidslivets behov. Ledes av Sissil Lea Heggernes på LUI.

Mangfold på EST

Gjennom faglige og fysiske kollokvier og veiledning ledet av studentassistenter og faglige ansatte, ønsker vi å gi flere studenter et sosialt rom for faglig utvikling. Det kan gi rom for at studentens særegne perspektiv bringes inn i det faglige arbeidet i større grad. Ledes av Petter William Hansen på TKD.

Ukestart

Prosjekt «Ukestart: innsjekk på Masteroppgaven» har til hensikt å legge til rette for å utvikle et samlingspunkt for studenter som er i gang med å skrive masteroppgaven. På de samlingspunktene kan studentene møtes for å løfte fram generelle utfordringer i startfasen, underveis og i sluttfasen av arbeidet med masteroppgaven. Møtene legges opp til å være tverrfaglige, og fasilitert av undervisere. Ledes av Marianne Dæhlen på LUI.

Geitmyra Læringsmiljø

Naturfagseksjonen ved barnehagelærarutdanninga disponerer i dag en parsell i Geitmyra skolehager der studenter får erfaring med å dyrke parsellhagen, som et ledd i undervisning i bærekraft. Dette prosjektet skal øke engasjementet blant studentene rundt Geitmyra. I tillegg inviteres alle studenter i barnehagelærerutdanningen til å bruke Geitmyra som læringsmiljø for bærekraftig utvikling. Ledes av Unni Vik på LUI.

Perspektiver på ledelse

Emnet Perspektiver på ledelse er ett av basisemnene som inngår i det nylig vedtatte erfaringsbaserte masterprogrammet i ledelse ved Handelshøyskolen. Formålet med prosjektet er å utvikle gode læringsressurser som setter studentene bedre i stand til læring i en situasjon hvor de som oftest kombinerer kompetansehevingstiltakene med full jobb og andre aktiviteter. Ledes av Torill Schia på SAM, School of Management.

Kreativ læring for medieproduksjon

Prosjektets hovedmål er å videreutvikle Institutt for journalistikk og mediefag sin publiseringsplattform «Journalen» til en aktiv og inspirerende læringsarena. Første fase av prosjektet omhandler skjæringspunktet mellom det fysiske og det psykososiale læringsmiljøet, med redesign av et av våre redaksjonelle spesialrom i P48 slik at det inviterer til et aktivt og medvirkende læringsmiljø der uformell og formell læring kan skje sømløst. Ledes av Anne Hege Simonsen på SAM.

Språkmentorer og digitale ressurser ved Studieverkstedet

Tilbudet vil gi studenter som sliter med sitt norsk som andrespråk en mulighet til å utvikle sitt akademiske skriftlige språk. Språkmentorene vil selv være studenter, og prosjektet skal derfor også utvikle et digitalt støttemateriell til bruk i de fysiske veiledningene, en «Startpakke i oppgaveskriving og studieteknikk for studenter med norsk som andrespråk». Ledes av Ingunn Nilsen ved UB.

Læringsmiljøtiltak ved MIED

Ved Master in International Education ønsker vi å sette fokus på læringsmiljøtiltak som kan øke læringsutbyttet for studentene og øke gjennomføringsgraden i Masterprogrammet. Ledes av Tom Griffiths på LUI.

Online course to raise student-researcher literacy

The proposed measure aims at creating a thorough and comprehensive online, self-access course that will support and develop students’ research literacy in the field of teacher education in collaboration with two other Departments of Education at USN and University of Stavanger. This course will then be offered as a main resource in the Teacher Education Programmes in the three Universities. Lead by Dina Tsagari at LUI.

I tillegg til disse 10, vil ytterligere 4 søknader vurderes av styringsgruppen 1. desember.

Søknads- og vurderingsprosessen

Utlysningen ble tilgjengeliggjort på OsloMets ansattsider i begynnelsen av august, og programmet mottok totalt 19 søknader innen søknadsfristen 24. september.

Evalueringen av hver søknad ble gjort av tre parter:

  1. To eksterne evaluatorer gjorde en uavhengig vurdering av hver enkelt søknad opp mot evalueringskriteriene som lå til grunn for denne søknadsrunden.
  2. Utvalgte studenter bidro til å verifisere behovene og kommentere på andre deler av søknaden med utgangspunkt i sin erfaring.
  3. Programkontoret gikk gjennom alle søknadene med et bredere perspektiv og bygget på erfaringer fra programmets to første år.

Programkontoret sammenstilte deretter en felles innstilling til programmets styringsgruppe, som besluttet tildelinger og avslag i styringsgruppemøtet 14. oktober.

Mentorordning for læring og trivsel

Det handler om å se hver og en student! Nå har 770 førsteårsstudenter ved sykepleie en mentor.

Kari Hjerpaasen, prosjektleder

Prosjektet startet september 2020 og skal vare i to år. Her er andre- og tredjeårsstudenter mentorer og tar kontakt med førsteårsstudentene og spør hvordan de har det og om det er noe de kan hjelpe med. Prosjektet har involvert ansatte på tvers ved OsloMet og studenter ved sykepleie.
Utgangspunkt for dette prosjektet var at studentene fra de store kullene ved sykepleieutdanningen evaluerte at det var vanskelig å få tilhørighet og trygghet i kullene.

Gjennom mentorordningen har vi lagt til rette for at hver og en student blir sett, at de har opplevd tilhørighet og trygghet, noe som er grunnleggende for læring og trivsel. Vi ønsket også at prosjektet skulle hjelpe studentene i overgangen mellom videregående skole og universitet. I tillegg skal prosjektet utarbeide malverk for mentorordning, sier Kari Hjerpaasen

Prosjektet har gjennomført kurs for mentorer ved oppstart av studieåret, og det er månedlig kontakt mellom mentorene og prosjektgruppen.

Erfaringer så langt

Førsteårsstudentene gir gode tilbakemeldinger på mentorordningen. De ønsker hjelp til for eksempel å finne frem i de digitale plattformene/systemene, hjelp til studieteknikk, forberedelse til eksamener, forberedelse til praksis eller hjelp til å danne nye sosiale nettverk.

Det mest lærerike for meg har vært å samarbeide på tvers av fakultet og avdelinger ved OsloMet er lærerikt og inspirerende. Det er nyttig og lærerikt at vi med ulike innfallsvinkler inn mot studentene kan møtes og samarbeide om et felles studentprosjekt.

Kari Hjerpaasen

«Henrik Asheim (Forsknings- og høyere utdanningsminister) ville snakke med mentorene og førsteårsstudentene i vårt prosjekt. Vi fikk med to førsteårsstudenter som ga overraskende og gode tilbakemeldinger i det møtet. «Jeg forstod ikke hvor viktig det var at noen kunne navnet mitt før jeg ble kjent med mentoren» er et av flere inspirerende sitater fra det møtet», fortsetter Kari

Sikrer studentperspektivet

To av studentmentorene som er rekruttert inn er Sandra Rathe Knutsen som går 2.året på Kjeller og Solveig Frantzen Fosse 3. års student på sykepleie i Pilestredet. I tillegg til å være mentorer, er de også supermentorer som bidrar inn i prosjektgruppen for å sikre studentperspektivet.

Sandra Rathe Knutsen
Sandra Rathe Knutsen

– Det er et veldig positivt trekk at de involverer studenter i arbeidsgruppen. Det gjør at man kan bruke våre meninger og erfaringer fra studiestart eller hvordan studenter får informasjon, og kan forbedre det som kunne vært bedre. Det er litt annerledes å være student og ansatt. Ved å ha studenter inn i prosjektgruppen får man de ulike synene representert på en god måte, sier Sandra

Solveig Fosse
Solveig Fosse

– Eg synes det er utrolig fint å få være med på dette. Eg opplever at tilbakemeldingene våre blir tatt seriøst og at vi får et bedre produkt enn om det ikke hadde studentperspektivet med. Eg e kjempefan! Go team! Bryter Solveig inn.

Malverk for hele OsloMet

Vi ønsker at denne piloten kan brettes ut og bli en modell som kan benyttes i flere utdanninger ved OsloMet og gjerne også utenfor institusjonen, fortsetter Kari Hjerpaasen.

I tillegg til mentorordningen ved sykepleie, skal prosjektet derfor også utarbeidet et malverk for mentorordning ved OsloMet. Dette skal inspirere og bidra til effektiv og målrettet gjennomføring av mentorprogram, samt gi konkrete råd og tips til gjennomføring og drift av mentorprogram i de ulike fasene. Prosjektet bygger også opp en ressursbank for nyttige rapporter og nettsteder. Målgruppen for malverket vil være faglige og administrativt ansatte som ønsker å opprette et mentorprogram for studenter.

Er du interessert i å starte mentorordning?

Da har prosjektet noen tips til deg:

  • Tilbudet bør være forankret i studiet og administrert av instituttet
  • Viktig å sjekke ut personvernregler
  • Nyttig med tverrfaglig samarbeid
  • Viktig med studentenes stemme tett på arbeidet
  • Mentorene bør rekrutteres i juni og være på plass ved studiestart

Ta kontakt med lederne i Den gode studentopplevelsen eller noen av oss som er i gang med prosjekter – vi deler gjerne erfaringer!

Kari Hjerpaasen

Veien videre

Sykepleie har nå fått midler ut 2021 og malverk ferdigstilles august 2021. Det er samarbeid mellom prosjektene «Mentorordning for læring og trivsel» og «Introduksjon for nye studenter», som også ligger under Den gode studentopplevelsen.