Enda bedre studentopplevelse med nye prosjekter og tiltak

Styringsgruppen for Den gode studentopplevelsen besluttet i møtet 14. oktober å gi finansiering til 10 nye prosjekter og tiltak. Felles for dem alle er at de skal bidra til bedre læringsmiljø for studentene på OsloMet.

Studenter i interaksjon

Vi gleder oss til oppstarten av:

DigiLang
DigiLang skal tilby tysklærerutdanning gjennom fleksible og hybride etter- og videreutdanningskurs i samarbeid med partnere ved universitetet i Freiburg, samt Universitetet i Agder og Høgskolen i Innlandet. Prosjektet retter seg således inn mot OsloMets strategiske mål om å tilby etter- og videreutdanning i tråd med arbeidslivets behov. Ledes av Sissil Lea Heggernes på LUI.

Mangfold på EST

Gjennom faglige og fysiske kollokvier og veiledning ledet av studentassistenter og faglige ansatte, ønsker vi å gi flere studenter et sosialt rom for faglig utvikling. Det kan gi rom for at studentens særegne perspektiv bringes inn i det faglige arbeidet i større grad. Ledes av Petter William Hansen på TKD.

Ukestart

Prosjekt «Ukestart: innsjekk på Masteroppgaven» har til hensikt å legge til rette for å utvikle et samlingspunkt for studenter som er i gang med å skrive masteroppgaven. På de samlingspunktene kan studentene møtes for å løfte fram generelle utfordringer i startfasen, underveis og i sluttfasen av arbeidet med masteroppgaven. Møtene legges opp til å være tverrfaglige, og fasilitert av undervisere. Ledes av Marianne Dæhlen på LUI.

Geitmyra Læringsmiljø

Naturfagseksjonen ved barnehagelærarutdanninga disponerer i dag en parsell i Geitmyra skolehager der studenter får erfaring med å dyrke parsellhagen, som et ledd i undervisning i bærekraft. Dette prosjektet skal øke engasjementet blant studentene rundt Geitmyra. I tillegg inviteres alle studenter i barnehagelærerutdanningen til å bruke Geitmyra som læringsmiljø for bærekraftig utvikling. Ledes av Unni Vik på LUI.

Perspektiver på ledelse

Emnet Perspektiver på ledelse er ett av basisemnene som inngår i det nylig vedtatte erfaringsbaserte masterprogrammet i ledelse ved Handelshøyskolen. Formålet med prosjektet er å utvikle gode læringsressurser som setter studentene bedre i stand til læring i en situasjon hvor de som oftest kombinerer kompetansehevingstiltakene med full jobb og andre aktiviteter. Ledes av Torill Schia på SAM, School of Management.

Kreativ læring for medieproduksjon

Prosjektets hovedmål er å videreutvikle Institutt for journalistikk og mediefag sin publiseringsplattform «Journalen» til en aktiv og inspirerende læringsarena. Første fase av prosjektet omhandler skjæringspunktet mellom det fysiske og det psykososiale læringsmiljøet, med redesign av et av våre redaksjonelle spesialrom i P48 slik at det inviterer til et aktivt og medvirkende læringsmiljø der uformell og formell læring kan skje sømløst. Ledes av Anne Hege Simonsen på SAM.

Språkmentorer og digitale ressurser ved Studieverkstedet

Tilbudet vil gi studenter som sliter med sitt norsk som andrespråk en mulighet til å utvikle sitt akademiske skriftlige språk. Språkmentorene vil selv være studenter, og prosjektet skal derfor også utvikle et digitalt støttemateriell til bruk i de fysiske veiledningene, en «Startpakke i oppgaveskriving og studieteknikk for studenter med norsk som andrespråk». Ledes av Ingunn Nilsen ved UB.

Læringsmiljøtiltak ved MIED

Ved Master in International Education ønsker vi å sette fokus på læringsmiljøtiltak som kan øke læringsutbyttet for studentene og øke gjennomføringsgraden i Masterprogrammet. Ledes av Tom Griffiths på LUI.

Online course to raise student-researcher literacy

The proposed measure aims at creating a thorough and comprehensive online, self-access course that will support and develop students’ research literacy in the field of teacher education in collaboration with two other Departments of Education at USN and University of Stavanger. This course will then be offered as a main resource in the Teacher Education Programmes in the three Universities. Lead by Dina Tsagari at LUI.

I tillegg til disse 10, vil ytterligere 4 søknader vurderes av styringsgruppen 1. desember.

Søknads- og vurderingsprosessen

Utlysningen ble tilgjengeliggjort på OsloMets ansattsider i begynnelsen av august, og programmet mottok totalt 19 søknader innen søknadsfristen 24. september.

Evalueringen av hver søknad ble gjort av tre parter:

  1. To eksterne evaluatorer gjorde en uavhengig vurdering av hver enkelt søknad opp mot evalueringskriteriene som lå til grunn for denne søknadsrunden.
  2. Utvalgte studenter bidro til å verifisere behovene og kommentere på andre deler av søknaden med utgangspunkt i sin erfaring.
  3. Programkontoret gikk gjennom alle søknadene med et bredere perspektiv og bygget på erfaringer fra programmets to første år.

Programkontoret sammenstilte deretter en felles innstilling til programmets styringsgruppe, som besluttet tildelinger og avslag i styringsgruppemøtet 14. oktober.

Oppdatert programdirektiv for DGS

Styringsgruppen for Den gode studentopplevelsen vedtok i september oppdatert programdirektiv. Direktivet beskriver blant annet programmets mandat og rolle, og oppdateringen er et resultat av en grundig prosess gjennom våren.

Programeier Nina Waaler og programleder Kristi Agerup har signert programdirektivet v2.0

Programdirektivet kan leses i sin helhet her.

Ta studentperspektivet! Intervju med Anders, prosjektleder for Avtaler på nett

Prosjektet Avtaler på nett fullfører i disse dager sine leveranser, og driften av løsningen overføres til linjen. En suksesshistorie i Den gode studentopplevelsen! Vi har tatt en prat med prosjektleder Anders Codan.

«Ta student-perspektivet! Tenk på hvilken opplevelse og verdi prosjektet skal skape for studentene» sier Anders

Kan du kort og enkelt forklare oss hva Avtaler på nett handler om? 

APN har to viktige mål: Først av alt ønsker prosjektet å gi studentene bedre og mer riktig informasjon om mulighetene for internasjonal utveksling. Vi ønsker at våre studenter skal ha mulighet å oppleve studier på utdanningsinstitusjoner i utlandet. Da er det viktig at veien dit er enkel og at informasjonen vi gir dem er riktig. Prosjektet har som et andre mål å forenkle håndteringen av avtalene som OsloMet har med internasjonale utdanningsinstitusjoner. Det skall bli enklere og mer effektivt for de ansatte som jobber med dette å gi riktig og oppdatert informasjon til studentene.

Hvordan vil denne løsningen gjøre livet enklere for studentene på OsloMet?

For studentene blir livet enklere ved at utvekslingsmulighetene som beskrives på våre nettsider er riktige, detaljerte og oppdaterte. Hvis du som student leser om en utdanningsmulighet ved et universitet utenlands så skal du være sikker på at informasjonen er oppdatert og riktig.

I prosjektet har dere jobbet etter smidig arbeidsmetodikk. Hva betyr egentlig det?

Det betyr at vi designer, utvikler og tester løsninger i korte iterasjoner istedenfor å bruke lang tid i starten på spesifikasjon og design. Vi starter vi å utvikle løsningen tidlig og jobber i parallel med design og testing. Vi gjør litt av alt etterhvert istedenfor å jobbe i tradisjonelle faser der man for eksempel først gjør ferdig all design innen man starter å utvikle. Gjennom å gjøre det på denne måten så kommer vi i gang tidlig, vi kan gjøre endringer av funksjonalitet gjennom store deler av prosjektet, vi reduserer risiko, og vi involverer de som skal bruke løsningen i hele arbeidsprosessen.

DGS søker nå nye prosjekter og tiltak. Har du noen tips til dem som går med en gode idé og vurderer å søke?

 Ja, ta studentperspektivet! Tenk på hvilken opplevelse og verdi prosjektet skal skape for studentene. Involver studentene i prosjektet. En annen ting som er viktig for meg er hvordan resultatet av prosjektet skal leve videre etter at prosjektet er avsluttet. Tenk gjennom hvem som tar eierskapet til at de endringer som prosjektet har skapt opprettholdes og dyrkes videre.

Vil du også få realisert din idé gjennom Den gode studentopplevelsen? Vi minner om søknadsfristen for nye tiltak og prosjekter 24. september. Mer informasjon om utlysningen finner du her.

Søk midler fra Den gode studentopplevelsen

Har du ideer til hvordan studentenes læringsmiljø kan bli bedre? Neste søknadsfrist til «Den gode studentopplevelsen» er 24. september.

OsloMet er avhengige av akkurat dine innspill til å skape den gode studentopplevelsen, til å svare ut OsloMet strategier og de føringene som kommer både fra sektoren og fra våre eiere.

I forrige søknadsrunde mottok vi mange gode søknader, og flere prosjekter og tiltak har allerede levert resultater for studentene våre. Denne høsten vil vi gjennomføre en ny søknadsrunde for å få nye initiativer under programmet. Har du en god idé kan tidspunktet for å realisere den være nå.

Mer informasjon om utlysningen og hvordan du søker finner du her.

Er du nysgjerrig? Ta kontakt på studentopplevelsen@oslomet.no dersom du har spørsmål eller ønsker veiledning. Eller ta direkte kontakt med en av våre områdeledere:

Alle som vurderer å søke midler inviteres til å delta på informasjonsmøte, som omhandler utlysning og søknad, tidlig i september. Møtet gjennomføres 9. september kl. 14.30-15.15 på teams og du kobler deg opp via denne lenken. Du kan også melde deg på informasjonsmøtet ved å sende en epost til studentopplevelsen@oslomet.no.

Visjon og oppdaterte mål for Den gode studentopplevelsen

Studentenes perspektiv skal være styrende for Den gode studentopplevelsen. Her kan du se hvilke mål programmet har satt seg.

Den gode studentopplevelsen er en høyt prioritert satsning for OsloMet. Siden oppstarten i 2020 har det skjedd mye både i programmet, på OsloMet og i samfunnet for øvrig. Det har derfor vært et behov for å oppdatere målsetninger og visjon for programmet. I løpet av våren har studenter og ansatte deltatt aktivt i dette arbeidet, og 3. juni besluttet styringsgruppen ny visjon og oppdaterte effektmål.

Visjon: «Sammen skaper vi den gode studentopplevelsen»

Visjonen og målene for programmet skal bidra til å skape en tydelig retning for dagens og fremtidige tiltak og prosjekter. Den gode studentopplevelsen tar studentenes perspektiv, med utgangspunkt i deres behov og opplevelser. Visjonen ble foreslått av en av studentene som deltok i arbeidsmøtene.

Effektmål per område i Den gode studentopplevelsen

Her er de nye målene for hvert av det tre områdene som Den gode studentopplevelsen består av:

Mål for område 1: Informasjon og samhandling
• «Studenter opplever at informasjon er lett tilgjengelig, pålitelig og tilpasset deres behov»
• «Studenter opplever sømløse prosesser før, under og etter studieløpet»

Mål for område 2: Faglig kvalitet, læringsmiljø og trivsel
• «Studenter opplever høy kvalitet i undervisning og vurdering»
• «Studenter opplever høy mestring»
• «Studenter opplever innflytelse og et godt læringsmiljø»

Mål for område 3: Etter- og videreutdanning
• «EVU-tilbud er attraktive i arbeidslivet og hos studenter»

Målene vil også ligge til grunn for arbeidet med å følge opp og evaluere programmet de neste årene. Det er etablert et følgeforskningsprosjekt på tvers av OsloMets forskningsmiljøer som skal følge opp og bidra til at vi når disse målene.

Den gode studentopplevelsen er en viktig satsning for OsloMet. Den nye visjonen og målene viser tydelig hva vi skal fokusere på for å skape en best mulig studieopplevelse for studentene. Jeg er også veldig glad for at vi har fått med oss et erfarent forskningsteam på tvers av universitetets forskningsmiljøer, som vil følge opp målene vi har satt oss

Kristi Agerup, Programleder Den gode studentopplevelsen