4.4 mill til en bedre studentopplevelse!

Spillmodul for kritisk tenkning, introduksjon til nye studenter, formidling av kreative prosesser i estetiske fag, mikroemner i Makerspace, COIL, PAL og digital læringsstøtte – dette er noen av prosjektene som settes i gang rett over nyttår – alt for å bedre studentopplevelsen!

En samling av studenter ved studiestart 2019, St.Hanshaugen

Den gode studentopplevelsen fikk inn hele 37 søknader til søknadsfristen 1.november. Disse har nå blitt behandlet i styringsgruppen 2.desember.  Til sammen støtter Den gode studentopplevelsen gjennom denne tildelingen 15 prosjekter med 4,4 mill kroner for å bedre studentopplevelsen ved OsloMet.

Søknadene som får støtte 2021 er:

 • Nettbasert norskkurs for sykepleierstudenter, søker: Akademisk språkpraksis, UB, tildelt 140 000,- for 2021
 • Utvikle studiegruppeledere – del av studieverkstedet, søker: Studieverkstedet, Universitetsbiblioteket og Facility Management, Handelshøyskolen ved OsloMet, tildelt 282 000,- for 2021
 • Språklig kvalitetssikring av minoritetsspråklige studenter – barnehageutdanningen, søker: Institutt for barnehagelærerutdanning, tildelt 240 000,- for 2021
 • En spillmodul for å øve studentene i kritisk tenkning, søker: Fakultet for helsevitenskap, tildelt 254 400,- for 2021
 • Digitalt lese og skrivekurs, søker: Norskseksjonen, BLU, LUI, tildelt 83 640,- for 2021
 • COIL – en forskningsbasert metode for “online utveksling”, søker: Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv, tildelt 270 000,- for 2021
 • The measure – participatory design. Nye måter å undervise, søker: Produktdesign, handelshøyskolen, produktdesign FAAC UNESP, tildelt 392 000,- for 2021
 • Mikroemner på Makerspace, søker: TKD / Makerspace, tildelt 237 800,- for 2021
 • Digital læringsstøtte/ressurser for prosjektledelse, søker: Handelshøyskolen/School of Management, tildelt 152 300,- for 2021
 • Fleksibelt digitalisert 5stp engelsk-språklig-tilbud på masternivå, søker: HV, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, tildelt 330 160,- for 2021
 • Digital formidling i kreative prosesser innen estetiske fag, søker: EIK/EST, tildelt 489 580,- for 2021
 • Digitalisering av deler av etter- og videreutdanningen innen ledelse i den norske arbeidslivsmodellen, søker Arbeidsforskningsinstituttet, tildelt 88 200,- for 2021
 • Emneintegrert PAL-læring ved livslang læring, søker Handelshøyskolen ved OsloMet, tildelt 293 100,- for 2021
 • Introduksjon for nye studenter, søker Avdeling for Samfunnskontakt og kommunikasjon, tildelt inntil 1,1 MNOK for 2021

I tillegg tar Den gode studentopplevelsen inn Arbeidslivsportalen inn under sin paraply og vil jobbe for å tilgjengeliggjøre ressurser som trengs for å implementere Arbeidslivsportalen ved OsloMet.

4 søknader om videreføring av prosjekter som startet opp i 2020

Prosjektene Medstudentvurdering, Mentorordningen, Avtaler på nett og Klar for arbeidslivet søkte videreføring av sine igangsatte prosjekter. Styringsgruppen innvilget midler for 2021 for disse prosjektene.

Veien videre

Prosessen videre er nå å gå i dialog med prosjektene for å kartlegge ressursbehov, spesielt opp mot IKT, UTD og SK, samt en grundig gjennomgang av budsjettene for de enkelte prosjektene. Oppstart vil være fra nyttår 2021.

Lurer du på noe i søknadsprosessen?

 • Når er søknadsfristen? Søknadsfristen er 1.november 2020. Det vil komme en ny søknadsfrist i løpet av våren (mars/april)
 • Hvordan søker jeg? Bruk nettskjema
 • Kan jeg se hele søknadsskjema? Her kan du laste ned en pdf av søknadsskjema
 • Hvor mye kan jeg søke om? Det ligger om lag 2.5 mill i potten for søknadsfristen 1.november som skal fordeles i denne runden. Søknadene som fikk støtte i forrige runde ble tildelt mellom 50 000 og 500 000 kroner. Det er ikke satt en øvre grense for hva man kan søke om.
 • Kommer det flere søknadsfrister? Ja, vi legger opp til 2 søknadsfrister i året, en på våren og en på høsten. Tidspunkter vil kommuniseres ut til alle ansatte. Potten vil variere, men vil trolig være på rundt 2.5 mill per søknadsrunde.
 • Hva kan man søke midler til? DGS har gitt midler både til frikjøp av stilling, lisenskostnader, lønn til studentassistenter og i det hele tatt ulike tiltak for å bedre studentopplevelsen. Du kan altså søke om både midler til å dekke ressurser og materielle kostnader.
 • Er det noe som er for smått å søke støtte til? Kort sagt nei! I kriteriene har vi blant annet fremhevet delprosjekter som kan skaleres opp til å gjelde flere miljø/studier/aktiviteter. Hvis du har et prosjekt du ønsker å teste ut på eksempelvis et miljø eller i ett emne, og som har potensiale til å skaleres opp i volum eller kan benyttes på andre miljø eller emner, er det fullt mulig å søke støtte til dette.
 • Har dere en foretrukken prosjektlengde? Nei, programmet skal både adressere snublesteiner og grus som hindrer studentene å ha en god studentopplevelse, samtidig støtte større prosjekter som i tillegg kan ha ekstern finansiering og som har et lengre perspektiv. .
 • Hvilke prosjekter har fått støtte om tidligere – og hvor mye fikk de i støtte? Her finner du en oversikt over de delprosjektene som fikk støtte i forrige runde
 • Hvilke kriterier er det i denne runden? To av prosjektene er prioritert i denne søknadsrunden: Prosjekt 2 Faglig kvalitet, helse og trivsel og Prosjekt 4 Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning
 • Hvordan vet vi om vårt prosjekt dekker et behov hos studentene? Bruk funn fra student- og kandidatundersøkelser. Snakk med studentene, sjekk om dine studenter støtter behovet eller utfordringene som kommer fram i undersøkelsene. Test prosjektideen på brukergruppen og juster deretter. Alle prosjekter som møter behov hos studentene og er med å bedre studentopplevelsen på den ene eller andre måten er hjertelig velkommen til å søke!
 • Er det  mulig å søkemidler til  forprosjekt – eller pilotprosjekt i første omgang? Bl.a. for å utrede samarbeid med studenter?  Det er absolutt mulig å søkemidler til  forprosjekt – eller pilotprosjekt i første omgang.
 • Er digitalisering et kriterium i alle de fire områdene? Ja, DGS er en operasjonalisering av Strategi for digital transformasjon 2018-2024 ved OsloMet. Studentene har i undersøkelser blant annet uttrykt ønske om å være selvhjulpne. Programmet skal igangsette en rekke brukerorienterte digitale løsninger, som både gir studentene en bedre brukeropplevelse og som vil frigi tid til ansatte å møte de studenter som trenger det
 • Er det spesielle kriterier for Prosjekt 2? Tiltaket du foreslår skal gi en bedre studentopplevelse for flest mulig studenter. De skal svare på behov studentene har (uttrykt gjennom ulike undersøkelser og kartlegginger). Tiltaket skal i tillegg:
  • bidra til at kommunikasjon, informasjon og samhandling oppleves som sømløs og tilpasset mellom OsloMet og studentene
  • bidra til økt utdanningskvalitet og økt læringsutbytte for studentene
  • sette fokus på digitalisering og bærekraft
  • Mer informasjon finner du i søknadsskjema og spørsmål til Prosjekt 2 kan rettet til prosjektleder Åsmund Hermansen
 • Er det spesielle kriterier for Prosjekt 4 ? Det kan søkes støtte til digitalisering av emner som møter ett eller flere av kriteriene under:
  • Modell- og metodeutvikling: Bruk av ny teknologi til utvikling av nye modeller og metoder for læringsprosesser, og for å levere og distribuere opplæring og utdanning.
  • Utvikling av nye fleksible tilbud: Utvikling av nye tilbud som bruker ny teknologi i læringsprosesser eller modeller for distribusjon.
  • Digitalisering av eksisterende tilbud: Innebærer å gi hele eller deler av et eksisterende tilbud en ny og digital form på læringsprosessen og distribusjon av opplæringen.
  • Mer informasjon finner du i søknadsskjema og spørsmål til Prosjekt 4 kan rettes til prosjektleder Frode Andersen
 • Får jeg beskjed hvis søknaden mangler noe? Ja, vi tar kontakt hvis det er noe som mangler som gjør at vi ikke kan behandle søknaden.
 • Hvordan er studentene ivaretatt – og hvordan kan vi koble de på? Studentparlamentet er representert i styringsgruppen og i referansegruppen til programmet. I tillegg nedsettes nå en egen studentgruppe. Et av kriteriene for delprosjektene er studentinvolvering. Studenter kan involveres i delprosjekter på ulikt vis – i selve utviklingen av delprosjektet, teste veivalg og løsninger i delprosjektet, skrive oppgaver, som studentassistenter mm.  
 • Hva skal vedlegges søknaden? Budsjettestimat kan du laste ned her eller spør om å få tilsendt excelfil av budsjettestimatet
 • Hvem behandler søknaden? Søknadene blir behandlet av to eksterne representanter som gir en anbefaling inn til styringsgruppemøtet i november
 • Når får jeg svar? Alle som har levert søknad vil bli kontaktet rett i etterkant av styringsgruppemøtet i november.
 • Hvis jeg får avslag, kan jeg søke på nytt? Vi tar kontakt med alle søkere i etterkant av prosessen. Til de som ikke fikk innvilget sin søknad kan det være mulig å søke på nytt ved neste søknadsfrist. Søkere vil få tilbakemelding på hva som eventuelt må justeres på.

Lykke til med søknaden!

Søk midler – utsatt frist til 1.november!

Studenter på St.Hanshaugen studiestart 2019

Den gode studentopplevelsen er avhengige av akkurat dine innspill til å løse de utfordringene studentene har, til å svare ut OsloMet strategier og de føringene som kommer både fra sektoren og fra våre eiere. 

Programmet åpner for å søke økonomisk støtte til prosjekter som understøtter målene i satsningen Den gode studentopplevelse. I potten for denne utlysningen ligger det 2.5 millioner kroner.

Hovedfokus for utlysningen i denne runden er knyttet til

 • Prosjekt 2 Faglig kvalitet, helse og trivsel
 • Prosjekt 4 Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning.

Søknadene vil bli vurdert av 2 eksterne som vil legge fram en anbefaling for styringsgruppen 2. desember.
Frist for søknad i denne runden er utsatt til 1. november 2020 og du søker i dette skjema!

Har du spørsmål til programmet, er usikker på om du kan eller skal søke eller trenger en prat? Ta kontakt med en av våre prosjektledere!

 • Inger Setnes leder Prosjekt 1 Informasjon og samhandling
 • Åsmund Hermansen leder Prosjekt 2 Faglig kvalitet, helse og trivsel.
 • Frode Andersen leder Prosjekt 4 Fleksibelt utdanningstilbud innen etter – og videreutdanning.

Har du forslag til et godt delprosjekt?

Den gode studentopplevelsen er en strategisk satsning som går fram til 2023 hvor vi skal jobbe for å fjerne snublesteiner og grus, løse felles utfordringer og ha et OsloMet perspektiv. Det er studentens trivsel, læringsutbytte og faglige prestasjoner som avgjør hvorvidt OsloMet lykkes med å skape den gode studentopplevelsen. Derfor er det avgjørende å ta studentenes brukeropplevelser og perspektiv. Det er en stor digitale komponent i programmet, og man skal i stor grad utforske og velge digitale løsninger.

Programmet skal hvert år åpne opp for innspill og søknader fra ulike fagmiljø til hvordan vi kan møte utfordringer vi står overfor. Til høsten åpner vi igjen for nye søknader om tilskudd til å igangsette delprosjekter og tiltak. Vi vil i tillegg invitere til workshop for de som er nysgjerrige og interessert i å søke støtte gjennom programmet.

Søknadsfrist blir 1.oktober og nettskjema blir tilgjengelig etter sommeren.