Mer enn 30 prosjekter og tiltak igang!

Her følger en liten statusrapport fra aktivitetene i Den gode studentopplevelsen. Flere av prosjektene er pilotert og lansert, andre i startgropa og flere settes igang i løpet av året. Her er det mange engasjerte som ønsker at studentene skal ha en bedre opplevelse av studietiden ved OsloMet.

Har du spørsmål om de ulike prosjektene, er det fint om du tar direkte kontakt med prosjektlederne – som alle er ansatt ved OsloMet!

3 studenter bøyd over to iPads.
Foto: Benjamin A. Ward

Område 1 Informasjon og samhandling

 • Arbeidslivsportalen (ALP) – innføring ved OsloMet. Prosjektleder Nadine Kaiser (UTD). I oppstart. Løsningen ALP ligger hos Unit og driftes som alle de andre verktøyene dem eier
 • Avtaler på nett “ApN”. Prosjektleder Anders Codan (IKT). I rute – avsluttes V21.
 • Heldigital løsning for politiattester. Prosjektleder Inger Setnes (UTD). Gjennomført fase 1. Vurdert RPA-løsning ved OsloMet, avventer sektorløsning utviklet av Unit. Dagens løsning overføres i linja.
 • Sjekkliste Min Side. Prosjektleder Ingrid Stensland (SK).
 • Tilrettelegging i studieløpet. Prosjektleder Eva Ballo (UTD). I rute – avsluttes V21
 • Digital oppmøteregistrering. Prosjektleder Inger Setnes (UTD). Pilotert oppmøteregistrering studiestart H20. Vurdere prosjekt for oppmøteregistrering studiestart og undervisning. Dagens løsning med NOA for studiestart overføres i linja.

Prosjekter vedtatt i programplanen, ikke startet:

 • Ny betalingsløsning
 • «Superportal»
 • Chat
 • Kommunikasjon

Disse prosjektene må sees i sammenheng med anskaffelse av ny tjenesteplattform (V21/H21).

Område 2 Faglig kvalitet, helse og trivsel

 • Digitalt lese og skrivekurs. Studentene skal støtte hverandre i akademisk lesing og skriving. Prosjektleder Nina Gram Garmann (UB). Oppstart vår 2021
 • Peer Assisted Learning (PAL).  Studenter leder studiegrupper for 1.årsstudenter i samme fag. Prosjektleder Grethe Moen Johansen (Studieverkstedet UB). Oppstart vår 2021
 • Introduksjon for nye studenter. Prosjektet skal hjelpe nye studenter med overgangen fra søker og elev til student. Prosjektleder Tone Gjerding (SK). Oppstart vår 2021
 • En bedre studentopplevelse. Etablere seminargrupper for 1.årsstudenter med faste veiledere. Prosjektleder Karen Engeland (HV, Vernepleie). Oppstart høst 2020, avsluttes sommer 2021
 • Klar for arbeidslivet. Karrierelæring på timeplanen. Prosjektleder Bodil Innset (UTD). Oppstart høst 2020
 • Nettbasert norskkurs for sykepleiestudenter. Bidra til bedre norskkunnskaper. Prosjektleder Kari Mari Jonsmoen (UB). Oppstart vår 2021
 • Mentorordning for læring og trivsel. Utvikle rammeverk for mentorordninger. Pilot på sykepleie 1.året. Prosjektledere Kari Hjerpaasen (HV), Asta Kriatiansen (SK), Beate Dessingthon (UTD). Oppstart høst 2020
 • COIL- “online utveksling”. En pedagogisk metode for nettbasert utveksling. Prosjektleder Anne Møgster (UTD). Oppstart vår 2021
 • Spillmodul for kritisk tenkning. Utvikle spillmodulen “Trygg student” som en del av nettsiden sikresiden.no. Prosjektleder Marianne Molin (HV). Oppstart vår 2021
 • Språklig kvalitetssikring av minoritetsspråklige. Mestring av studiet gjennom å utvikle sitt faglige språk. Prosjektleder Eivind Karlsson (LUI/BLU). Oppstart høst 2021
 • The measure-participatory design. Nye måter å undervise på ved bruk av digitale verktøy. Prosjektleder Astrid Maria Heimerer (TKD). Oppstart vår 2021
 • Utvikling av tilbakemeldingskompetanse for økt læring. Øke bruk av egen- og medstudentvurdering. Prosjektleder Irene Lona (UTD/Digin). Oppstart høst 2020

Prosjekter vedtatt i programplanen, ikke startet:

 • Kompetanseutvikling og undervisning for fremtiden
 • Emneevaluering
 • Studentundersøkelse

Område 4 Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning 

 • Prosjekt «Teknisk/Pedagogisk infrastruktur». Prosjektleder Frode Andersen (UTD).  Canvas instans for etterutdanning «Catalog» er tatt i bruk. Malverk for digitaliserte emner er utviklet og brukes allerede på enkelte emner. Betalingsløsning ikke startet 
 • Prosjekt «Markedsføring og salg av EVU». Prosjektleder Torill Schia (SAM).  Hjemmesider og nyhetsbrev lasert. Arbeidslivssider utarbeides og strategi for SoMe implementeres. Overføres linja 15.12.2021 
 • Prosjekt «Støttefunksjon for fakultetene». Prosjektleder Vibeke Seland Ramm (UTD).  Budsjettmodell for oppdragsaktivitet utarbeidet. I planleggingsfasen for «emnereisen» hvor vi kartlegger alle arbeidsoppgaver og fordelingen mellom fakultet og FA. 

Utvikling av EVU emner

 • Makerspace TKD: microemner.Utvikle to microemner. Emne A: prototype og fabrikkere fysiske gjenstander med moderne verktøy. Emne B: I emne B skal modulene bestå av temaer som programmering, kunstig intelligens, datavisualisering, datavitenskap, og entreprenørskap. Tiltaksleder Evin Güler (TKD).  Under utvikling, lanseres høst 2021 
 • «Facility Management med Peer Assisted Learning (PAL)”.  I emnet gis studenten pedagogisk kompetanse til bruk for ledelsen for å kunne tilrettelegge for ressursutvikling og livslang læring hos medarbeiderne. Tiltaksleder Ellen Nygard (Handelshøyskolen, SAM). I samarbeid med UB. Emnet er startet 
 • «Kvinnehelse, og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter». Emnet er på engelsk, tilbys også i Ghana, og tar i bruk relevant teknologi for læringsanalyse i læringsprosesser etter modeller der studentene kan følge egen progresjon i digitale læreverk fleksibelt. Samtidig vil læringsanalysedata på enkelt-studenter og gruppen være viktig kunnskap. Tiltaksleder Ann-Karin Valle (HV).  Under utvikling, Lanseres høst 2021 
 • «Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen»Tiltaket skal gi deler av innholdet i etter- og videreutdanningen Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen en digital form. Tiltaksleder Pål Klethagen (Handelshøyskolen, SAM).  Emnet er startet, digitaliserte elementer utvikles parallelt med undervisningen. 
 • Digitalisering og modulisering hvorav til microemner. EST (TKD). Tiltaket skal digitalisere og modulisere to eksisterende EVU-emner på til sammen 30 sp. til fire emner på 2.5 sp. og fire emner på 5 sp.  De opprinnelige emnene tilhører studiet “Design og kommunikasjon i digitale medier”. Tiltaksleder Peter Haakonsen (TKD).  Lanseres høst 2021 
 • Digital læringsstøtte for prosjektledelse (PL1 og PL2) ved Master of Management. Det vil utarbeides en læringssti/læringsløp hvor ulike digitale formater og læringsverktøy vil ligge til grunn. Det planlegges utviklet fagmoduler som inneholder faglige videopresentasjoner, podkaster, webinarer, digitale oppgaver for studentene. Tiltaksleder Torgeir Skyttermoen (Handelshøyskolen, SAM). Lanseres høst 2021 

Prosjekter vedtatt i programplanen, ikke startet:

 • Organisering av EVU-funksjonen

4.4 mill til en bedre studentopplevelse!

Spillmodul for kritisk tenkning, introduksjon til nye studenter, formidling av kreative prosesser i estetiske fag, mikroemner i Makerspace, COIL, PAL og digital læringsstøtte – dette er noen av prosjektene som settes i gang rett over nyttår – alt for å bedre studentopplevelsen!

En samling av studenter ved studiestart 2019, St.Hanshaugen

Den gode studentopplevelsen fikk inn hele 37 søknader til søknadsfristen 1.november. Disse har nå blitt behandlet i styringsgruppen 2.desember.  Til sammen støtter Den gode studentopplevelsen gjennom denne tildelingen 15 prosjekter med 4,4 mill kroner for å bedre studentopplevelsen ved OsloMet.

Søknadene som får støtte 2021 er:

 • Nettbasert norskkurs for sykepleierstudenter, søker: Akademisk språkpraksis, UB, tildelt 140 000,- for 2021
 • Utvikle studiegruppeledere – del av studieverkstedet, søker: Studieverkstedet, Universitetsbiblioteket og Facility Management, Handelshøyskolen ved OsloMet, tildelt 282 000,- for 2021
 • Språklig kvalitetssikring av minoritetsspråklige studenter – barnehageutdanningen, søker: Institutt for barnehagelærerutdanning, tildelt 240 000,- for 2021
 • En spillmodul for å øve studentene i kritisk tenkning, søker: Fakultet for helsevitenskap, tildelt 254 400,- for 2021
 • Digitalt lese og skrivekurs, søker: Norskseksjonen, BLU, LUI, tildelt 83 640,- for 2021
 • COIL – en forskningsbasert metode for “online utveksling”, søker: Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv, tildelt 270 000,- for 2021
 • The measure – participatory design. Nye måter å undervise, søker: Produktdesign, handelshøyskolen, produktdesign FAAC UNESP, tildelt 392 000,- for 2021
 • Mikroemner på Makerspace, søker: TKD / Makerspace, tildelt 237 800,- for 2021
 • Digital læringsstøtte/ressurser for prosjektledelse, søker: Handelshøyskolen/School of Management, tildelt 152 300,- for 2021
 • Fleksibelt digitalisert 5stp engelsk-språklig-tilbud på masternivå, søker: HV, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, tildelt 330 160,- for 2021
 • Digital formidling i kreative prosesser innen estetiske fag, søker: EIK/EST, tildelt 489 580,- for 2021
 • Digitalisering av deler av etter- og videreutdanningen innen ledelse i den norske arbeidslivsmodellen, søker Arbeidsforskningsinstituttet, tildelt 88 200,- for 2021
 • Emneintegrert PAL-læring ved livslang læring, søker Handelshøyskolen ved OsloMet, tildelt 293 100,- for 2021
 • Introduksjon for nye studenter, søker Avdeling for Samfunnskontakt og kommunikasjon, tildelt inntil 1,1 MNOK for 2021

I tillegg tar Den gode studentopplevelsen inn Arbeidslivsportalen inn under sin paraply og vil jobbe for å tilgjengeliggjøre ressurser som trengs for å implementere Arbeidslivsportalen ved OsloMet.

4 søknader om videreføring av prosjekter som startet opp i 2020

Prosjektene Medstudentvurdering, Mentorordningen, Avtaler på nett og Klar for arbeidslivet søkte videreføring av sine igangsatte prosjekter. Styringsgruppen innvilget midler for 2021 for disse prosjektene.

Veien videre

Prosessen videre er nå å gå i dialog med prosjektene for å kartlegge ressursbehov, spesielt opp mot IKT, UTD og SK, samt en grundig gjennomgang av budsjettene for de enkelte prosjektene. Oppstart vil være fra nyttår 2021.

Med fokus på EVU

Prosjektet EVU under Den gode studentopplevelsen har i 2020 jobbet med å opprette en støttefunksjon for fagmiljøene i utviklingen og organisering av EVU-tilbud. Dette inkluderer en felles prosessmodell som skal gjøre veien enklere fra ide, via utvikling til gjennomføring og salg av tilbud ut i markedet. 15.desember skal i tillegg nettsiden som samler tilbudene på EVU på OsloMet lanseres. Les mer i denne nyhetssaken på ansatt.oslomet.no.

Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

37 søknader!

Det er mange som ønsker en bedre studentopplevelse ved OsloMet! Vi fikk inn hele 37 søknader til Den gode studentopplevelsen ved søknadsfristen 1.november. To eksterne evaluatorer skal nå gjennomgå alle søknadene og komme med en anbefaling til styringsgruppen som skal behandle dette i møtet 2.desember.

Søknadene

Søknadene kommer fra hele OsloMet og dekker områdene «Faglig kvalitet, helse og trivsel» og «Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning». 9 av søknadene er prosjekter tilknyttet EVU.

 • 4 søknader fra HV
 • 8 søknader fra LUI
 • 5 søknader fra SAM
 • 10 søknader fra TKD
 • 1 søknad fra SVA
 • 5 søknader fra Universitetsbiblioteket
 • 2 søknader fra Utdanningsavdelingen
 • 1 søknad fra SK
 • 1 søknad fra HR

Vi kommer tilbake til en presentasjon av søknadene som blir innvilget i etterkant av styringsgruppemøtet 2.desember!

Lurer du på noe i søknadsprosessen?

 • Når er søknadsfristen? Søknadsfristen er 1.november 2020. Det vil komme en ny søknadsfrist i løpet av våren (mars/april)
 • Hvordan søker jeg? Bruk nettskjema
 • Kan jeg se hele søknadsskjema? Her kan du laste ned en pdf av søknadsskjema
 • Hvor mye kan jeg søke om? Det ligger om lag 2.5 mill i potten for søknadsfristen 1.november som skal fordeles i denne runden. Søknadene som fikk støtte i forrige runde ble tildelt mellom 50 000 og 500 000 kroner. Det er ikke satt en øvre grense for hva man kan søke om.
 • Kommer det flere søknadsfrister? Ja, vi legger opp til 2 søknadsfrister i året, en på våren og en på høsten. Tidspunkter vil kommuniseres ut til alle ansatte. Potten vil variere, men vil trolig være på rundt 2.5 mill per søknadsrunde.
 • Hva kan man søke midler til? DGS har gitt midler både til frikjøp av stilling, lisenskostnader, lønn til studentassistenter og i det hele tatt ulike tiltak for å bedre studentopplevelsen. Du kan altså søke om både midler til å dekke ressurser og materielle kostnader.
 • Er det noe som er for smått å søke støtte til? Kort sagt nei! I kriteriene har vi blant annet fremhevet delprosjekter som kan skaleres opp til å gjelde flere miljø/studier/aktiviteter. Hvis du har et prosjekt du ønsker å teste ut på eksempelvis et miljø eller i ett emne, og som har potensiale til å skaleres opp i volum eller kan benyttes på andre miljø eller emner, er det fullt mulig å søke støtte til dette.
 • Har dere en foretrukken prosjektlengde? Nei, programmet skal både adressere snublesteiner og grus som hindrer studentene å ha en god studentopplevelse, samtidig støtte større prosjekter som i tillegg kan ha ekstern finansiering og som har et lengre perspektiv. .
 • Hvilke prosjekter har fått støtte om tidligere – og hvor mye fikk de i støtte? Her finner du en oversikt over de delprosjektene som fikk støtte i forrige runde
 • Hvilke kriterier er det i denne runden? To av prosjektene er prioritert i denne søknadsrunden: Prosjekt 2 Faglig kvalitet, helse og trivsel og Prosjekt 4 Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning
 • Hvordan vet vi om vårt prosjekt dekker et behov hos studentene? Bruk funn fra student- og kandidatundersøkelser. Snakk med studentene, sjekk om dine studenter støtter behovet eller utfordringene som kommer fram i undersøkelsene. Test prosjektideen på brukergruppen og juster deretter. Alle prosjekter som møter behov hos studentene og er med å bedre studentopplevelsen på den ene eller andre måten er hjertelig velkommen til å søke!
 • Er det  mulig å søkemidler til  forprosjekt – eller pilotprosjekt i første omgang? Bl.a. for å utrede samarbeid med studenter?  Det er absolutt mulig å søkemidler til  forprosjekt – eller pilotprosjekt i første omgang.
 • Er digitalisering et kriterium i alle de fire områdene? Ja, DGS er en operasjonalisering av Strategi for digital transformasjon 2018-2024 ved OsloMet. Studentene har i undersøkelser blant annet uttrykt ønske om å være selvhjulpne. Programmet skal igangsette en rekke brukerorienterte digitale løsninger, som både gir studentene en bedre brukeropplevelse og som vil frigi tid til ansatte å møte de studenter som trenger det
 • Er det spesielle kriterier for Prosjekt 2? Tiltaket du foreslår skal gi en bedre studentopplevelse for flest mulig studenter. De skal svare på behov studentene har (uttrykt gjennom ulike undersøkelser og kartlegginger). Tiltaket skal i tillegg:
  • bidra til at kommunikasjon, informasjon og samhandling oppleves som sømløs og tilpasset mellom OsloMet og studentene
  • bidra til økt utdanningskvalitet og økt læringsutbytte for studentene
  • sette fokus på digitalisering og bærekraft
  • Mer informasjon finner du i søknadsskjema og spørsmål til Prosjekt 2 kan rettet til prosjektleder Åsmund Hermansen
 • Er det spesielle kriterier for Prosjekt 4 ? Det kan søkes støtte til digitalisering av emner som møter ett eller flere av kriteriene under:
  • Modell- og metodeutvikling: Bruk av ny teknologi til utvikling av nye modeller og metoder for læringsprosesser, og for å levere og distribuere opplæring og utdanning.
  • Utvikling av nye fleksible tilbud: Utvikling av nye tilbud som bruker ny teknologi i læringsprosesser eller modeller for distribusjon.
  • Digitalisering av eksisterende tilbud: Innebærer å gi hele eller deler av et eksisterende tilbud en ny og digital form på læringsprosessen og distribusjon av opplæringen.
  • Mer informasjon finner du i søknadsskjema og spørsmål til Prosjekt 4 kan rettes til prosjektleder Frode Andersen
 • Får jeg beskjed hvis søknaden mangler noe? Ja, vi tar kontakt hvis det er noe som mangler som gjør at vi ikke kan behandle søknaden.
 • Hvordan er studentene ivaretatt – og hvordan kan vi koble de på? Studentparlamentet er representert i styringsgruppen og i referansegruppen til programmet. I tillegg nedsettes nå en egen studentgruppe. Et av kriteriene for delprosjektene er studentinvolvering. Studenter kan involveres i delprosjekter på ulikt vis – i selve utviklingen av delprosjektet, teste veivalg og løsninger i delprosjektet, skrive oppgaver, som studentassistenter mm.  
 • Hva skal vedlegges søknaden? Budsjettestimat kan du laste ned her eller spør om å få tilsendt excelfil av budsjettestimatet
 • Hvem behandler søknaden? Søknadene blir behandlet av to eksterne representanter som gir en anbefaling inn til styringsgruppemøtet i november
 • Når får jeg svar? Alle som har levert søknad vil bli kontaktet rett i etterkant av styringsgruppemøtet i november.
 • Hvis jeg får avslag, kan jeg søke på nytt? Vi tar kontakt med alle søkere i etterkant av prosessen. Til de som ikke fikk innvilget sin søknad kan det være mulig å søke på nytt ved neste søknadsfrist. Søkere vil få tilbakemelding på hva som eventuelt må justeres på.

Lykke til med søknaden!

Søk midler – utsatt frist til 1.november!

Studenter på St.Hanshaugen studiestart 2019

Den gode studentopplevelsen er avhengige av akkurat dine innspill til å løse de utfordringene studentene har, til å svare ut OsloMet strategier og de føringene som kommer både fra sektoren og fra våre eiere. 

Programmet åpner for å søke økonomisk støtte til prosjekter som understøtter målene i satsningen Den gode studentopplevelse. I potten for denne utlysningen ligger det 2.5 millioner kroner.

Hovedfokus for utlysningen i denne runden er knyttet til

 • Prosjekt 2 Faglig kvalitet, helse og trivsel
 • Prosjekt 4 Fleksibelt utdanningstilbud innen etter- og videreutdanning.

Søknadene vil bli vurdert av 2 eksterne som vil legge fram en anbefaling for styringsgruppen 2. desember.
Frist for søknad i denne runden er utsatt til 1. november 2020 og du søker i dette skjema!

Har du spørsmål til programmet, er usikker på om du kan eller skal søke eller trenger en prat? Ta kontakt med en av våre prosjektledere!

 • Inger Setnes leder Prosjekt 1 Informasjon og samhandling
 • Åsmund Hermansen leder Prosjekt 2 Faglig kvalitet, helse og trivsel.
 • Frode Andersen leder Prosjekt 4 Fleksibelt utdanningstilbud innen etter – og videreutdanning.

Ny prosjektleder – Faglig kvalitet, helse og trivsel!

Ny prosjektleder i Den gode studentopplevelsen fra 1.august er Åsmund Hermansen. Han skal lede arbeidet i Prosjekt 2 Faglig kvalitet, helse og trivsel.

Portrett av Åsmund Hermansen
Åsmund Hermansen

Hvem er du, Åsmund? 

– Jeg er en menig førsteamanuensis som har mitt daglige virke ved Institutt for sosialfag. Der underviser jeg i statistisk analyse på vårt masterprogram, veileder masterstudenter og PhD stipendiater og forsker på arbeidsliv og velferdsstatens ytelser. Jeg synes det er utrolig gøy å jobbe med undervisning og formidling, og har de beste dagene på jobben når de faglige diskusjonene i klasserommet har gitt både studentene og meg ny innsikt og økt vår nysgjerrighet. Jeg har ansvaret for to metodeemner i statistisk analyse og hvert år prøver jeg å gjøre endringer for å få til enda mer studentaktivitet og bedre læringsutbytte. Så langt har det gått veldig bra og det er virkelig gøy – det å se studenter vokse faglig, oppleve mestring og få faglig selvtillit er det beste jeg opplever som underviser – da har jeg det helt fantastisk på jobb!  

Hva ligger egentlig til Prosjekt 2, faglig kvalitet, helse og trivsel? 

– Prosjekt 2 retter seg mot selve hovedvirksomheten ved OsloMet – nemlig undervisning. Så i stort skal prosjektet bidra til at OsloMet fremstår som et universitet hvor det legges vekt på innovative og varierte læringsformer. Målet er at studentene skal oppleve OsloMet som en institusjon som er åpen for pedagogisk kunnskapsutveksling og eksperimentering med nye læringsmetoder. Prosjektet skal også bidra til at studentene opplever at deres innspill og tilbakemeldinger på emner og studieprogram blir tatt til følge. Et viktig mål for dette prosjektet er at studenter skal oppleve en forståelse for hvorfor deres studie er lagt opp slik det er – altså få en forståelse for helheten og delene i studieløpet, og hvordan disse logisk henger sammen. For mange studenter oppleves overgangen fra videregående til universitet som ganske stor, noe som kan gå utover trivselen som student og etter hvert den psykiske helsen. Derfor vil vi også i dette prosjektet jobbe med tiltak som tilrettelegger for stabile relasjoner i faglig sammenheng, slik at studenter kan få tilbud om studiegrupper som de følger over lengre tid i studiet, samt tilbud om for eksempel mentoring og andre ordninger som gir økt mestring og læringsutbytte. 

Hva har skjedd hittil og hva skjer videre i 2020? 

– Så langt har vi hatt en søknadsrunde med frist 1. juni hvor det kom inn en rekke søknader på spennende prosjekter som skal settes i gang i løpet av høsten og det er utlyst en ny søknadsrunde med frist 1.oktober.  

Hvordan kan man bidra inn? 

– For det første vil jeg oppfordre alle som har tanker og ideer om hvordan vi skal jobbe for å få en enda bedre studentopplevelse ved OsloMet til å ta kontakt og slå av en prat. Å dele ideer, tanker og refleksjoner er et kjempeviktig bidrag og gir oss som skal jobbe med dette programmet tilgang på «pulsen» i OsloMets virksomhet.    

– For alle de som har går med en konkret prosjektide de gjerne skulle realisert, så vil jeg på det sterkeste oppfordre om å sende inne en søknad innen fristen 1.oktober 2020.  Søknadsskjema blir lagt ut på nettsiden til Den gode studentopplevelsen.

Hva blir den store utfordringen? 

– Jeg tror den store utfordringen for oss alle er tid – det å skulle få til endringer som er virkningsfulle og som virkelig bidrar til at vi får til noe nytt tar masse tid. For min egen del har jeg masse ideer om hvordan jeg skal videreutvikle mitt eget undervisningsopplegg for å heve studentopplevelsen og læringsutbytte – jeg har flere helt konkrete ideer – utfordringen er tid. Jeg tror mange underviser ved OsloMet har det på akkurat samme måten og du trenger tid for å kunne løfte blikket og arbeidsro for å sette ideer ut i liv. Løsningen tror jeg er å forte seg sakte, det er mye motivasjon i å se at selv små grep kan gjøre en stor forskjell.   

Hva gleder du deg mest til? 

– Jeg gleder meg til å bli kjent med masse drivende dyktige folk ved OsloMet blant både ansatte og studenter. Som faglig ansatt føler jeg ofte at jeg jobber litt i min egen lille boble – på de få månedene jeg har vært del av den gode studentopplevelsen har jeg lært veldig mye mer om OsloMet og jeg gleder meg til å lære enda mer. Jeg gleder meg også til å bidra til at viktige pedagogiske utviklingsprosjekter blir realisert og bidra som best jeg kan til at studentene vår skal oppleve at de er en av oss og ikke bare en i mengden!  

Programplan underskrevet!

Nina og Kristi med programplan
Nina og Kristi med programplanen

23.juni underskrev programeier Nina Waaler og programansvarlig Kristi Agerup under avtalen som danner grunnlaget for gjennomføringsfasen i programmet. Programplanen bygger på mandatet for programmet.

Programplanen er blitt til gjennom en prosess med forankring og workshop av mandatet i rektors ledermøte (RLM). Vi har fått innspill fra fakultetene, styringsgruppen og i møter med ledelsen ved universitetet. Programkontoret har jobbet for å innlemme disse i versjon 1.0 som ble godkjent av styringsgruppen 11.juni.

Programmet er satsning over 4 år og det er naturlig å justere programplanen etter ett år. Versjon 2.0 vil dermed bli behandlet i styringsgruppen i mai 2021.

Programplanen versjon 1.0 kan du lese her.