Norske studiesteder


Det finnes flere ulike utdanningstilbud, videreutdanninger, emner innen seksuell helse, sexologi og kjønnsforskning i Norge. De kan søkes av alle som er kvalifiserte etter de kravene som den enkelte utdanningsinstitusjonen stiller.

OsloMet

Seksuell helse og seksualitetsundervisning ved OsloMet – storbyuniversitet er en nettbasert videreutdanning (10 studiepoeng). Studiet går over 18 uker, studieinnsats er beregnet til 12 timer pr. uke. Forelesninger, case, oppgaver, pensum og eksamen er digitalisert. Studiet er interaktivt. Nettsted

 

Sexologi og funksjonshemming ved OsloMet – storbyuniversitet er et deltidsstudium over to semestre (15 studiepoeng). Opptakskrav er 3-årig helsefaglig, sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning, men søkere over 25 år kan vurderes på grunnlag av realkompetanse. Søkere med relevant praksis etter grunnutdanning (minimum to år) vil bli prioritert. Undervisningen omfatter tre samlinger á inntil fire dager. I tillegg legges det opp til nettstøttet undervisning/veiledning mellom samlingene. Nettsted

 

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)- Ung seksualitet, selvbestemmelse og mangfold

Er du helsesykepleier eller jordmor, eller har du annen helsefaglig utdanning fra før, men ønsker etter- eller videreutdanning innen seksuell helse spesifikt relatert til ungdom? Dette emnet gir deg kompetansepåbygning spesielt rettet mot ungdom og mangfold. Nettsted

 

 

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og selvbestemt prevensjon

Er du helsesykepleier eller jordmor uten utvidet rekvireringsrett for prevensjonsmidler? Dette emnet gir deg kompetansen du trenger. Nettsted

 

 

Høgskolen i innlandet (INN)

Identitet, kroppsbilde og seksuell helse 10 studiepoeng,  Hamar Videreutdanningen er relevant for alle som ønsker å heve egen undervisnings- og veiledningskompetanse innenfor temaet identitet, kroppsbilde og seksuell helse. I Helse- og omsorgsdepartementets strategi for seksuell helse Snakk om det! (2017-2022) fremmes en forventning om styrket seksualundervisning i skolen, samt at barnehagelærere skal jobbe for at barn utvikler god seksuell helse.

 

Høgskolen i Østfold (HiØ)

Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn ved Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad er en videreutdanning over to semestre (30 studiepoeng). Opptakskrav er bestått bachelorgrad og to års relevant praksis etter endt utdanning. Studiet vil bli organisert som klasseundervisning, med vekt på forelesninger og gruppearbeid. Nettsted

Universitetet i Oslo (UiO)

Sexologi ved Universitetet i Oslo, BA-nivå (10 studiepoeng). Likt som Tromsøs emne. Startet høstsemesteret 2013. 28 timer fordelt over 7 uker med fire timer hver uke. Over 90 studenter avla eksamen. Emnet vil gå hver høst. Prof. Bente Træen er fagansvarlig. Nettsted

Universitetet i Agder (UiA)

Sexologi – videreutdanning er et deltidsstudium over fire semestre som gir 60 studiepoeng. Søkere må ha minimum treårig universitets- eller høgskoleutdanning innen relevante fagområder samt minst ett års yrkeserfaring etter avslutning av den utdanningen som er grunnlag for søknaden. Søker med annen utdanning kan tas inn etter individuell vurdering. Undervisningen er organisert med til sammen 10 ukesamlinger og i tillegg arbeid i basisgrupper ca. en dag per uke. Etter endt utdanning kan en søke godkjenninger gjennom NACS (Nordic Association for Clinical Sexology). Dette var en høgskole frem til 2007. Nettsted

Kjønnsstudier

Universitetet i Oslo (UiO)

Universitetet i Oslo, Senter for Tverrfaglige kjønnsstudier (3-årig-bachelorstudie). Temaer innen kjønn, likestilling, kjønnsforskning og fordypning i ulike fag, 180 studiepoeng. Kjønnsstudier finnes som fordypningsemne og som 2-årig-master. Nettsted 

Universitetet i Bergen (UIB)

Universitetet i Bergen oppbygging: Studiet skal inneholde inntil 30 studiepoeng med innføringsemne, 60 studiepoeng med fellesemne/valgfri emne og 90 studiepoeng med spesialisering i et av fagene engelsk, filosofi, historie, kulturvitenskap, litteraturvitenskap, medievitenskap, nordisk eller sosiologi. Nettside

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Mastergradsprogram i tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier (KKS) består av to obligatoriske undervisningsemner i henholdsvis teori og metode, hver på 15 studiepoeng, to spesialiseringsemner à 15 studiepoeng, Eksperter i team eller Humanister i praksis (7,5 sp), og en masteroppgave på 45 eller 52,5 sp. Nettside

UIT, Norges Arktiske Universitet, Årsstudiet i kjønnsstudier er organisert i seks emner på 10 stp. hver. Tre emner er obligatoriske og tre emner er valgfrie. Totalt 60 studiepoeng. Nettside

Universitetet i Sørøst Norge (USN) Kvinnehelse, seksualitet og reproduktiv helse (ligger som emne III) master i jordmorfag.

Viteskap og forskningsmetode i jormorfag (ligger som emne) master i jordmorfag.