Verktøy og materiale


Säker säkrare säkrast

En handbok som vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården som jobbar med säkrare sex-samtal.

Sexit Håndbok fra Väst Götaland

Hur hittar vi i vården unga som befinner sig i riskzonen för att utveckla sexuell, psykisk eller fysisk ohälsa? Frågan är viktig på flera plan. Dels handlar det om att kunna sätta in insatser så tidigt som möjligt och dels där de behövs som mest, så att vi använder de resurser vi har på bästa sätt. Sexit är ett projekt som hjälper oss med detta. Från starten 2015 har Sexit kommit att utvecklas från att ha varit en pilotstudie i ett doktorandprojekt till att bli ett etablerat verktyg. Sexit är ett samtalsunderlag med stöd för uppföljning, som används rutinmässigt på ungdomsmottagningar i flera delar av landet och pilottestning pågår även inom skolhälsovården. Många verksamheter som använder Sexit upptäcker
också att det är ett bra redskap för verksamhetsutveckling genom att besökarnas
behov – och verksamhetens möjlighet att möta dessa – blir tydliga.

Skeiv ungdoms sexhåndbok

Prevensjonsguiden Sexog Samfunn

eMetodeboken Sexog Samfunn

Ung.no Nettvett og sosiale medier

REDD BARNA UNDERVISNING TIL BARN OG UNGE Alle barn har rett til å være trygge og beskyttet mot vold. For at de skal være beskyttet i praksis, er det nødvendig at barn selv har kunnskap om hva vold og overgrep er, og hvordan de kan få hjelp om de skulle være utsatt. Barn som har fått undervisning eller annen informasjon om vold og overgrep, har en bedre forståelse av at dette er feil, og har lettere for å fortelle om sine opplevelser enn barn som ikke har fått denne kunnskapen

Opplæring foreldre SEKSUALITET HOS BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED UTVIKLINGSFORSTYRRELSER En instruksjonsmanual for pårørende til mennesker med utviklingsforstyrrelser. Skrevet av DiAnn L Baxley og Anna Zendell oversatt av Wenche Fjeld

Ligelyst.dk

SUFF.TV onanifilmer

Unge bør lære om porno

Pubertet og seksualitet Helse Bergen

Psykometrisk skala i (SA-SH-Ext) studenter

SA-SH-Ext Psykometrisk skala i (SA-SH-Ext). Skjema er delt i fire domener, «å være komfortabel, fremtidige klientrelasjoner, arbeidsrelasjoner og fremtidig yrke». Det er 27 spørsmål i skjemaet. Et spørsmål kan være, «Jeg tar meg tid til å håndtere brukers/pasients seksuelle problemer i mitt fremtidige yrke(19), og «Jeg har tilstrekkelig kompetanse til å snakke om seksuell helse med mine fremtidige pasienter/ brukere (25)»

SEKSUELLATFERD.NO Ressursside om normal seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Forfattere: Fjeld & Zachariassen         Resultatet av kartleggingen kan oppsummeres i et skåringskjema som er vedlagt manualen som følger kartleggingsverktøyene. Skåringsresultatet kan brukes som pre- og post kartlegging før og etter undervisning for å se om undervisningen og veiledningen har gitt ønsket effekt. Skjemaet kan også brukes for å se på hvilke områder det er størst behov for å sette i gang tiltak og undervisning. Det er viktig å gi den som blir kartlagt et tilbud etter kartleggingen hvor alle temaene og bildene blir gjennomgått og snakket om. Så KroppKunn og SexKunn kan gjerne brukes som undervisningsmateriell og som en samtalegenerator om kroppen, følelser, seksualitet, grenser, generell livsmestring og den gode seksualiteten.
De som kjøper verktøyene vil få tilbud om å delta på enten fysiske introduksjonskurs hos Habiliteringstjenesten Sykehuset innlandet HF eller Ullevål Universitetssykehus avd. for nevrohabilitering, eller nettkurs på Zoom. ((Lenke til prosedyrekodeverket der SexKunn kodes i spesialisthelsetjenesten  https://finnkode.ehelse.no/#ncmpncsp/0/0/0/3123322))
SexKunn og KroppKunn koster 2000 kroner
samlet EN GOD PRIS! Verktøyene kan bestilles på følgende e-postadresse, bestilling@ekkodigitaltrykkeri.no
 
Sex-Ken-Id (Peter Zachariassen kan kontaktes for kopi)
 
General Sexual Knowledge Questionnare (QSKQ)  Forfattere: Griffith & Lundsky Eller se denne lenken!
General Sexual Knowledge Questionnaire (QSKQ)
 
 
 
SSKAAT-R kartlegging 2003 Stoeltingco.com  Se Youtube er: https://www.youtube.com/watch?v=CpxLgF2XXzo
 
Assessment of sexual knowledge 2004 (ASK) utsolgt! Butler, Leighton & Galea)
 
 
RVTS Se kartlegging
 
 
Anamnese Seksuell anamnese
 

Opplæring ulikt

Social stories benyttes en del overfor flere grupper. Social stories app

RVTS har mye flott materiale Se spesielt sidene deres Seksuell atferd.no

SexogSamfunn

Ung.no

E-metodebok fra Sexogsamfunn

SexogPolitikk

Bærekraftig fra Sexogpolitikk

Helse og omsorgsdepartementet søk tema seksuell helse https://www.regjeringen.no/no/sok/id86008/?term=seksuell+helse

BUFDIR søk LHBTQI

Spesielt for kognitivt svake

Kropp, identiet og seksualitet manual (KIS -manual) Helseportalen.no

KISS Thor Heyerdal videregåendeskole manual

ESS Barstad

Onani filmer

Hennes finner du filmer som viser hvordan kvinner og menn kan fungere.

Film og annet materiale som kan brukes i undervisning / opplæring om seksuell overgrep til brukeren

HEFTER Mens og hygiene, Kvinner og hygiene og Menn og hygiene.
3 undervisningshefter med bilder som kan kjøpes hos Sykehuset Innlandet. Ligger også lagret på nasjonalbiblioteket om du søker etter Wenche Fjeld

Jeg lurer på  Et spill for samtale Passer godt på ungdomsskolen Vidergående

Følelser, Kropp og samspill.

Et idehefte hvordan man kan jobbe med følelser, kropp og samspill med ungdom og voksne med
utviklingshemming

“Hva betyr ordene?” – seksuell helse
Ordboken er laget med tanke på unge og unge voksne med forståelsesproblemer.  Ordboken kan lastes ned

FILMER til undervisning (se flere filmer under fanen Filmer)

FilMet Se ulike filmer om Seksuell helse https://film.oslomet.no/search/perform?search=seksuell+helse

NRK skole Alle filmene til Trond Viggo Torgersen om KROPPEN VÅR ligger her Newton om pubertet osv.

RVTS i Sverige og UMo har mange fine sider som kan benyttes i seksualitetsopplæring

https://www.umo.se/kroppen/snippan/foto-pa-snippan/

Cena, J. C., Pedersen, L. B. H. & Børfjord, F. N. (Regissører). (2014). Kjærlighet, Ung i 2014: NRK.

Engeseth, N., Artemis, M. S. & Hoel, M. (Regissører). (2017). Lisenskontrolløren – Kjærlighet [TV]: NRK.

Fjeld, W. (2002). Veileder til opplæringsprogram «Utviklingshemmede, samliv og seksualitet». Hedmark: W. Fjeld.

Fjeld, W. & Zachariassen, P. (2002). SexKunn testen : et tilpasset hjelpemiddel for kartlegging av kunnskap om seksualitet og samliv : Instruksjonshefte. Ottestad: Habiliteringstjenesten for voksne funksjonshemmede i Hedmark.

Fluge, S. S. & Kjoberg, T. S. (Regissører). (2017). Barn må få vite. Informasjonsfilm om overgrep: Nettportal for psykisk helse.

Hiim, H. & Hippe, E. (2009). Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere (3. utg. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Imsen, G. (2014). Elevens verden : innføring i pedagogisk psykologi (5. utg. utg.). Oslo: Universitetsforl.

Kripos NCIS Norway (Regissør). (2018). Kjernekar: Du kan ikke skylde på fylla: Politiet.

NRK (Regissør). (2016). 13 minutter, Sexamen NRK.

Valberg, R. K. (Regissør). (2015a). Guttetiss Newton: NRK.

Valberg, R. K. (Regissør). (2015b). Jentetiss og mensen, Newton: NRK.

Valberg, R. K. (Regissør). (2015c). Sex og sånn, Newton: NRK.

www.ung.no. (Udatert-a). Hva vet du om kjønnssykdommer? Hentet 14. februar 2019 fra https://www.ung.no/quiz/?quiz=155

www.ung.no. (Udatert-b). Hva vet du om overgrep? Hentet 14. februar 2019 fra https://www.ung.no/quiz/?quiz=86

Prevensjon

Sex og samfunns Emetodeboka er en håndbok i seksuell og reproduktiv helse. Boken benyttes av helsepersonell som et læringsverktøy og et oppslagsverk i forberedelse til og møte med pasienter, metodeboka er tilgjengelig på nett

Sterilisering og steriliseringsnemnd.
Hovedregelen er at alle som bor i Norge og har fylt 25 år kan bli sterilisert hvis de ønsker det. 99 prosent av alle steriliseringer foretas i dag etter egen begjæring. Personer under 25 år, og personer med en alvorlig sinnslidelse, psykisk utviklingshemming eller som er psykisk svekket må søke spesielt og får da behandlet saken av en steriliseringsnemnd
Les mer om det på Helsedriektoratet sine sider.

Her kan du bestille gratis kondomer og glidemidddel hos Helsedirektoratet.

Overgrep

REDD BARNA #JEGERHER

Mange fine filmer og material som kan benyttes i opplæring  til alle.
Anneke von der Lippe  forteller historen til en mor som har opplevd at hennes psykisk utviklingshemmede datter ble utsatt for seksuelle overgrep.

SOR Her finner du informasjon om seksuelle overgrep mot utviklingshemmede og link til E-læringsverkøyet: Ingen hemmeligheter.

Seksualtekniske hjelpemidler

Hvis du på grunn av sykdom eller skade har dårlig eller ingen seksuell funksjonsevne, kan du få stønad til seksualtekniske hjelpemidler. Funsjonsevnene må være varig (mer enn to år) og vesentlig nedsat

Seksualtekniske hjelpemidler Veileder for helsepersonell

Veileder for ungdom seksualtekniske hjelpemidler

Veileder for ungdom seksualtekniske hjelpemidler Pdf.

Seksualtekniske hjelpemidler

LHBT

Bufdir jobber for å bedre levekårene og livskvaliteten til lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og queerpersoner (lhbtiq)

Minotenk Ibrahim Fordommer

FRI arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden

Skeiv ungdom er en ungdomsorganisasjon for alle under 30 år som er for mangfold og mot diskriminering.

Oslo universitetssykehus.
Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens


Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS)arbeider for mennesker som opplever kjønnsdysfori og som går igjennom en kjønnskorrigerende behandling på Rikshospitalet

VIP – Viktig interessant person

Likestillingssenteret ønsker å gjøre Helsedirektoratet oppmerksomme på vårt tilbud for å styrke egenmestring og selvbestemmelse for personer med intellektuelle funksjonsnedsettelser. VIP skal gi mennesker med utviklingshemming bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep. Prosjektets langsiktige mål er å redusere vold og overgrep mot sårbare personer, økt likestilling for målgruppen og sikre bedre ivaretakelse av habilitering og CRPD i kommunene.

VIP-programmet består av 12 moduler som tar opp temaene følelser, grensesetting, vold og overgrep. Hver modul varer i to timer og deltakerne møtes en gang i uken over 12 uker. Modulene er satt sammen av mange praktiske øvelser og små kunnskapsbolker som skal utfordre og styrke kunnskapen hos deltakerne.

VIP-programmet er utviklet i Sverige og driftes i dag i over 30 kommuner. Erfaringene fra Sverige viser at andelen anmeldelser øker i kommuner som tar i bruk VIP-programmet. Dette kommer av at flere forstår hva de har vært utsatt for ikke er greit. Vi snakker her om en sårbar gruppe som er opplært til å stole på sine nærpersoner og har et avhengighetsforhold til dem. Dessverre vet vi at mange personer med utviklingshemming blir utsatt for vold og overgrep av sine nærpersoner. Følgeforskning fra Sverige viser at deltakerne i VIP-voldsforebygging får økt evne til å forstå sammenheng og grensesetting. Våre egne erfaringer fra Stiftelsen Grobunn og Ringsaker kommune, hvor programmet er startet opp, viser også god effekt hos deltakerne. Blant annet ser vi at tvangsvedtak kan lempes på og flere har mindre utagerende episoder etter å ha deltatt. Økt evne til selvbestemmelse og forståelse av egne følelser og handlinger er også noe vi ser hos deltakerne gjennom programmet.

VIP i Norge er i pilotfasen, finansiert av Bufdir og Sekretariatet for konfliktrådene og driftes av Likestillingssenteret og SMISO Hamar. VIP-voldsforebygging samarbeider godt med Bufdirs satsing TryggEst og de to satsingene bør ses som utfyllende, der VIP jobber for nasjonal og helhetlig forebygging og TryggEst for et nasjonalt varslingssystem.

Mer informasjon om VIP kan dere finne her: https://likestillingssenteret.no/vip-viktig-interessant-person/ eller ved å ta kontakt: annette@lss.no

Vi ser frem til samarbeid om videre utvidelse av programmet i Norge i samarbeid med Helsedirektoratet, og oppfordrer til at tilbudet skrives inn som anbefalt i den nasjonale veilederen for Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

Trygg i egen seksualitet
Likestillingssenteret ønsker å gjøre Helsedirektoratet oppmerksomme på vårt tilbud for å øke kompetansen til ansatte som gir tjenester til personer med utviklingshemming. I 2017-2019 har Likestillingssenteret fått midler fra Helsedirektoratet til å utvikle og holde fagdagen Trygg i egen seksualitet. Fagdagen ble utviklet i samarbeid med ansatte i Hamar kommune.

Kunnskap og trygghet blant ansatte til å snakke om følelser og seksualitet er viktig for å skape trygge og åpne omsorgspersoner i omsorgstjenestene for utviklingshemmede. Målet med fagdagen er å gi ansatte økt kompetanse om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for å forebygge overgrep.

Fra 2020 har Bufdir finansiert fagdagen, og i løpet av året vil vi også kunne tilby fagdagen som et nettkurs. Trygg i egen seksualitet og VIP sees i sammenheng og er viktige forebyggende tiltak også i Bufdir sitt arbeid med TryggEst. Alle kommuner som ønsker å ta i bruk VIP-voldsforebygging må tilby sine ansatte «Trygg i egen seksualitet», slik at de ansatte har kunnskap og forståelse til å ivareta personene som har tatt VIP-kurs.

Vi oppfordrer Direktoratet til å skrive tilbudet inn som anbefalt i den nasjonale veilederen for Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

PUST UT/PUST UT metodebok

FRI Oslo og Viken har de siste årene hatt månedlige trygge og sosiale treff for skeive personer med utviklingshemming. Tilbudet er driftet av tre frivillige med helsefaglig utdanning og videreutdanning i sexologi. Målet med PUST UT er å gi skeive utviklingshemmede en trygg møteplass, men også mer kunnskap om det å være skeiv, følelser og seksualitet. PUST UT jobber for å etablere tilbudet andre steder i Norge.

Likestillingssenteret utvikler i samarbeid med PUST UT, Skeiv kunnskap og FRI Oslo og Viken en metodebok for helsepersonell om hvordan snakke om skeiv tematikk med mennesker med utviklingshemming. De neste årene vil vi også tilby kurs om normbryting og utviklingshemming. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam og metodeboken vil publiseres våren 2021.

Vi oppfordrer direktoratet til å beskrive PUST UT som en viktig møteplass for skeive personer med utviklingshemming, slik at tjenesteytere vet at tilbudet finnes flere steder i landet.

Videre oppfordrer vi direktoratet til å skrive inn PUST UT metodebok og kurs om normbryting og utviklingshemming inn som anbefalt i den nasjonale veilederen for Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.