Studentoppgaver


Phd avhandling

Psykiske belastninger ved svangerskap og fødsel – med fokus på fødselsangst, ønske om keisersnitt og tidligere seksuelle overgrep

Her ligger Phd oppgaven til Halvorsen, Lotta; Nerum, Hilde  Permanent lenke https://hdl.handle.net/10037/5271  Online https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/5271/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Phd avhandling

Sexual health and sexual health promotion in the transition from adolesence to emerging adulthood  av Brian Unis  Han arbeider ved Høgskolen i Innlandet (HINN), avdeling for sykepleieutdanning i Kongsvinger.

Masteroppgave

Mirjam Gregersen Seksualitet i sosialt arbeid 

Masteroppgave 

Sammenheng mellom tidlig seksuell debut og psykiske vansker blant ungdom Masteroppgave: Hilde Nes Bruland

Masteroppgave

«Vi snakker bare litt om sex»
Tabubelagt seksualitet i norsk barnelitteratur
fra 1970 til 2017

Masteroppgave

UIT- Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 2020

Hvordan få trygghet i en kropp som trenger hjelp? Personer med funksjonsvariasjon sine fortellinger om møter med hjelpeapparatet etter seksuelle overgrep Ingrid Thunem

Masteroppgave

BILDEBOKA OG DEN VANSKELIGE
SAMTALEN MED BARN Inger Helene Tønnesen
Trondheim, mai 2012

Hvordan få trygghet i en kropp som trenger hjelp? Personer med funksjonsvariasjon sine fortellinger om møtet med hjelpeapparatet etter seksuelle overgrep Masteroppgave i spesialpedagogikk Ped-3901 mai 2020 Ingrid Thunem

Masteroppgave

Fra usynlig til offer? Andreas Pedersen Kikvik

Kjæresterelasjoner En kvalitativ studie av samliv og seksualitet for
mennesker med utviklingshemming, med særlig
vekt på kjæresterelasjonen ved Therese Majdall Nilsen & Torbjørg Kyrvestad

Masteremne: VUNDS6100 Seksuell helse og seksualitetsundervisning OsloMet

Sykepleiere kan fremme seksuell helse hos mennesker med psykisk lidelse. May Britt Stendal 10.4220/Sykepleiens.2018.71918 Ut i fra oppgave VUNDS6100 publiserte May Britt i Sykepleien

Masteremne VUNDS6100 Seksuell helse og seksualitetsundervisning OsloMet

Denne oppgaven er en litteraturstudie som har som hensikt å utforske seksualitet etter hjerneslag. Målet er å finne ut hvordan seksuell helse kan bli en mer integrert del av slagrehabiliteringen for å kunne ivareta seksuell helse hos slagrammede. Dette ved å dekke pasientens behov for informasjon og samtale i møte med sykdom og behandling. Denne kunnskapen vil være aktuell for helsepersonell som arbeider med slagrammede under rehabilitering. Det er i denne oppgaven presentert aktuell teori og forskning som berører oppgavens problemstilling. Hovedfunnene i valgt forskning for denne oppgaven viser at hjerneslag påvirker i stor grad den seksuelle helsen hos slagrammede og deres partner (McGrath et al., 2019). Seksuell dysfunksjon er et lite omtalt tema hos slagrammede selv om dette er et av de vanligste ettervirkningene etter hjerneslag. Halvparten eller flere slagrammede merker en redusert seksuell funksjon. Primære, sekundære og tertiære årsaker gir den slagrammede seksuelle utfordringer på forskjellige områder (Stratton et al., 2020). Manglende fokus på seksualitet i slagrehabiliteringen kan medføre økt angst, depresjon og dårligere livskvalitet hos de slagrammede (McGrath et al., 2019). Helsepersonell har etter loven et ansvar i dette arbeidet. Helsepersonell anser likevel ikke arbeid med seksuell helse for å være innenfor deres ansvarsområde i slagrehabiliteringen. Det prioriteres i liten grad emosjonelle og sosiale faktorer til fordel for økt fysisk rehabilitering i rehabiliteringsarbeidet. Slagrammede ser behovet for informasjon om seksualitet på lik linje som andre grunnleggende behov (Fox et al., 2020). Helsepersonell ønsker mer undervisning om seksualitet grunnet manglende kunnskap om tema (Vikan et al. 2019). Organisatoriske barrierer kan være en avgjørende årsak til at seksuell helse blir lite prioritert i slagrehabiliteringen. Det er i denne oppgaven presentert barrierer som hindrer arbeid med seksuell helse på pasient, helsepersonell og organisatorisk nivå. Disse barrierene må brytes hvis seksuell helse skal ta større plass i slagrehabiliteringen.

Bacheloroppgaver

<a href="http://Maria Strømman Berteig Maria Strømman Berteig Bachelor våren 2019. Beskriver bruk av SexKunn kartleggingsverktøy.

Artikkel ut i fra en bacheloroppgaver

Seksualundervisning- og veiledning for mennesker med utviklingshemming Spesialpedagogikk nr. 5. 2021. Av Ina Merethe Utti, Wenche Fjeld og Gerd Hilde Lunde I denne artikkelen redegjøres det for et individuelt tilpasset kurs bygget på undervisningsverktøyet KIS (Kropp, identitet og seksualitet) overfor en person med moderat utviklingshemming. For å måle effekten av kurset benyttet man kartleggingsverktøyet SexKunn.

Bacheloroppgaver

Bacheloroppgaver